VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Kontakty:
Metodik prevence: Mgr. Otakar Novák - o.i.novakovi@seznam.czreditel@supsbechyne.cz
Výchovný poradce: Ing. Jaroslava Bínová - jbinova@seznam.cz, zastupce@supsbechyne.cz

V listopadu 2015 byla zřízena pro studenty i pedagogy adresa supsbechyne@seznam.cz pro dotazy týkající se problamatiky výchovného poradenství a prevence nežádoucích jevů. Dotazy a připomínky mohou být anonymní.

Rámcový plán výchovného poradenství na SUPŠ Bechyně
Program minimální protidrogové prevence a SUPŠ Bechyně

Akce ve školním roce 20192020
Akce ve školním roce 2018/2019
Akce ve školním roce 2017/2018
Akce ve skolnim roce 2016 2017
Akce ve školním roce 2015/2016
Akce ve školním roce 2014/2015
Akce ve školním roce 2013/2014

Akce ve školním roce 2012/2013
Akce ve školním roce 2011/2012
Akce ve školním roce 2010/2011

PROGRAM MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÉ PREVENCE NA SUPŠ BECHYNĚ

Minimální protidrogová prevence na naší škole má stanovený cíl na základě předpokladu, že člověk není žák, ale žák je člověk.

Řešit problém závislostí pouze na základě jedné z rolí, kterou člověk ve svém věku přijímá, není možné. Škola má velký zájem na otevřené komunikaci s rodiči a s centry, která odborně řeší problematiku závislostí. Jedině tehdy je možné člověku - vašemu dítěti a našemu žákovi - nabídnout komplexní pomoc.

Pro komunikaci s rodiči vidím jako důležitou věc pochopení, že škola stanovuje ve školním řádu pravidla společenského chování pro vzájemnou rovnoprávnost a bezpečí všech zúčastněných lidí. Pokud se žák projevuje společensky nežádoucím chováním, jsou mu nastaveny mantinely. Cílem ovšem není žáka deprimovat a devalvovat jeho osobnost, ale vést jej k chování, které je bezpečné pro ostatní lidi i pro něho samotného. Na tomto základě je řešitelný i hlubší problém závislostí, ale zde je již škola sama bezmocná. Proto je nutná okamžitá a otevřená komunikace hlavně s rodiči (zákonnými zástupci).

Je třeba uvědomit si několik věcí:

 • Pokud se závislost u dítěte již projevila, jde o pokročilé, nikoli o počáteční stadium. Teprve v pokročilém stadiu užívání drogy dochází k utlumení a otupení příznaků, které užívání drogy maskují.
 • V takovémto případě doporuji přerušit studium dítěte a vzniklou situaci řešit léčbou. Upozorňuji, že se dostavítanou otázky ohledně ostudy; budete mít obavy, že si dítě ponese dále životem punc feťáka, budete uvažovat o osobním selhání a podobně. Jediným řešením, jak tyto myšlenky umlčet, je ihned jednat. Podívejte se na svět kolem sebe, na hodnoty, jež společnost propaguje, na to, co přinášejí média, na to, jakým vlivům jsou děti vystaveny, do jakého prostředí chodí. Je řada věcí, které ovlivníte, ale všechno ovlivnit nemůžete. V momentě, kdy je dítě smrtelně ohroženo, musí jít všechny obavy stranou. Nejvíce pomůže co nejrychleji najít odbornou pomoc, nastolit změny a přerušit zaběhlý způsob života.
 • Velice pomůže změna délky času, který trávíte se svým dítětem. Pokud je to jen trochu možné, je ideální, když jeden z rodičů může zůstat v domácnosti. Závislost nahazuje absenci emocí, absenci řádu, smyslu života, absenci vztahu. Droga je vaším velkým konkurentem! Prodloužení času, který s dětmi trávíte, často způsobí zázračnou změnu.
 • Závislost se každým dnem zvětšuje a prohlubuje. Čím dříve je problém řešen, tím větší je šance na záchranu života dítěte. Je zbabělé se chovat jako pštros s hlavou v písku a neřešit problém. Taková reakce dítěti ublíží nejvíc.
 • Všímejte si prospěchu a hlavně absencí ve škole. Neomlouvejte čas, kdy si nejste jisti, že dítě bylo nezbytně mimo vyučování. Každá takto strávená hodina může být riziková, může být ukazatelem který později závislost pomůže odhalit. Škola v případě, že chcete řešit závislost dítěte, rozhodně nesáhne k jeho vyloučení ze studia, ale bude doporučovat a podporovat přerušení studia po dobu této léčby. Přistupujme k tomu tak, že se jedná o rok naděje pro záchranu celého života.

Samozřejmě je mnoho způsobů jak různé společensky nežádoucí jevy řešit. Nikdy se ale neobejdeme bez komunikace, na jejímž základě budeme hledat řešení, která pomohou zbavit dítě nežádoucích návyků a nahradí je návyky jinými. Takovými, které budou mít za cíl dobro dítěte samotného i druhých lidí. Problém drog, anorexie, bulimie či gamblerství je tak zásadní, že se dotýká minimálně v oblasti obav o druhé každého z nás. Státní legislativa i mínění veřejnosti je k tomuto problému neuvěřitelně laxní a prostředí, které nás obklopuje, se čím dál více podobá minovému poli. "Minami" jsou v tomto případě nežádoucí vlivy, hodnoty a prostředí, jimž jsou lidé vystaveni.

V dubnu 2010 na škole proběhly a budou dál probíhat preventivní protidrogové přednášky pro učitele, pro žáky 1. a 2. ročníků i pro rodiče. Tyto přednášky vedla pracovnice statisticky nejúspěšnější organizace v oblasti prevence a řešení závislostí Teen Challenge (www.teenchallenge.cz). Úspěšnost této organizace je taková, že 60% lidí, kteří léčbu nastoupí, ji dokončí a z nich opět 60% se k závislosti již nikdy nevrátí.

Dále u nás probíhá interní prevence formou motivačních hodin zaměřených na prevenci v oblasti drog, nebezpečí viru HIV, zdravého životního stylu i zdravých vztahů vůči sobě samému i ostatním. Cílem těchto hodin je vést studenty k dialogu, k uvědomění si podstaty problému. Na základě vlastního vyhodnocení informací zpracovávají studenti své výtvarné práce. Ve škole byla v dubnu - květnu 2010 nainstalována výstava prací studentů 1. a 2. ročníků na téma Pravda o drogách - lhali. Motivací bylo promítnutí videoklipů z DVD Pravda o drogách občanského sdružení Řekni NE drogám - řekni ANO životu.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence (kontakt: o.i.novakovi@seznam.cz, reditel@supsbechyne.cz)

MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Fotoreportáž - Pravda o drogách (autorky: Nina Hudecová, Leontýna Debefová)

MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Ukázky prací žáků 1. a 2. ročníků (foto: Mgr. Otakar Novák)

RÁMCOVÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SUPŠ BECHYNĚ

Plán výchovného poradenství na naší škole vychází především z potřeb žáků a jejich rodičů, ale také z potřeb školy a domova mládeže.

