VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

PROGRAM MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÉ PREVENCE NA SUPŠ BECHYNĚ

Minimální protidrogová prevence na naší škole má stanovený cíl na základě předpokladu, že člověk není žák, ale žák je člověk.

Řešit problém závislostí pouze na základě jedné z rolí, kterou člověk ve svém věku přijímá, není možné. Škola má velký zájem na otevřené komunikaci s rodiči a s centry, která odborně řeší problematiku závislostí. Jedině tehdy je možné člověku - vašemu dítěti a našemu žákovi - nabídnout komplexní pomoc.

Pro komunikaci s rodiči vidím jako důležitou věc pochopení, že škola stanovuje ve školním řádu pravidla společenského chování pro vzájemnou rovnoprávnost a bezpečí všech zúčastněných lidí. Pokud se žák projevuje společensky nežádoucím chováním, jsou mu nastaveny mantinely. Cílem ovšem není žáka deprimovat a devalvovat jeho osobnost, ale vést jej k chování, které je bezpečné pro ostatní lidi i pro něho samotného. Na tomto základě je řešitelný i hlubší problém závislostí, ale zde je již škola sama bezmocná. Proto je nutná okamžitá a otevřená komunikace hlavně s rodiči (zákonnými zástupci).

Je třeba uvědomit si několik věcí:

  • Pokud se závislost u dítěte již projevila, jde o pokročilé, nikoli o počáteční stadium. Teprve v pokročilém stadiu užívání drogy dochází k utlumení a otupení příznaků, které užívání drogy maskují.
  • V takovémto případě doporuji přerušit studium dítěte a vzniklou situaci řešit léčbou. Upozorňuji, že se dostavítanou otázky ohledně ostudy; budete mít obavy, že si dítě ponese dále životem punc feťáka, budete uvažovat o osobním selhání a podobně. Jediným řešením, jak tyto myšlenky umlčet, je ihned jednat. Podívejte se na svět kolem sebe, na hodnoty, jež společnost propaguje, na to, co přinášejí média, na to, jakým vlivům jsou děti vystaveny, do jakého prostředí chodí. Je řada věcí, které ovlivníte, ale všechno ovlivnit nemůžete. V momentě, kdy je dítě smrtelně ohroženo, musí jít všechny obavy stranou. Nejvíce pomůže co nejrychleji najít odbornou pomoc, nastolit změny a přerušit zaběhlý způsob života.
  • Velice pomůže změna délky času, který trávíte se svým dítětem. Pokud je to jen trochu možné, je ideální, když jeden z rodičů může zůstat v domácnosti. Závislost nahazuje absenci emocí, absenci řádu, smyslu života, absenci vztahu. Droga je vaším velkým konkurentem! Prodloužení času, který s dětmi trávíte, často způsobí zázračnou změnu.
  • Závislost se každým dnem zvětšuje a prohlubuje. Čím dříve je problém řešen, tím větší je šance na záchranu života dítěte. Je zbabělé se chovat jako pštros s hlavou v písku a neřešit problém. Taková reakce dítěti ublíží nejvíc.
  • Všímejte si prospěchu a hlavně absencí ve škole. Neomlouvejte čas, kdy si nejste jisti, že dítě bylo nezbytně mimo vyučování. Každá takto strávená hodina může být riziková, může být ukazatelem který později závislost pomůže odhalit. Škola v případě, že chcete řešit závislost dítěte, rozhodně nesáhne k jeho vyloučení ze studia, ale bude doporučovat a podporovat přerušení studia po dobu této léčby. Přistupujme k tomu tak, že se jedná o rok naděje pro záchranu celého života.

Samozřejmě je mnoho způsobů jak různé společensky nežádoucí jevy řešit. Nikdy se ale neobejdeme bez komunikace, na jejímž základě budeme hledat řešení, která pomohou zbavit dítě nežádoucích návyků a nahradí je návyky jinými. Takovými, které budou mít za cíl dobro dítěte samotného i druhých lidí. Problém drog, anorexie, bulimie či gamblerství je tak zásadní, že se dotýká minimálně v oblasti obav o druhé každého z nás. Státní legislativa i mínění veřejnosti je k tomuto problému neuvěřitelně laxní a prostředí, které nás obklopuje, se čím dál více podobá minovému poli. "Minami" jsou v tomto případě nežádoucí vlivy, hodnoty a prostředí, jimž jsou lidé vystaveni.

V dubnu 2010 na škole proběhly a budou dál probíhat preventivní protidrogové přednášky pro učitele, pro žáky 1. a 2. ročníků i pro rodiče. Tyto přednášky vedla pracovnice statisticky nejúspěšnější organizace v oblasti prevence a řešení závislostí Teen Challenge (www.teenchallenge.cz). Úspěšnost této organizace je taková, že 60% lidí, kteří léčbu nastoupí, ji dokončí a z nich opět 60% se k závislosti již nikdy nevrátí.

Dále u nás probíhá interní prevence formou motivačních hodin zaměřených na prevenci v oblasti drog, nebezpečí viru HIV, zdravého životního stylu i zdravých vztahů vůči sobě samému i ostatním. Cílem těchto hodin je vést studenty k dialogu, k uvědomění si podstaty problému. Na základě vlastního vyhodnocení informací zpracovávají studenti své výtvarné práce. Ve škole byla v dubnu - květnu 2010 nainstalována výstava prací studentů 1. a 2. ročníků na téma Pravda o drogách - lhali. Motivací bylo promítnutí videoklipů z DVD Pravda o drogách občanského sdružení Řekni NE drogám - řekni ANO životu.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence (kontakt: o.i.novakovi@seznam.cz, reditel@supsbechyne.cz)

MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Fotoreportáž - Pravda o drogách (autorky: Nina Hudecová, Leontýna Debefová)

MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCEMINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Ukázky prací žáků 1. a 2. ročníků (foto: Mgr. Otakar Novák)