HISTORIE ŠKOLY

HISTORIE ŠKOLY

Proč právě Bechyně?
Několik poznámek k založení školy aneb Co stojí v městské kronice
Nejvýznamnější data z historie školy
Vybráno z výroční zprávy za školní rok1936/1937
Školní depozitář
Ředitelé v historii školy
Učitelé v historii školy
Absolventi školy - celkový počet
Počátky a vývoj keramického průmyslu v Bechyni
Keras - Keramická akciová společnost

PROČ PRÁVĚ BECHYNĚ?

Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství.  Kvalitní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde. Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku, "...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních." Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy.

Po druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na čtyřleté s maturitou a byla dokončena velká přístavba školy. V roce 1954 byl zaveden nový studijní obor - technologie keramiky (od 1. 9. 2015 byl obnoven a je vyučován ve formě zkráceného dvouletého pomaturitního studia). V roce 1973 byl otevřen nový domov mládeže, v roce 1978 dokončena další přístavba - dílny točírna a sádrovna. V roce 1984 byl otevřen obor aplikovaná chemie (není již vyučován), v roce 2000 obor průmyslový design, v roce 2006 obor grafický design a v roce 2009 obor multimediální tvorba, který je vyučován od 1. 9. 2009.

V souvislosti se zaváděním nových nekeramických oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy - ten současný je Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203. Rozhodně tím nezavrhujeme tradici, jíž si velmi vážíme, ale chceme zdůraznit, že škola vyučuje různé (i nekeramické) výtvarné obory napojené na průmysl. Cíl práce školy je stejný jako před sto lety: vychovat kreativní absolventy, kteří se v životě neztratí.
 

Historie školy
Budova školy, 1887, projekt - architekt Kraus, učitel školy
(foto: archiv školy)

Historie školy     Historie školy
Pedagogický sbor ve školním roce 1884/1885; vpravo - ředitel Josef Mašek v pracovně
(Foto: archiv školy)

Historie školyHistorie školyHistorie školy
Historie školyHistorie školy
Diplomy z mezinárodních přehlídek a světových výstav
(Foto: archiv školy)

Historie školyHistorie školyHistorie školy
Historie školyHistorie školyHistorie školy
Žáci školy - konec 19. století, ukázky žákovských prací - konec
19. století, slavnost u školy, asi 1913 (v uniformě - ředitel Porges)  
(Foto: archiv školy)

NĚKOLIK POZNÁMEK K ZALOŽENÍ ŠKOLY ANEB CO STOJÍ V MĚSTSKÉ KRONICE

V následujícím textu přinášíme zajímavé úryvky z bechyňské městské kroniky. Přispívají k pochopení toho, proč právě v Bechyni byla založena naše škola.

24. dubna 1880 na 80. schůzi sněmovny poslanců c.k. Říšské rady schvalují poslanci rezoluci o tom, "...aby vláda postarala se o dostatečné rozmnožení českých středních škol na Moravě a v Čechách. Rezoluce ta přijata 160 proti 139 hlasům. Také moravští velkostatkáři hlasovali pro rezoluci...".

"27. května 1880 nynější ministerstvo obchodu dává najevo dobrou vůli zřizovati odborné školy konečně také v českých krajích. Za touto příčinou upozorňujeme orgány jeho, že nejnaléhavější jest potřebou založiti na českém Jihu, v oboru obchodní a průmyslové komory budějovické, zejména v kraji táborském, přiměřené odborné školy, aby se zde zvedl průmysl a odpomoženo bylo konečně poměrům tamního obyvatelstva. Zejména by záhodno bylo, aby zřízeny byly tyto odborné školy: ve Vlašimi škola košíkářská, v Kardašově Řečici škola tkalcovská a v Bechyni škola hrnčířská. Nechť obecní zastupitelstva zmíněných měst obrátí se na obchodní komoru budějovickou, aby jim u vlády vymohla potřebnou subvenci na zřízení dotyčných škol. Zároveň však nechť podají žádost k ministerstvu obchodu o zřízení zmíněných škol. V sněmovně říšské přičiní se pak poslanci čeští, aby náklad na ony školy byl povolen... (Zdroj: Národní listy)