Hlavní oblasti výchovného poradenství:

 • Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce (knihovna, 4. patro, číslo dveří 84).
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře.
 • Poradenství v případech poruch chování - záškoláctví, šikana, spolupráce s rodiči, třídními učiteli a vychovateli na domově mládeže.
 • Kariérové poradenství.
 • Spolupráce s Úřadem práce Tábor a dalšími úřady práce v Jihočeském kraji.
 • Pomoc žákům se specifickými poruchami učení, studijními problémy - spolupráce s rodiči, učiteli, vychovateli.
 • Informace o VŠ, VOŠ, přihlášky na školy.
 • Semináře výchovných poradců.
 • Individuální pohovory se studenty - efektivní učení, stresové období, volba povolání.
 • Informace učitelům - internet, nástěnka, porady.
 • Vyhledávání talentovaných žáků.
 • Shromažďování lékařských a psychologických vyšetření žáků.
 • Zřízení adresy pro dotazy a podněty především žáků, ale i učitelů a rodičů: supsbechyne@seznam.cz. Vše, co na tuto adresu přijde, monitoruje výchovná poradkyně a následně řeší se všemi zainteresovanými.
Ing. Jaroslava Bínová, výchovná poradkyně (kontakt: jbinova@seznam.cz, zastupce@supsbechyne.cz)

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
 • PPP Tábor, ul. Martina Koláře - Mgr. Martina Králová, vedoucí pracoviště tel.: 381 211 795
  PhDr. M. Janoušková - psycholog, tel.: 381 214 787, web: http://www.chcizasezit.cz 
  Ing. M. Pýchová - metodik prevence, tel.: 724 831 375
  I. Jilmová - sociální pracovnice, tel.: 381 252 851
 • Linka bezpečí - nonstop krizová linka 116 111
 • Linka důvěry České Budějovice - nonstop, tel.: 387 313 030
 • Krizové centrum pro děti a rodinu, České Budějovice, Jiráskovo nábřeží 1549/10
  tel. 776 763 176
 • Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou, Klokotská 114, Tábor, tel.: 381 255 999
 • Linka Anabel - pro osoby s poruchou příjmu potravy a osoby blízké, tel.: 387 203 315, 731 402 833
 • Bílý kruh bezpečí, Riegrovy sady 1756/51, České Budějovice, tel.: 387 200 094, 734 479 644,
  nonstop linka: 116 006
 • Linka bezpečí - zdarma, tel. 800 155 555
 • Fokus Tábor - sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, Mostecká 2087,
  tel.: 381 252 684, 776 188 869
 • Psychiatrická ambulance, MUDr. L. Macák, Budějovická 553/29, Tábor, tel.: 602 324 112
 • Psychiatrická ambulance, MUDr. Eva Fialková, tel.: 381 254 105
 • Adiktologická poradna PREVENT (pro osoby ohrožené drogou), České Budějovice, Fr. Ondříčka 2, tel. 725 708 079
 • Poradna pro ženy dívky v nouzi, České Budějovice Riegrova 1756/51, tel. 387 203 315, 731 402 833

Internetové stránky

Čísla v nouzi

 • Záchranná služba - 155
 • Policie ČR - 158
 • Hasiči - 150
 • Městská policie - 156

Ing. Jaroslava Bínová

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

PŘENÁŠKA VLADIMÍRA VÁCHY NA TÉMA NETOLISMUS

V pátek 21. 11.1019 se konala přednáška Vladimíra Váchy na téma Netolismus, kretá byla určena pro druhé ročníky. Netolismus je závislost na internetu, sociálních sítích, ale také televizi, internetové pornografii a podobně.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUSPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUSPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUS
Přednáška Vladimíra Váchy pro druhé ročníky 21. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

Vladimír Vácha začal přednášku vymezením pojmu závislost. Závislost je vše, co způsobuje ztrátu naší vnitřní svobody, co nás zotročuje. Příčinami závislostí může být obava z budoucnosti, neutěšené domácí prostředí, neschopnost navazovat normální vztahy, nízké sebevědomí, tlak okolí, útěk od problémů, nuda a podobně. Znaky závislosti je nutkavá touha, zhoršené sebeovládání, zanedbávání jiných zájmů i vztahů, pokračování v závislosti, i když víme, že nám škodí, abstinenční příznaky, návrat závislosti po jejich odeznění a konflikty

Pokud jde o samotný netolismus, člověk má pocit, že ve virtuálním světě snadno dojde pocitu "uznání" s co nejmenším úsilím a "zdarma" (dá se to vyjádřit tak, že vlastně bez jakékoli námahy "jsem borec"). Samotný netolismus se projevuje například tím, že televize slouží jako kulisa, že sledování filmů a seriálů zásadně ovlivňuje život člověka, že počítačové hry nám dávají pocit úspěšnosti (jinde jsem totiž outsider), že roste závislost na "chytrých" telefonech a na sociálních sítích a konečně i růstem internetové pornografie.

Proč je netolismus škodlivý? Proto, že se jednoznačně jedná o závislost. Může vyvolávat zdravotní problémy (oči, ruce, páteř, dokonce může vést k prohloubení příčin epilepsie), může vyvolávat poruchy metabolismu a dlouhodobý stres, může se podílet na problémech s navazováním vztahů, může vést ke ztrátě komunikačních schopností, schopnosti učit se, přispívá ke zvyšování agresivity a k poruchám paměti. Dalšími problémy, souvisejícími s netolismem, je například mnohahodinové trávení času na sociálních sítích denně, zlobné reakce na kritiku a vyrušení od počítače, zanedbávání povinností i péče o sebe, zhoršení školního prospěchu, pocitu prázdnoty, když nelze být na počítači, a dokonce i drobné krádeže peněz ve vlastní rodině. S tím souvisí i ztráta komunikačních schopností, zhoršení schopností učit se, zvyšování agresivity a poruch paměti. To vše bývá označováno jako digitální demence (proč se mám učit, když si vše "vygugluji"?).

Poslední část přednášky se týkala počítačové pornografie. Průměrný věk dětí, které se v České republice poprvé setkávají s počítačovou pornografií, je 10 (!) let. Internetová pornografie mění pohled na sex. Žena se stává obyčejným objektem sexuálního uspokojení, roste promiskuita (je jedno, s kým prožívám sex), vytváří naprosto nereálný svět, propaguje skupinový sex (Česká republika mezi prvními 10 zeměmi světa), vede k nárůstu nemocí, kriminality i ke vzniku hluboké závislosti. Vladimír Vácha zdůraznil, že za dětskou pornografii se považuje hranice věku 18 let a že trestné je i zprostředkování pornografie mladistvým (trestní sazba až dva roky).

Na závěr pan Vácha předal kontakty na sebe (vlada.vacha@volny.cz) a na webové stránky (www.netolismus.cz ).

Této přednášce pro druhé ročníky přecházela dvouhodinová přednáška pro první ročníky, vedená stejným lektorem, a to na téma kybernetová šikana.


PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA VÁCHY NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHY

V pondělí 18.11.2019 proběhla přednáška pro studenty prvních ročníků na téma Sex, AIDS, vztahy.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHYPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHYPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHY
Přednáška pro žáky prvních ročníků 18. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

V první části přednášky se pan Vladimír Vácha zabýval závislostí v obecné rovině: závislosti všeho druhu omezují vnitřní svobodu člověka. Příčinou závislostí může být obava z budoucnosti, neutěšené domácí prostředí, nízké sebevědomí, tlak okolí, neschopnost navazovat normální vztahy, ale i nuda. Další část byla věnována konkrétním problémům navazování vztahů, sexu a nebezpečí AIDS. Na konkrétních fotografiích dokumentoval nebezpečí, která hrozí, i lidi v záěrečné fázi nemoci. Hlavní obranou proti těmto nebezpečím je zodpovědnost a zdrženlivost.