Můžeme směle říci, že první impuls k založení keramické školy podal majitel periodika Národní listy pan Dr. Julius Grégr, když psal svému bratru knížecímu nadlesnímu v Opařanech, aby se na Bechyňsku uvažovalo, "...zdaž by se zde nedala nějaká odborná škola zříditi. Pan nadlesní Grégr se o tom zmínil na okresním zastupitelstvu a okresní tajemník pan Černý pravil, že majíce zde výbornou hlínu, mohli bychom žádati školu hrnčířskou. V tom smyslu odpověděl i pan nadlesní svému bratru do Prahy. Když v Národních listech uveřejněno bylo vyzvání, aby české krajiny ucházely se o školy odborné, bechyňské okresní zastupitelstvo společně s městem Bechyně žádalo za školu hrnčířskou. Vláda žádala, aby jí byly zaslány všecky druhy hlín a výrobky, více však střepy, ku prozkoumání, jakou cenu má bechyňský materiál. Vše pak zařídil okresní tajemník pan Černý, který "...nešetře práce ani námahy, sám všecko sebral a k ministerstvu obchodu zaslal". Obdobně postupovalo ještě devět dalších českých měst, ale vídeňská technická škola "...přijala všechny vzorky  ku zkoušení lučebnímu a při něm vyšlo najevo, že ze všech hlin z Čech zaslaných jest nejlepší materiál na Bechyňsku...".

"O rychlý postup s vymáháním jejím mají největší zásluhu okresní tajemník pan Černý a starosta Bechyně pan Karel Fáber, kteří v záležitosti dosažení dráhy do Vídně s deputacemi jezdíce, vždy v ministerstvo obchodu intervenovali a za brzké zřízení školy žádajíce..."

(Zdroj: Kronika města Bechyně)

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DATA Z HISTORIE ŠKOLY

Zde se pokusíme uvést podle našeho názoru nejvýznamnější data, která se týkají historie naší školy. Je samozřejmé, že tento výčet není úplný a budeme rádi za jakákoli doplnění.

 • 18. 3. 1884- založení školy, začátek vyučování; slavnost k otevření školy v Bechyni; první obor - kamnářství
 • 1886 - z kamnářského oboru vyčlěněn jako samostatný obor hrnčířství
 • 1887 - zprovoznění nové budovy školy (přestavba špýcharu, dnešní nejstarší část školy)
 • 1889 - jako samostatný obor je vyčleněna keramická malba
 • 1907- první přístavba školy
 • 1910 - ke studiu mohou být přijímány ženy a dívky
 • 1919 - návrh zásadní přestavby školy - propojení školy s výrobním podnikem (nerealizováno)
 • 1934/1935 - škola ustála tlak na zrušení, prokázala svou životaschopnost
 • 1936 - 1937 - postaveno šest nových muflových pecí (více ZDE)
 • 1939 - postavena dílenská přístavba (dnešní tělocvična, která je součástí areálu školy)
 • 1954 - zavedení oboru Technologie keramiky
 • 1958 - velká přístavba (třípatrová budova s laboratořemi a dílnami)
 • 1973 - výstavba a otevření provozu nového domova mládeže se školní kuchyní a jídelnou
 • 1978 - otevřena dílenská přístavba (točírna, sádrovna, šatna)
 • 1984 - zavedení studia oboru Aplikovaná chemie
 • 1991 - změna organizace výuky oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (zrušení vnitřního rozdělení oboru na "malíře" a "užitkáře")
 • 2000 - zavedení studia oboru Průmyslový design
 • 2006 - zavedení studia oboru Grafický design
 • 2006 - zrušení studia oboru Technologie keramiky
 • 2009 - zavedení oboru Multimediální tvorba
 • 2012 - zrušení studia oboru Aplikovaná chemie
 • 2013 - zavedení studia tříletého učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky (spolupráce s firmou Laufen CZ s.r.o.); zrušeno 2016
 • 2015 - obnovení studia oboru Technologie keramiky ve formě zkráceného dálkového pomaturitního studia

VYBRÁNO Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 1936/1937

Od pana Jana Bakuleho ze Zářečí jsme získali výroční zprávu školy za školní rok 1936/1937. Je to útlá brožurka, ale obsahuje zajímavé údaje o stavebních úpravách školy, o jejím vybavení, o nové přístavbě (dnešní tělocvična) i o personálním složení sboru. S trochou hořkosti je tam dopsáno rukou, že ve výroční zprávě je uváděn pouze jako zřízenec příbuzný pana Bakuleho, pan Hořejší, který ale pedagogicky zastoupil dlouhodobě nemocného odborného učitele Pitora a učil točit pozdějšího významného učitele Milotu. Ze zprávy vybíráme i zajímavý údaj o tom, že kolekci exponátů, za něž dostala škola zlatou medaili v Paříži (1937), pomáhal sestavit Ladislav Sutnar. Zpráva je cenným dokladem rozvoje školy po složitém období existenční nejistoty z počátku třicátých let.

Historie školy

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 1936/1937

(…) Úkolem dnešní odborné školy pak je vyráběti a předváděti výrobky kvalitní, po všech stránkách dokonalé a tím předložiti veřejnosti to nejlepší, co se z daného materiálu nechá provésti.

Proto i dnešní zařízení každé odborné školy musí býti takové, aby úměrně odpovídalo dnešnímu stavu průmyslové výroby a tím dostalo se školenému dorostu přípravy pro výrobní poměry té nejlepší, aby do rámce výroby řádně zapadl a našel patřičné zaopatření.

(…) Poněvadž pak takováto nová úprava zařízení obnovovaného celkově vyžaduje značného nákladu, považujeme za povinnost pro historii zaznamenati v této zprávě změny, které se ve prospěch našeho ústavu staly během tohoto školního roku.

Pochopením a přízní ministerstva školství a národní osvěty dostalo se škole novostavby šesti keramických muflových pecí místo stávající skupiny staré, z níž během 40tiletého používání byla již jen jedna spolehlivě schopna provozu. (…) Stalo se tak hlavně vzácným pochopením a zásluhou p. odborového přednosty Mšano Aloise Pižla, za jehož laskavé přízně a podpory byly pece tyto ve dvou skupinách během tohoto školního roku postaveny (…)

Vysokožárné peci rozděleny jsou nyní do dvou skupin vždy o třech muflích s vlastním komínem. Prvá skupina obsahuje pec pro pálení kameniny na otevřený oheň, pec pro pálení fayence a malířskou. Druhá skupina zahrnuje dvě peci pro pálení hrnčiny a pec redukční. Pece dány po vyzkoušení do provozu koncem měsíce ledna 1937, kdy poctil ústav náš i návštěvou pan odborový přednosta, který sám na místě byl svědkem bezvadného jich chodu a provozu.

Pece postavila firma Adolf Langhof, odborný stavitel pecí z Karlových Varů, z prvotřídního materiálu ve velikosti přiměřené školnímu provozu na základě všech nejnovějších poznatků výhřevné techniky. Jsou prostě vzornými. I této firmě patří náš vděčný dík za vzorné postavení a provedení.

Usnesením městského zastupitelstva v Bechyni bylo též rozhodnuto v tomto školním roce vybudovati přístavbu pro strojní zařízení, potřebné ke zpracování surovin, které dosud bylo po různu dle místa ve staré budově umístěno (dnešní tělocvična - pozn.). Budova přístavby blíží se ku svému dokončení a příštím školním rokem bude předána provozu. (…) V budově stávající přikročeno pak k úpravě schodiště. Zde vybouráním starého, opatřením velikého okna (je zde dosud - pozn.), docíleno světlého a prostorného vstupu a tak i chodbě v poschodí poskytnuto světla, kterého se nedostávalo. (…)

Jsme si vědomi, že tyto změny zdají se snad oproti ústavům velkým nepatrnými, avšak po tak dlouhé době a v době nepoměrně těžké víme, že jsou značné na ústav našeho druhu i umístění a velmi si vážíme tohoto pochopení.

Tyto nové podpory snahám ústavu prokázané jsou nám závazkem, abychom všichni pracovali k jeho dalšímu rozvoji ve prospěch těch, kterým sloužiti musí, a to jak žáků, tak keramické výroby a tím i naší Bechyně. (…) Chceme hájiti dobrou pověst ústavu z doby minulé do let příštích, vděčně vzpomínajíce těch, kteří se o tuto dobrou pověst zasloužili. Žádáme však, aby i široká veřejnost naše snahy pochopila, svojí přízní laskavě podporovala a i nadále přízeň ústavu zachovala.

Díky všem!