PROTIDROGOVÁ PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

V pondělí 11. 11. 2019 proběhla preventivní přednáška pro první ročníky. Přednášejícím byl osvědčený lektor Roman Povala, který žáky varoval před závislostí na drogách. Označil závislost jako zloděje, který náš život postupně okrádá o životní příležitosti i přátele. Žák dostal otázku, kdo rozhodne o tom, zda si drogu vezme. Odpověď je vždy v zrcadle. Roman Povala vedl v přednášce žáky k uvědomování si bohatosti života, snění i cílů, za kterými má smysl jít. Poukázal na pravou svobodu, která se projeví schopností říkat ANO i když to přinese potíže a NE i přes tlak většiny. Zdůraznil, že je důležitý výběr přátel, první dávku ti nejčastěji nabídne kamarád. Začneš brát drogy? Okamžitě se stáváš hrozbou svým nejbližším. Tvůj život vždy ovlivní spoustu lidí okolo tebe. Nepřivodíš peklo jen sobě, ale svým nejbližším. Tvá závislost nikdy není soukromou věcí. Na závěr vyzval žáky, aby nežili život pouze na 100%, ale aby jej žili na 150%. Matematicky nemožné, ale filosoficky ano. Ale dodal, aby jej žili tak, že se kdykoli budou moci ohlédnout a nebudou prožívat výčitky svědomí.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy a metodik prevence

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

PŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHY

V úterý 12. 6. 2019 se uskutečnily dvě přednášky Vladimíra Váchy. První byla určena studentům prvních ročníků a jejím tématem byla kyberšikana, druhá byla pro druhé ročníky a hlavním tématem bylo Fake News.

PŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHYPŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHYPŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHY
Přednáška Vladimíra Váchy 12. 6. 2019. (Foto: Archiv školy)

PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhla v rámci Minimálního programu protidrogové prevence přednáška Romana Povaly pro 1. a 2. ročníky na téma Sex, AIDS a vztahy.


PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO FOLTY V RÁMCI PROGRAMU "STALETÉ KOŘENY"

Přednáška Jiřího Folty, určená druhým ročníkům naší školy, se konala v pondělí 15. 4.  2019. Projekt Staleté kořeny je realizován ke 100. výročí založení Československa a jeho cílem je připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa a propagovat jeho čtyři kořenové hodnoty - Konstantina a Metoděje, představující víru, Jana Husa, ztělesňujícího pravdu, Jana Amose Komenského - svobodu a Tomáše Garrigua Masaryka, symbol důstojnosti.

Na obraz našeho národního stromu, majestátní lípy, psali žáci jména významných Čechů a to, na co jsou právem pyšní, ale i to, co je trápí a co by si přáli změnit. A tak se vedle českého piva, tenisu či hokeje objevila na papíře slova jako slabost, nedůvěra, zrada nebo lhostejnost.

Pan Folta ale nemluvil jen o kořenech, které na našem území zapustil bájný praotec Čech, po něm kněžna Libuše, sv. Václav, Karel IV. a mnoho dalších velikánů naší bohaté historie, ale i o těch, jež zde zanecháváme my, naši rodiče, prarodiče. O tom, jak silný kmen zde svými skutky vytvoříme a jak zdravá bude jeho koruna.

Mgr. Miloš Smetana

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

PĚDNÁŠKA VLADIMÍRA VÁCHY

Ve středu 23. 5. 2018 měli studenti vmožnost vyslechnout přednášku Mgr. Vladimíra Váchy z organizace ABATOP na téma srovnání světových náboženství. Vzhledem k uměleckému zaměření naší školy je velice přínosné, když se studenti dozvěděli o vzniku, vývoji a principech hlavních světových náboženství. Nahlédli tak do pozadí ideologického i sociálního základu různých světových kultur.

Studenty druhých ročníků přednášející informoval o nebezpečí v kyberprostoru. Jedná se o imaginární prostor ovšem je k němu třeba přistupovat jako ke skutečnému veřejnému prostoru. Dám si intimní fotografii na náměstí? Informoval studenty o situacích, kdy je určité zveřejňování sebe nebo druhých trestnou činností, jaké taktiky používají lidé, kteří zneužívají informace, rozkryl naivní představu, že bezplatné produkty na internetu vás chtějí nezištně bavit. Cílem je, že vy jim povolíte s instalací i přístup ke svým interním informacím a to je dnes největší byznys. Informace o vás mohou zneužít lidé k trestné činnosti anebo je prodají organizacím, které interní informace vyžívají k výrobě a distribuci cílené reklamy, vám ušité na míru. Za studenty děkuji přednášejícímu.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence


PŘEDNÁŠKY TOMÁŠE ŘEHÁKA

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhly dvě přednášky pana Tomáše Řeháka. První byla na téma sex, AIDS a vztahy a druhá měla jako hlavní téma soucit s trpícími. Přednášky se konaly v rámci Minimálního preventivního programu prevence nežádoucích jevů a zorganizoval je Mgr. Otakar Novák.

 

PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

V úterý 28. 11. 2017 proběhla preventivní protidrogová přednáška pro první ročníky. Roman Povala je lektor, který dokáže navodit odlehčenou atmosféru, zároveň konfrontuje nitro studentů se svým poselstvím.  Chci vystihnout záměr přednášejícího a přemýšlím, jestli je záměr obsažen v ukázce toho, jak zhoubné a bolestné mohou být drogy a život závislého. To vše Roman Povala studentům sděluje, ale hlavní záměr je skrytý v jeho opravdovém zájmu o lidi kolem sebe. On chce studentům za dvě vyučovací hodiny vštípit principy, které učiní jejich život natolik bohatý a zajímavý, že bude pro ně, bláhový únik v drogách, absolutně nezajímavý.  Nuda je stav, který je důsledkem mých vlastních postojů, rozhodnutí. Přednáška končí, ale život každého může být pestrý, inspirující v dobrém druhé.

Mgr. Otakar Novák

PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY
PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

Přednáška Romana Povaly 28. 11. 2017. (Foto: Mgr. Otakar Novák)

 

PŘEDNÁŠKY PANÍ ERNESTINY ŠVORCOVÉ

Během první poloviny listopadu se pro všechny studenty školy uskutečnily přednášky veteránky 2. světové války paní Ernestiny Švorcové, a to ve čtvrtek 2.11 2017 pro první, v pondělí 6. 11. 2017 pro čtvrté, ve středu 8. 11. 2017 pro druhé a ve středu 15. 11. 2017. Přednášky proběhly v rámci preventivního programu naší školy a zorganizoval je Mgr. Otakar Novák.

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PŘEDNÁŠKY ROMANA POVALY

V rámci naplňování programu minimální prevence patologických jevů na naší škole proběhly 12. - 13. 1. 2017 celkem čtyři přednášky Romana Povaly. Nebyl v naší škole poprvé, jeho výstupy jsou pro naše studenty přitažlivé a zajímavé. Jeho letošní  se týkaly především mezilidských vztahů a rodiny, ale dotkl se také různých druhů závislostí. Přednášky zorganizoval metodik prevence Mgr. Otakar Novák, za což mu patří poděkování. Věříme, že pan Povala nebyl v naší škole naposledy.


PŘEDNÁŠKY PRIMÁRNÍ PREVENCE

Ve dnech 12. a 13. 1. 2017 proběhly bezvadné přednášky pro první a druhé ročníky zaměřené na zvýšení naděje obstát v životě bez závislostí.

Nedá se předpovědět, co život přinese. Jakou jsem osobností? Sáhnu po snadnější cestě - úniku v omamné látce, budu volit experiment i se znalostí možných důsledků? Na to si musí každý odpovědět sám. Není člověka, který by neměl dostatek informací o tom, že droga váš život scvrkne do mi kro kruhu. Aplikace drogy, shánění peněz, shánění drogy, aplikace drogy, shánění peněz, shánění drogy... Život na profesní skluzavce mířící na ulici. Nikdo si to nepřál, nikdo si to nepředstavoval.