Ředitelství a učitelský sbor státní čsl. odborné školy keramické v Bechyni
(z Výroční zprávy 1936/1937 vydané vlastním nákladem, tisk František Hanketa, Bechyně, 1937, vybral Jiří Novotný)

…a ještě dvě doušky na závěr:

Škola súčastnila se výběrem výrobků výstavy při oslavách 50. výročí založení okrašlovacího spolku v Bechyni ve dnech 15. – 18. května (1937 - pozn.). Výstava památek z Bechyňska byla navštívena žactvem denní i pokračovací školy.

29. května (1937 - pozn.) navštívila školu ministerská komise složená z pp. min. rady Dr. J. Menšíka a řed. L. Sutnara, aby vybrala výrobky, jimiž se má ústav súčastniti exposice na mezinárodní výstavě v Paříži.

ŠKOLNÍ DEPOZITÁŘ

Vzhledem k dlouhé historii je ve škole shromážděno několik tisíc předmětů, a to převážně keramických, ale i designových a z poslední doby také grafických. Jde o mimořádný soubor, který stále ještě čeká na své zhodnocení. Od poslední čtvrtiny 19. století jsou shromažďovány doklady činnosti pedagogů i žáků školy. Mnohé věci lze dohledat díky poměrně bohaté fotodokumentaci. Na systematizaci depozitáře se intenzívně pracuje.

Depozitář. Místo, kde se setkaly předměty reprezentující různé epochy a různé umělecké názory. V našem depozitáři je dokumentováno střídání slohů a stylů typických pro "vysoké" umění. Historické slohy poslední čtvrtiny 19. století jsou střídány skvělou secesí, která keramice (ale i sklu a jiným uměleckořemeslným oborům) mimořádně přála. Dozněla po první světové válce, prolnula se s kubismem a rondokubismem. Ve 20. a 30. letech, přesně v duchu doby, nastupuje funkcionalismus ve tvarech a minimalismus a geometrická abstrakce  ve výzdobě a prolíná se s gutfreundovským civilismem v oblasti figurální tvorby. Ve 40. letech se objevuje výrazná a troufám si říci jinde neexistující linie: tvorba spojená se jménem a činností ak. soch. Bohumila Dobiáše st.. Jde o velmi úzkou vazbu k místu, kde artefakty vznikají. Objevují se v hlíně provedné písničky a žánrové motivy úžasné svou hliněnou stylizací. 50. léta reprezentuje realismus; ve figurální keramice jsou časté motivy pracovní (traktoristé, bagristé atd.), ve výzdobě nádobí se objevují lidové prvky, přičemž pokračuje vysoká kvalita řemeslného provedení. 60. léta jsou reprezentována tvarovou stylizací v oblasti figurální tvorby i dekorace a jednoduchými tvary i pastelovými barvami v oblasti užitkové keramiky. Od 70. let lze mapovat tendence charakteristické pro postmoderní umění: rostoucí pluralitu názorů na keramiku jako takovou. Koncem století jsou patrné tendence ke keramice jako objektovému umění či umění instalace.

Skutečností zůstává, že škola se stala místem, kde se propojilo "vysoké" umění s místní tradicí. Depozitář není jen majetkem školy. Patří městu Bechyni, jižním Čechám, celé zemi. Je nutné si tuto skutečnost uvědomit a zdůrazňovat, kde je jen možné. A podporovat řemeslo: je to opravdu velký entuziasmus...

 Jiří Novotný, ředitel školy

DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
Malý závdavek ze školního depozitáře - ukázky prací z let 1890 - 1960
(foto: MgA. Lucie Prášilová)

POČÁTKY A VÝVOJ KERAMICKÉHO PRŮMYSLU V BECHYNI

Historie keramického průmyslu v Bechyni je pevně spojena se školou. Již při zakládání školy bylo jasné, že se nelze obejít bez vazby na průmysl. A vzhledem k tomu, že tento průmysl neexistoval, bylo třeba jej založit. U kořenů keramického průmyslu v Bechyni tedy stály tytéž faktory, které vedly k založení naší školy, a to tradice řemeslné výroby keramiky a dostatečné zásoby kvalitních surovin. Škola svou odbornou činností na poli technologie i rostoucím významem v oblasti výtvarné představovala líheň osobností. U vzniku prvních továren v Bechyni stáli odborní učitelé i ředitelé keramické školy. Postupně vznikly ve městě tři podniky:

 • továrna knížete Paara v Zářečí
 • Družstvo keramiků v Bechyni
 • Keras, a.s. (podrobněji ZDE)

Továrna knížete Paara byla založena v roce 1875 v Zářečí a vyráběla kachlová kamna, šamotové zboží i hliněné nádobí. Po počátečním nadějném vzestupu (pracoval zde například skvělý kamnář František Lenner, pozdější učitel školy) se továrně přestalo dařit. V roce 1922 byla po záboru a pozemkové reformě prodána Družstvu keramiků.