Jsem člověk, který půjde proti proudu? Je pro tebe svoboda důležitá? Co je svoboda? Zdegenerovat? Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, to je známý citát. Svoboda podle přednášejícího Romana Povaly je říkat podle pravdy ano, i když to bude pro mě nevýhodné, a ne, i když půjdu proti proudu. Přednášející dokázal studenty motivovat k plnému životu zaměřeném na pomoc druhým, ukázal jim spoustu oblastí, které jsou smysluplné. Dal studentům výzvu žijte život více než na 100%, ale tak, abyste od druhých uslyšeli děkuji a nestali se objektem pohrdání. Jak se dnes rozhodneš? Zítra? Začni žít svůj život s výhledem do budoucnosti. Je nesmysl si svou volbou okamžitého požitku vydláždit cestu, která v budoucnu skončí na ulici nebo v předčasné smrti.

Metodik prevence Mgr. Otakar Novák

PŘEDNÁŠKY ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKY ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKY ROMANA POVALY
Přednáška Romana Povaly 12. 1. 2017. (Foto: archiv školy)

PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE ŘEHÁKA

Dne 17. 10. 2016 proběhly přednášky organizace Abatop na naší škole. Lektor Tomáš Řehák si od začátku získal pozornost studentů, mluvil o vztazích v kontextu hrozby HIV a AIDS. Pro studenty prvních ročníků měl připravenou 3 hodinovou prezentaci na téma Sex, AIDS, vztahy. Pro studenty druhých ručníků měl připravené pokračování této přednášky, která vedla studenty k soucitu s trpícími. Tomáš Řehák je člověk, který více než 20let pracuje s nevyléčitelně nemocnými. Neopakuje pouze tabulková fakta, ale říká to, co viděl a zažil s lidmi osobně. Tomuto lektorovi neměli studenti důvod nevěřit, získal si je. Jeho důraz směřoval na každého studenta osobně. Pochopili, že vidí v každém z nás člověka, který může kvůli krátkodobému potěšení, přijít o vše a čeká ho strašné umírání. Byl i přítomen u dlouhodobého útrpného umírání malých dětí, mladých i starších lidí. Ukázal krátkodobé potěšení z té správné perspektivy a jako protiváhu představil smysluplný život, kde láska není pouze chtíč, ale hluboký, zodpovědný, bohatý vztah střežený hradbou věrnosti. Ukázal příklad pravé lásky, která se obětuje. Také nám všem dal nahlédnout na další oblast naší osobnosti. Oblast, kdy zvolíme buď strach a lhostejnost, nebo můžeme zvolit cestu překonání strachu a schopnosti být dlouhodobě na blízku lidem s nevyléčitelnou nemocí.

 Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

PŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ A DRUHÉ ROČNÍKY

Dne 6. 10. 2015 se na naší škole uskutečnily přednášky Tomáše Řeháka pro první a druhé ročníky. Studenti prvních ročníků slyšeli tříhodinovou přednášku na téma sex, AIDS, vztahy. Přednáška i v takovém časovém rozsahu nikoho nenudila. Tuto přednášku již slyšelo přes 1.300.000 studentů. Tomáš Řehák přednáší v různých zemích v Evropě, Asii, Americe i v Africe, byl zván do mnoha měst na Ukrajině a v Rusku jako poradce při hledání řešení katastrofického rozšíření nemoci AIDS. Jediným řešením pro omezení této epidemie, jejímž zdrojem je převážně sexuální nevázanost, je prevence a informovanost, které vedou k věrnosti. Důležitou součástí přednášky byl i důraz na soucit s nakaženými. Studenti jasně slyšeli, co je a co není nebezpečné. Jakýkoli kontakt bez intimního sblížení je bezpečný. Nemocných se můžete dotýkat, podat jim ruku, přátelsky je políbit. Je mnoho nakažených, kteří nežili více promiskuitně než většinová populace. V naší republice, jsou již děti od narození s AIDS. Při posunu morálních měřítek ve společnosti můžeme s obavami očekávat jaké počty nakažených budou vykazovány v příštích letech. AIDS je v Bechyni, je v Táboře...

Druhým ročníkům byla určena přednáška na téma soucit s trpícími. Tomáš Řehák s nevyléčitelně nemocnými tráví čas, pomáhá jim osobně i jejich rodinám. Tato služba nemocným jej před dvaceti lety přivedla též k nemocným AIDS.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ TOTO A JEHO SESTRY

Ve středu 27. 5. 2015 se v malém sále KD Bechyně konalo výjimečné filmové představení pouze pro naši školu. Díky Mgr. Martě Kotkové bylo možné promítnout film, který běžel v Táboře v rámci filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2015 letos v březnu Toto a jeho sestry (2014) rumunského režiséra Alexandera Nanaua.

Totonel, Anna a Andrea jsou k sobě vázáni silným sourozeneckým poutem. Jejich matka je ve vězení, a tak jsou odkázáni jen sami na sebe a pomoc příbuzných. Ti si ale z jejich bytu na bukurešťském předměstí udělali feťácké doupě. Nejstarší Anna (17) brzy také propadá drogám. Andrea (15) však hledá únik ze sociální pasti a podaří se jí zajistit pro sebe a Tota (10) bydlení v dětském domově.

Film byl strhující a působivý. Poděkování za jeho projekci patří Martě Kotkové, panu Štěpánu Ondřichovi, řediteli KD Bechyně, a organizátorům festivalu Jeden svět 2015, s jejichž laskavým svolením mohl být film promítnut.

"Žáci byli filmem vtaženi do reálné situace, která nastala v důsledku drogové závislosti jedné z rodin v Bukurešti. Sledovali dopad uvěznění matky na tři děti, které žily bez otce v bytě, který sloužil jako základna pro okruh fetujících příbuzných a jejich přátel. Sebelépe fungující sociální snaha státu nezabránila uvěznění nejstarší dcery, její závislosti a onemocnění nemocí AIDS. Mladší dcera byla ve svých 13 letech negramotná i přes svou relativně pravidelnou docházku do školy. Nejmladší syn bezprostředně reagoval dětským pohledem na danou situaci a pro své pohybové nadání získával naději v tanečním týmu, zřízeném pro děti ulice. Film končí propuštěním matky a scénou, která vykresluje emoční deprivaci dětí a nezvratnost vzájemného odcizení. Film byl natočen jako dokument, který komentuje situaci. Sám režisér nehodnotí, je nestranný. Reálnost filmového zážitku spočívala právě v možnosti pro divák vstoupit do života těchto lidí. Každé rozhodnutí nese důsledky. Životní styl se stává kolejemi, jsou na něm výhybky, ale závislost na droze tyto výhybky vymaže ze zřetele. Šance změnit život závislí dostávají, ale zrealitzovat změnu je pro závislého téměř nemožné. I to bylo dokumentem pěkně ukázané. Přeji našim žákům dostatek prozíravosti a obezřetnosti před lehkovážným vyjetím na koleje, které se podbízí."

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

PŘEDNÁŠKA O AIDS A O SOUCITU S TRPÍCÍMI

Naše škola ve dnech 15. 12. a 17. 12. 2014 přivítala lektora organizace ABATOP Tomáše Řeháka, který studentům udělal přednášku o AIDS. Tento lektor přednáší většinu času v zahraničí. Na základě ohlasů studentů i zúčastněných kolegů si dovolím vyjádřit panu Řehákovi poděkování. Vůli k poděkování může způsobit pohodově prožitý čas, který nabádá k nekonfliktním vzpomínkám. Osobně doufám, že studenti přijali jinou formu vzpomínek. AIDS se objevil poprvé v roce 1983 v USA mezi homosexuály, následně mezi narkomany. Heterosexuální lidé si dlouho mysleli, že je virus HIV napadnout nemůže. Dnes je nejvíce zamořena Střední a jižní Afrika. V Ugandě testovali vojáky v armádě, 5% vojáků bylo zdravých. AIDS je v Čechách na vzestupu. Před 19 lety bylo v Čechách kolem 120 případů, dnes je lékařsky potvrzeno přes 12 000 případů. Je to však pouze špička ledovce. V nedalekém městě se nechalo testovat po jeho přednášce devět děvčat, dvě z nich byly HIV pozitivní. Naše táborská oblast je v počtu nakažených na třetím místě v republice. Aids je v Táboře, je v Milevsku, je v Písku, je v Bechyni…. Jeden Brit nakazil v Londýně za jediný rok 1500 lidí. Jak se to dá stihnout? Byl narkoman a 18 lidí se nakazilo přes jím infikovanou jehlu. Nakazily se některé manželky a následně i novorozenec. Přes volný sexuální život se nakazili další lidé a od nich některé prostitutky… Dlouho netušíte, že máte AIDS, není to na vás poznat, vy to nepoznáte. Lektor vyprávěl příběhy lidí, které osobně znal, kterým pomáhal jako duchovní, které doprovázel při strašném umírání. Dívka, studentka druhého ročníku, po nákaze objevila malou fialovou tečku na ruce, skvrna se rozrostla, zčernala, bylo napadené celé tělo, do dvou let byla mrtvá. Jediné co lze dělat je prevence. Jedinou 100 %prevencí je abstinence do manželství a věrnost. Každý kondom je z materiálu, který má v sobě mikroskopické póry. Virus HIV je několikanásobně menší než tyto póry.

Starší studenti měli přednášku zaměřenou na soucit s trpícími. Mnoho dlouhodobě nemocných zažívá úplné osamocení. Je pouze otázka času, kdy budeš znát někoho osobně, neopouštěj ho. Nejvíce bolí duše osamocenost je horší než fyzické bolesti. Je pouze otázka času, kdy někdo z tvého blízkého okolí dostane AIDS, neodvracej se od něj, můžeš se ho dotýkat, trávit s ním čas. Vážení rodiče, naše děti jsou velice vážně ohrožené, jaké mantinely jsme jim stanovili? Co od nás slyší, co vidí na našich životech? Jsou pod vlivem sexuálního konzumu, ze sexu se stal byznys. Téměř každá reklama, každý „hodnotný“ seriál používá volný sex k propagaci. Těm tvůrcům jsou vaše děti lhostejné, jste jim lhostejní vy. Studenty oslovilo, že  oni přednášejícímu lhostejní nejsou, předložil jim nepopulární pravdu i řešení, které by normálně považovali za trapné. Zdrženlivost a sebeúcta nejsou trapné, promiskuita, drogy, nevázanost mají nedozírné následky. Tváří se jako plakát na propagaci svobody, nabízí však nejhorší otroctví a smutné konce.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

PŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMI
PŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMI
Přednášky  Tomáše Řeháka v SUPŠ Bechyně 15. a 17. 12. 2014. (Foto: Otakar Novák)


SETKÁNÍ S LEKTORKAMI PREVENCE VE VZTAZÍCH

Ve dnech 15. a 16. 10. 2014 proběhlo setkání studentů ze všech ročníků s lektorkami prevence ve vztazích Slávkou Kadlecovou a Evou Novákovou. Záměrně píši setkání, neboť nešlo o tradiční preventivní přednášku, ale informace byly předávány studentům interaktivně. Studenti vyplňovali anonymní dotazník, poté se rozdělili do pěti skupin a každá ze skupin na určité téma secvičila hranou scénku. Studenti pak reagovali na odehrané představení a vymýšleli jiná zakončení, hodnotili to, jak se aktéři zachovali a podobně. Lektorky k tomu řekly své. Cílem setkání bylo ukázat, že nejúčinnější prevencí před pohlavními chorobami a před emoční destrukcí je vztahová věrnost a abstinence do doby než pevný vztah vznikne. Proběhnutou interaktivní přednášku následně představuje a hodnotí lektorka paní Eva Nováková.

Co k programu uvádějí lektorky:

"Naše přednášky jsme vypracovali podle zahraničních materiálů s pomocí psychologa. V zahraničí fungují od roku 2000. Formují žáky i studenty již druhé generace.

Tento program je dlouhodobý. V každém ročníku je celkem 5 lekcí. První lekce je informativní. Pomocí her zjišťujeme komunikační schopnosti studentů, zda používají správnou terminologii, zda zvládají copingove strategie: rozhodování, způsob vyhodnocování rizik, zdali umí popsat své emoce či respektovat názor druhého. Jednání i témata jsou položena tak, abychom vyvolávali, co nejvíce diskusí a prostoru k vyjádření. Studenti nevědí absolutně nic o abstinenci v sexu jako jedné z možnosti bezpečného sexu, který je v programu prioritní. Neznají rozdíl mezi bezpečným sexem a bezpečnější formou sexu. Nezvládají základní komunikační dovednosti v partnerském vztahu o sexualitě a sexu vůbec, což je jeden ze základů dobře fungujícího vztahu.

Zabýváme se výchovou ke zdravé sexualitě. V úvodu programu je řečeno: "Studenti mají právo na všechny informace, jelikož oni si utváří svůj názor, vyhodnocují v životě rizika a možnosti s cílem  žít spokojený a naplněný partnerský vztah, který je základem dobře fungující rodiny."

Metodik prevence Mgr. Otakar Novák

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECH

Na pondělí 10. 3. 2014 byla pro studenty prvních ročníků připravena přednáška o různých druzích a formách závislostí. Zahájil ji film V pasti a stále v pasti režisérky Heleny Třeštíkové, který byl natočen za přispění Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva kultury ČR. Film perfektně ukazuje problém závislosti v kontextu, chybných motivů, falešného sebevědomí a nezadržitelného zužování prožitků, které provází totální fyzickou destrukci jedince. Život závislého se smrskne na drogu, zločin, sebezneužívání a utrpení.

Přednáška měla za cíl nastínit příčiny kroku směrem k nezdravému životnímu stylu, který se nemusí projevit pouze závislostí, může mít projevy šikany, extrémismu, sektářství, panovačnosti. Jejím dalším cílem je ukázat mechanismy, které vedou ke kvalitnímu fyzickému i psychickému životu. Přednášku vedl školní koordinátor protidrogové prevence Mgr. Otakar Novák.

PŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECHPŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECHPŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECH
Přednáška Otakara Nováka 10. 3. 2014. (Foto: Archív školy) 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA "SEX, AIDS, VZTAHY"

Dne 3. 4. 2013 proběhla na naší škola přednáška "Sex, AIDS, vztahy". Přednášejícím byl pan Josef Nadrchal z organizace Acet. Přednáška byla zaměřena na studenty prvních ročníků. Osobně jsem rád, že mnozí žáci již přednášku na toto téma měli možnost slyšet na základní škole. Mladí lidé jsou stejní jako v minulých generacích, ale jsou vystaveni daleko agresivnějším vlivům skrze média. Dnes je společnost nekontrolovatelně zahrnuta informacemi a podněty, které devalvují kvalitní mezilidské vztahy i správný, manželský, rámec lidské sexuality. Pornografie je běžně dostupná, příklady promiskuitního života mají dospívající i mezi vrcholnými politiky. K tomu radikálně přibývá dětí z rozvrácených rodin. Tyto děti si odnášejí z této zkušenosti rezignaci na možnost existence trvalého vztahu. Vztahu, který je založen na lásce a vzájemném respektu.

Přednášející již dopředu počítal s tím, že mnohé z dětí v prvním ročníku, již sexuálně žijí. Trefil se. Pro mnohé byla zřejmě novinkou, že jejich organismus není dostatečně vyzrálý fyzicky ani psychicky. Vztahy jsou pro lidi velice důležité. Špatný rámec promiskuitní sexuality sebou nese riziko nákazy sexuálními chorobami a devastace psychiky. Psychologové mluví o přilnutí lidí k sobě při sexuálním spojení. Připodobňují toto spojení ke slepení dvou listů papíru. Při rozchodu se spoj rozerve a každý si odnáší jizvy a kusy druhého člověka. Včetně jeho pohlavních a kožních chorob. Přednášející dal návod jak bojovat proti možnosti nákazy. Pod písmeny ABC se skrývají slova abstinence až do doby trvalého vztahu a mentální i fyzické dospělosti, věrnost a ochrana kondomem. Zajímavé bylo sledovat reakce studentů. První dvě písmena byla studentům nepříjemná, třetí brali jako férové řešení. Je to odpovědí pro rodiče?