Družstvo keramiků v Bechyni začalo opět s výrobou kamen a sádrových forem pro kamnáře. U kolébky stáli členové Spolku absolventů keramické školy, kteří chtěli oživit výrobu proslulého bechyňského zboží, kamnářských i hrnčířských výrobků, čímž chtěli doplnit produkci Kerasu (ten nevyráběl užitkovou, ale především dekorativní keramiku). Družstvo zároveň chtělo poskytnout absolventům školy přechodné zaměstnání a také měla být tímto podnikem upevněna existence školy. První léta činnosti družstva byla úspěšná, ale po vypuknutí hospodářské krize nastaly vleklé potíže. Po druhé větové válce přešlo družstvo pod výrobní družstvo Jihotvar. V 80. letech 20. století byla vybudována nová výrobní hala a celá produkce družstva se zaměřila výhradně na užitkovou keramiku. Víceméně úspěšně probíhala výroba až do roku 2002, kdy po zničujících povodních a velkých škodách byla výroba ukončena. Provozovnu koupil pan Alexandr Dubský, absolvent školy, a umístil do ní svůj podnik Ecodesign, který vyrábí sádrová osvětlovací tělesa a dekorativní doplňky do architektury. Jistá kontinuita tedy trvá.

Zcela zvláštní kapitolu keramického průmylu v Bechyni představuje výroba sanitární keramiky. Na počátku 60.  let 20. století vznikl v Bechyni moderní závod, který byl v 80. letech vybaven licími linkami firmy Netsch. Počátkem 90. let proběhla privatizace závodu a vznikla firma LAUFEN CZ s.r.o. Závod byl opět intenzívně modernizován (nové pece, technologie tlakového lití) a dnes je místem, kde vzniká vysoce kvalitní sanitární keramika značky JIKA. V 60. letech v souvislosti s rozvojem tohoto druhu keramické výroby vznikl nakrátko v naší škole obor zaměřený na modelářství sanitární keramiky. Továrna se mimo jiné podílí na realizaci mezinárodních sympozií tím, že umožňuje pálení výrobků. Také spolupráce firmy se školou se velmi slibně rozvíjí a vedla k založení učňovského oboru ve škole od 1. 9. 2013.

V 70. letech začala družstevní výroba v rámci Komunálního podniku Bechyně. V nově postaveném Domě služeb byla také dílna, která produkovala užitkovou keramiku. Výroba zanikla v polovině 90. let 20. století.

(Volně použity texty z knihy Vladimír Havel: Bechyně a keramika, nakladatelství Petr Frank, Tábor, 1941)

KERAS - KERAMICKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Absolventi keramické školy nacházeli před první světovou válkou zaměstnání hlavně ve Vídni. V roce 1897 tam založili svůj spolek (šlo celkem o třicet keramiků) a radili se, jak založit a řídit větší podnik. Po dlouhém jednání a korespondování byl na 19. - 21. 5. 1902 svolán do Bechyně sjezd. K jednání se sešlo na 60 keramiků, bývalých žáků školy. Byl zvolen ústřední výbor, v jehož čele stál starosta města dr. Hynek. Na 1. 2. 1903 byla svolána ustavující valná hromada, kde se přihlásilo za členy 21 keramiků.

V první dozorčí radě byli mj. ředitel školy Porges a učitelé Kraus, Kozák, Sovák a Kopecký, za město tehdejší starosta dr. Hynek Daniel. Dílny byly umístěny v domě Adama Bydžinského, s výrobou se začalo v září 1903. Zpočátku se počítalo pouze s výrobou fajánsového zboží a umělé terakoty, ale Josef Haškovec, první zaměstnanec podniku a učitel školy, prosadil také výrobu sádrových forem pro hrnčíře a kamnáře. Byl pak postaven do čela tohoto oboru jako dílovedoucí. Z pražského družstva bylo zakoupeno asi 80 modelů a forem různých váz a nádob (po formách byla tehdy velká poptávka, neboť jinde se v celém Rakousku nevyráběly a kamnáři si je museli dělat sami podomácku nebo je kupovali z Německa).