 Mgr. Otakar Novák

Reakce studentů:

"Přednáška se mi moc líbila, jelikož pán, který se nám snažil „přiblížit“ tři výše uvedená slova, působil velmi vtipně a pohodově. Dozvěděla jsem se nové věci a uvědomila si, že není radno si zahrávat se svým zdravím."

"Přednáška se mi líbila a byla zábavná. Bylo dobré si některé věci zopakovat a následně si z přednášky odnést některé nové poznatky."

"Ačkoliv téma bylo poněkud ošemetné, musím uznat, že přednášející si s ním poradil bravurně. Myslím, že každý přihlížející si z toho vzal něco k srdci. Rozhodně bych doporučila tuhle přednášku pro budoucí prváky."

"Tož, sice jsem se nenaučil nic nového, ale zato jsem se náramně pobavil. Pán uměl mluvit a sem tam přidal i pár vtípků, čímž dodal přednášce zcela nový rozměr."

"Přednáška měla příjemný a dynamický průběh. Přednášející je borec. Celé to bylo velice lidsky a vtipně podáno. Těším se na další přednášky…"

"Fandím přenášejícímu! Je to fér chlap s trefným názorem a líbí se mi jeho přístup k žákům. Zkrátka umí si s nimi poradit. Vše umí podat vtipně, ale když na to přijde umí být i vážný."

"Na to, že přednáška se týkala celkem vážného tématu, přednášející to dokázal vyprávět tak, že jsem se i zasmála, přednášející na mě působil mile, doufám že s ním ještě nějaké přednášky zažiji."

"Přednáška byla celkem i zábavná. Byla na hodně vážné a citlivé téma ale i přesto se to dalo dobře poslouchat. Přednášející byl supr tak snad se tady ještě ukáže..."

"Pana Nadrchala znám déle a vždy se mi jeho přednášky líbily. Umí vše podat tak, že se nikdo nenudí a nutí ho to poslouchat. A právě tato vážná témata a jejich řešení by měli mladí lidé vědět. Těším se na další a další přednášky."

"Přednášející umí vše podat tak, že zaujme, pobaví, ale sdělí vše důležité, co je třeba vědět. Přednášky mě od něj baví a těším se na další."

Studenti prvních ročníků

 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA "BOLEST JMÉNEM ŠIKANA"

Přednáška na téma Bolest jménem šikana organizace Acet proběhla na naší škole 13. 2. 2013. Přednáška byla určená pro první ročníky. Přednášející Josef Nadrchal neměl zájem pouze předat informace o šikaně, ale jeho záměrem bylo dovést žáky k vytvoření zdravého kolektivu, který bude pro ně důležitým vztahovým prostředím, ve kterém budou žít další 4 roky. Řekl, že mnohem raději než slovo šikana používá slovo bolest. Šikana bolí všechny zainteresované v kolektivu. Zdůraznil roli tzv. přisluhovačů dominantní osoby. Této role se zhostí často senzacechtiví bezcharakterní jedinci. Sami sice nejsou mozkem ani iniciátory, ale bez nich by člověk páchající šikanu neměl možnost ji činit. Zodpovědnost za spáchaný čin, mají všichni svědci události! Šikana proběhne všude tam, kde chybí člověk, který řekne agresorovi ne. Upozornil na tzv. „vzorňáky“, kteří pokud se stanou agresory, mají mnohdy nejhorší způsob manipulativní šikany. Zmínil se i o rizicích „kyberšikany“, o rizicích internetu. Uvedl příklady několika vražd, sebevražd spáchaných agresivní manipulací přes internet.

Mgr. Otakar Novák

Reakce studentů:

"Myslím si, že přednáška je pro studenty dobrá, aby si uvědomili, co vlastně dělají, když šikanují člověka ve škole i mimo. Já osobně jsem šikanu zažila a vím jaké to je, proto už nechci nikoho ovlivňovat vůči ostatním a kdyby v naší třídě šikana byla určitě bych tomu nepřihlížela, ale zasáhla bych, ale náš kolektiv ve třídě je, myslím, dobrý."

"Přednáška byla super. Nejvíce se mi na ní líbily skutečné příběhy a popisování těch úryvků z filmů. Šikanován jsem nikdy nebyl a doufám, že ani nebudu. Myslím, že díky té přednášce si mohla spousta lidí uvědomit následky svého jednání. Vypadá to, že náš kolektiv ve třídě je fajn a doufám také, že to tak i zůstane."

"Přednáška byla vcelku zajímavá, zaujala mě a myslím, že byla dobrá a určitě si každý z ní něco odnesl.""

"Mne přednáška zaujala a nejvíce zajímavé mi přišly skutečné příběhy. Každý z nás si díky této přednášce něco odnesl. Spousta lidí, neví jak se ze šikany dostat a tato přednáška nám všem ukázala, co dělat. Moc se mi líbila a byla určitě velmi poučná a dobře zpracovaná."

"Přednáška byla bezesporu zajímavá. Přednášející na mne působil příjemným dojmem. Druhá věc je však to, co jsme si z přednášky odnesli, u toho bych byl možná trochu skeptický. Mám pocit, že to byla spíš přehlídka různých příběhů týkajících se šikany, nevím tedy, jestli nám v praxi tato přednáška bude užitečná, ale snad ani nebude muset. Každopádně snaha zaslouží ocenit a na závěr chci říct, že z několika předchozích přednášek na toto téma mi tahle připadala nejpovedenější…"

"Jelikož jsem si šikanou sama v určitém období na základní škole procházela a byla jejím terčem, tak můžu říct, že přednáška se mi opravdu líbila, bylo vidět, že pán, který přednášel, věděl, o čem mluví. Podobné příběhy, co tam odříkával, jsem zažila nebo byla jejich svědkem, na naší základní škole byla šikana na denním pořádku, od starších žáků především, ovšem ani ve třídě nebyla výjimka. V některých případech jsem se opravdu viděla. Ale můžu říct, že po nějakém čase se to uklidnilo. Jsem ráda, že někteří lidé takto jezdí po školách a mluví o tom, alespoň víme, že v tom nejsme sami, a jak se s tím máme vyrovnat. Velmi se mi to líbilo, nemám k tomu žádné výhrady a myslím si, že mnoha lidem to třeba i pomohlo. Já osobně jsem se o tom bála někomu svěřit. Ale nyní vím, že už to tak být nemůže a že si nic nemůžeme nechat líbit. Šikanovaný může být každý a je jen na něm, jak s tím naloží. Já dávám velké plus, protože to bylo podané i s příběhy, což je velmi dobré, protože to zaujme. "

"Dle mého názoru přednáška byla poučná pro všechny učitele i studenty. Na každé základní, střední či vysoké škole se děje určitá činnost, která není úplně v pořádku. Někde se to děje v ne úplně únosné míře, a proto si myslím, že přednášky na jakékoli téma jsou zcela v pořádku a nejenom tato škola by je měla podporovat. Všichni se setkali přinejmenším s ústní šikanou, která není pro oběť vždy tak jednoduchá, jak se zdá, a proto bychom se ji měli pokusit minimalizovat. Navíc příběhy, které jsou, podle skutečného scénáře, vždy pomohou pochopit situaci daného člověka… "

Žáci prvních ročníků

 

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhla pro studenty 2. ročníků v rámci výuky občanské nauky přednáška o antisemitismu a holocaustu. Přednášející, paní Alice Michalcová z Českých Budějovic, přiblížila studentům historická fakta o holocaustu, podmínky, v nichž mohl být realizován, i současné projevy antisemitismu a popírání holocaustu.

Přednáška proběhla v rámci vzdělávacího projektu Světlo paměti, který realizuje od roku 2007 česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). V letech 2009 - 2012 byl projekt pod názvem Centra vzdělávání a dialogu podporován MŠMT a Evropskými sociálními fondy v rámci projektů OP VK. I po skončení této podpory je program pro školy poskytován zdarma.

Poděkování za zorganizování přednášky patří Ing. Jaroslavě Bínové.

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU
Přednáška Alice Michalcové 24. 1. 2013 (Foto: Jiří Novotný)

Ohlasy studentů:

"Přednáška24. 1. 2013 se mi líbila a myslím si, že měla určitě svůj smysl. Člověk by se měl chybami učit a ne je opakovat a díky těmto přednáškám, které jsem měl i na základní škole, nikdy nezapomínám a doufám, že ani ostatní. Co se týče samotných přednášek jsem rád, když je nějaká na škole. Je to takové naučné zpestření dne."

Karel Písařík, 2.M

"Dle mého názoru byla dnešní přednáška působivá, je jasné, že by se o těchto věcech mělo mluvit a člověka to nutí přemýšlet, tudíž označit tuto přednášku za nudnou snad ani nejde, pokud v sobě má člověk dostatek lidskosti... Na druhou stranu bych však řekla, a to nechci mluvit za ostatní, jen mám takový pocit, že skoro nic nového tak nějak nezaznělo, jelikož člověk naší věkové kategorie o těchto věcech musel nejednou slyšet...Proto mě zaujaly nejvíce příběhy samotných pamětníků, kteří si touto hrůzou prošli - jejich vzpomínky a jejich osobní pocity. Myslím, že pak se člověk dokáže vžít do situace mnohem víc, než když slyší po x-té to, co už dávno předtím slyšel... Vlastní slova obětí jsou jistě nejsilnější, stejně jako jejich příběhy. Nevím, jestli to byl jen můj pocit, ale zdálo se mi, že paní měla těchto videí víc... Každopádně jestli to nebyl jen pocit, myslím si že je škoda, že nám jich nepustila víc..."

Agáta Dubničková, 2.M

 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

BESEDA PRVNÍCH ROČNÍKŮ S PSYCHOLOŽKOU JULIÍ BLÁHOVOU

V pondělí 5. 12. 2011 proběhla pro studenty prvních ročníků beseda s Mgr. Julií Bláhovou z Pedagogicko - psychologické poradny v Táboře. Povídání bylo zaměřeno na několik okruhů:

 • přechod ze základní na střední školu
 • úskalí vytváření nového kolektivu
 • možná šikana a její projevy - co dělat v případě, že se s něčím takovým setkám - hlavní je tyto projevy nepřehlížet
 • místo jedince v třídním kolektivu
 • co dělat v případě, že se ve třídě objeví nějaké problémy (rodina, škola, vychovatelé, pedagogicko - psychologická poradna atd.)
 • kontakty


PŘEDNÁŠKA ORGANIZACE ACET

V pondělí 16. 4. 2012 proběhla druhá preventivní přednáška organizace ACET na naší škole, tentokrát pro studenty prvních a druhých ročníků na téma Sex, AIDS, vztahy. Přednášející Josef Nadrchal se ujal úvodem prostředního fenoménu z názvu přednášky, kterým je AIDS. Zbořil vžité fámy o původu nemoci z opic v Africe - jediným přenašečem je člověk, žádné zvíře virus HIV nepřenáší. AIDS se poprvé objevil v USA v roce 1981 u homosexuálních mladíků. Ze zorného úhlu této epidemie dnešních dnů osvětloval, jak se vypořádat s pudem k sexualitě a jak upravit vzájemné vztahy. Sex jako takový je dobrý, pokud je ve správném vztahovém rámci. Lékařské stanovisko největších světových kapacit stanovilo prevenci před AIDS pod písmeny ABC. Jde o termíny , které přeloženy z angličtiny znamenají A - sexuální abstinenci , B - věrnost ve vztahu a C - kondom. Nejrizikovější je promiskuitní a drogově závislá část populace. Kondom je z hlediska prevence nejvíce rizikový. Počet HIV pozitivních každým rokem stoupá ve světě i u nás. Přednášející podrobně studentům popsal způsoby přenosu a též zdůraznil způsoby jak Aids nelze přenést. Je jen otázka času při množství infikovaných lidí, kdy se s někým nakaženým budeme osobně setkávat.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

Reakce studentů:

"O toto téma se zajímám, myslím ale, že široká veřejnost se snaží tento fakt spíše zatajovat, jakoby tito nemocní lidé ani nebyli mezi námi. Přednáška mi hodně dala, dozvěděla jsem se spoustu věcí, o kterých jsem ani nevěděla, nebo jsem o nich měla špatné informace. Hlavně mě však zaujal přístup k nám, studentům. Pan Nadrchal se k nám choval jako k lidem, které odjakživa zná, a říkal nám i své osobní zážitky. Myslím, že zaujmout posluchače a udělat si z tématu čas od času legraci je na přednáškách velmi důležité, a to pan Josef zvládl, tedy alespoň podle mě, dokonale…" Gigi (16)

"Tato přednáška byla vtipná,ale zároveň poučná. Pan Nadrchal k nám mluvil velmi otevřeně, což si myslím, že by se mělo." Míša (17)

"Přednáška byla velmi humorná. Ještě teď se lámu smíchy. Moc se mi líbí přístup pana Nadrchala k nám studentům. Jako bychom byli odjakživa přátelé. Dozvěděla jsem se na přednášce spoustu nových věcí a opravila si názory na určité věci a problémy. Jednoduše to byla velmi užitečná přednáška." Elis (16)

"Myslím si, že sexualita a vztahy se týkají každého z nás a proto je dobře, že jsme se od pana Nadrchala dozvěděli, že tyto věci nemusí být vždycky jen příjemné, ale mají i stinné stránky, ba konce smrtelné dopady. Já sama jsem ráda, že jsem se této přednášky mohla zúčastnit, i když mám už dlouhou dobu stálého přítele." Wendula (18)

"Vaše přednášky jsou velice poučné, zábavné a hlavně otevřené a to je velmi důležité a také sympatické. Opakovala bych slova svých spolužáků a tak ve zkratce řečeno. Pokračujte s tím nadále a doufám, že se shledáme nejen v příštím roce a doufám též, že budeme mít na sebe více času… Děkujeme." Andrea (17)

"Myslím, že je dobré, že se o těchto věcech mluví, protože většina mladých lidí se o tom bavit nechce a aspoň tímto způsobem se s tím seznámí, dále bych opakovala spolužáky, takže řeknu jen to, že se mi přednáška líbila nejen jak byla částmi vtipná, ale i poučná. A doufám, že se zase někdy shledáme. Děkujeme…" Terka (17)

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

KURZ SEBEOBRANY PRO DÍVKY

Po dobrých zkušenostech a pozitivním ohlasu z minulého roku probíhá i v letošním školním roce na domově mládeže kurz sebeobrany pro dívky. Vede jej vychovatelka Iva Šťastná, lektorem je Aleš Kabelka, Dis., vedoucí strážník Městské policie Bechyně.

Program je rozělen do pěti témat teorie i praxe sebeobrany:

 • Úvod do sebeobrany
 • Šikana, typologie útoků a útočníka, STOPKA
 • Verbální komunikace, gestikulace
 • Právní minimum (§ 76), pomůcky denního nošení, jejich použití
 • PK, stav mysli

Více o prevenci na www.mvcr.cz/prevence.


PŘEDNÁŠKA MGR. MIROSLAVA DOUBKA A ALEŠE KABELKY

Ve čtvrtek 16. 12. 2010 se v rámci Minimálního programu protidrogové prevence uskutečnila přednáška pro žáky prvních ročníků. Přednášejícími byli tiskový mluvčí policie Tábor Mgr. Miroslav Doubek a vrchní strážník městské policie Bechyně pan Aleš Kabelka, Dis. Výborně připravená přednáška se díky aktivitě pana Mgr. Doubka a zájmu studentů protáhla o hodinu. Hlavními tématy bylo základní poučení o tzv. měkkých a tvrdých drogách (včetně ukázek), o nebezpečí "měkkých" drog a jiných návykových látek a také informace o právním vědomí, pokud jde o šíření drog (sankce apod.).

Vzhledem k důležitosti probíraných témat chceme v těchto přednáškách pokračovat. Příště se zaměříme na studenty vyšších ročníků; předběžně jsme domluveni na březen až duben 2011.

PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCEPŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCEPŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Přednáška zástupců Policie ČR a Městské policie Bechyně (foto: Mgr. Marta Kotková)


PŘEDNÁŠKA DANA HORYNY

V pondělí 20. 12. 2010 proběhla v rámci Minimálního preventivního programu pro žáky 1. - 3. ročníků beseda s Danem Horynou, spoluautorem námětu filmu Piko, dříve frontmanem rockové skupiny Vitacit, dnes skupiny Merlin. Promítl krátký film, který připravil před několika lety pro TV Nova a poté vyprávěl o svých vlastních zkušenostech vyléčeného narkomana i o hledání cesty v životě. Besedu zprostředkoval pan RNDr. Karel Klaška; jemu i panu Horynovi patří velký dík.

Beseda s Danem HorynouBeseda s Danem HorynouBeseda s Danem Horynou
Přednáška Dana Horyny, spoluautora námětu filmu Piko (foto: Jiří Novotný)

V první části prezentoval Dan Horyna dokumenty o první pražské skupině feťáků a jejich zkušenostech s pervitinem. Šlo o osudy pěti lidí, kteří před třiceti lety studovali žižkovskou SUPŠ (vznikla zde komunita až dvou set lidí; deset jich přežilo a pouze dva dokáží žít normálně). Petr Sepéz stál u zrodu výroby pervitinu (na půdě jedné pražské základní školy našli 300 ampulí morfia z roku 1914; dalším zdrojem byly krádeže v lékárnách a také zdravotní sestry…). Vytvořila se uzavřená skupina lidí, kteří si drogu vařili, ale neprodávali. Petr Sepéz je dodnes na metadonu. Druhým ze zmíněných byl řidič sanitky známý pod přezdívkou „Čáryfuk“, třetím „Sandokan“, který vystudoval VŠE a pracoval v zahraničním obchodě, čtvrtým Pavel Gregor, který je dnes schopen žít bez drogy, a pátým Dan Horyna.

Ve druhé části přiblížil Dan Horyna svou práci v terénu. Uvedl, že asi 1.500.000 lidí v Čechách bere drogy, v každé vesnici s více než 500 obyvateli je varna, každý devátý Čech kouří marihuanu. Umělé THC je dnes 4x silnější než přírodní (THC - tetrahydrocannabinol, hlavní psychoaktivní látka v květenství konopí a zároveň hlavní účinná složka marihuany).

Ve třetí části hovořil o důvodech kvůli kterým člověk s drogou začíná (touha po svobodě, patra atd.). Ať jsou důvody jakékoli, vždy následuje trest. Pokud jde o drogy, existuje jich několik skupin. První tvoří opiáty, které navozují útlum a na které vzniká fyzická závislost. Druhou tvoří stimulační látky (tzv. taneční drogy); užívají je lidé, kteří chtějí vyniknout. Třetí skupinu pak tvoří halucinogeny; k těm inklinují lidé, kteří například trpí schizofrenií nebo k této nemoci mají blízko (nemají pak problémy komunikovat s okolním světem); halucinogeny nejsou kontrolovatelné. Na stimulační látky a halucinogeny nevzniká fyzická závislost. THC se pohybuje na rozhraní mezi opiáty a stimulačními látkami.

Na závěr nakreslil Dan Horyna graf – strukturu osobnosti:

 • chování (máme společné se zvířaty)
 • emoce
 • pocity
 • myšlení
 • percepce (rozhodnutí)
 • ideje
 • ideály
 • JÁ - BŮH

  Mgr. Drahomíra Bočanová, Jiří Novotný


PŘEDNÁŠKA TEEN CHALLENGE

V rámci minimálního preventivního programu proběhla dne 26. 4. 2011 přednáška pro žáky prvních ročníků. Po dobrých zkušenostech z minulého roku jsme pozvali opět pracovnici organizace Teen Challenge z Českých Budějovic paní Vladimíru Markovou.

Organizace byla založena před více než půl stoletím v USA, nyní funguje v mnoha zemích Evropy i jinde na světě. V České republice má absolutně nejvyšší úspěšnost léčby drogově závislých. Statistika uvádí, že 60% absolventů programu žije trvale bez závislostí (jiná střediska v ČR zabývající se tímto problémem uvádejí úspěšnost kolem 2,5 %). Organizace je zaměřena na prevenci závislostí a společensky nežádoucích jevů, provozuje poradenskou službu, terénní pracovníci aktivně vyhledávají lidi v problémech, jsou zřízena centra s dlouhodobým progra- mem. Jeho cílem není aby člověk pouze abstinoval, ale aby ze života v troskách nalezl východisko a znovu vybudoval svou osobnost na pevných základech se smysluplným hodnotovým žebříčkem, osobnost schopnou adekvátně řešit každodenní problémy.

Přednáška byla zaměřena na skutečnou prevenci. Slovem "skutečnou" chci vyjádřit, odkrývání příčin závislostí. Hlavní příčinou je frustrace z nedostatku lásky. Absence lásky je nahrazována fenomény, které přinášejí rychlý požitek. Patří sem drogy, alkohol, volný sex, nevázané vztahy, hráčství, anorexie, bulimie a další. Nedostatek zdravých vzorů ve společnosti a hlavně v rodině působí dezorientaci ve vlastní identitě člověka. Neschopnost komunikovat, nemít možnost komunikovat s člověkem, který s vámi váš problém ponese s cílem jej vyřešit. Bohužel velice četnou skupinou jsou lidé zneužívaní v dětství, lidé, kteří dnes žijí zločinem, prostitucí. Přednáška byla podložena skutečnými událostmi, osudy lidí, kteří ke zveřejnění jejich tragického osudu dali souhlas. Přednášející je zároveň poradkyní a terénní pracovnicí a bez přikrašlování hovořila o smutku z bezmocnosti přinést pomoc lidem, kteří o ni nestojí, kteří nejsou ochotni začít realizovat změny. Zároveň hovořila o obrovské radosti ze šťastného vyřešení beznadějných případů.

Závěrem je nutné zdůraznit: nikdy nesmím dopustit abych se svým problémem byl sám, je nutné hledat člověka (ne vrstevníka), se kterým budu moci otevřeně komunikovat, s cílem nalézt řešení! V životě mám být prozíravý, vím co droga dělá, vím, že chutná a vím, že mne zničí. Plnohodnotný život se scvrkne pouze na braní a shánění drogy s vidinou blízké smrti. Prozíravé jednání vůči droze i jiným závislostem je vůbec nevstupovat na jejich území.

Kontakt na pracovnici Teen Challenge v Českých Budějovicích paní Markovou je 777 001 188, dále je možno psát na email Vladkamarek @seznam.cz, stránky organizace jsou pod adresou www.teenchallenge.cz.

Mgr. Otakar Novák