14. 2. 1904 se v Bechyni konala první řádná valná hromada. Uměleckým rádcem Kerasu byl zvolen profesor školy František Kopecký. V roce 1909 byl vystřídán profesorem Václavem Mařanem a Arnoštem Chleborádem (autorem vynikající knihy Popis okresu Bechyňského, 1928). V roce 1911 bylo rozhodnuto o stavbě vlastní budovy. Stavba byla zahájena v roce 1913 a sloužila až do roku 2009. Od počátku šel Keras cestou výroby dekorativní a figurální keramiky, nevyráběl užitkovou keramiku.

V roce 1922 mělo družstvo již 132 členy, předsedou byl Václav Mařan. 1. 7. 1922 bylo družstvo přeměněno v akciovou společnost s kapitálem 1.000.000,- Kč. V tomto roce zde bylo zaměstnáno 25 dělníků a 3 úředníci.

Poté, co se zaběhla výroba kamnářských forem, bylo přistoupeno k výrobě figurální terakoty a staročeské majoliky. Akciová společnost Keras se vypracovala v mohutný podnik, který vyráběl kvalitní keramické výrobky a který se udržel i přes nepřízeň doby. Vývojem, hledáním nových cest, zlepšováním jakosti výrobků soustavně pomáhal umělcům, jejichž díla kupoval, propagoval a vyráběl v ušlechtilém keramickém materiálu. Zakotvení v kraji, zaměření na nejvyšší cíle, pochopení pro práci hlavně jihočeských výtvarníků, obětavá a poctivá práce všech pracovníků zajistily čestné místo bechyňské keramice. Od počátku Kerasu měli bechyňští keramici záporný poměr k cizím výrobkům vídeňské secese, propagovali vždy český výrobek, který byl vytvořen v českém duchu naším výtvarníkem, naším podnikem v jihočeském kraji.

Velký vliv a vývoj a lepší cesty ve výrobě měla keramická škola.
Projdeme-li starými sbírkami továrny a školy, dostaneme přehled i o dlouhém uměleckém a hlavně sochařském tvoření. Řada umělců, jejichž díla byla realizována v bechyňském Kerasu, je opravdu dlouhá: Amort, Babka, Bambas, Beránková, Bučínek, Čermák, Černil, Dobiáš, Dohnalová, Drahoňovský, Eckert, Fojtík, Formánek, Gabriel, Halman, Haškovec, Herzl, Horová, Hodek, Hošek, Hruška, Johnová, Kalvoda, Kocourek, Kodet, Kopecký, Lichtág, Mach, Matějíčková, Mařan, Měchura, Nohavec, Nohová, Novák, Opatrný, Páša, Pelikán, Peterka, Petr, Plichta, Přenosil, Rada, Rous, Sláma, Suchomel, Šaloun, Šimák, Štursa, Uher, Úprka, Vágner, Vaigant, Vávra, Vlček, Vokálek, Walter, Wimmer, Wurzel, Zentner a Zoula (po 2. větové válce přibyli např. Dobiáš ml., Fárník, Barták aj.). Mnoho výrobků kupoval Keras od žáků uměleckých škol, kterým tak velmi účinně pomáhal překonávat obtíže počátků.

(Zdroj: Havel Vladimír: Bechyně a keramika, Frank, Tábor, 1941, str. 37 - 46)


Na závěr: Výroba v Kerasu skončila. Majitel pan Machart umožnil pracovnicím bechyňského muzea výbrat modely a vzorky do muzejních sbírek. Na soupisu těchto předmětů se v současné době pracuje a počítá se s jejich zařazením do sbírkového fondu.

ŘEDITELÉ V HISTORII ŠKOLY

  1. Mašek Josef, 1884 - 1899
  2. Porges Alois, 1899 - 1912
  3. Hineis Karel, Ing., 1913 - 1919
  4. Stašek Arnošt, Ing., 1920 - 1930
  5. Šimák Josef, 1931 - 1940; 1946 - 1947
  6. Doskočil Jaroslav, Ing., 1941 - 1946
  7. Petrů Miroslav, Ing., 1948 - 1954
  8. Hruška František, 1955 - 1958
  9. Nouza Václav, 1958 - 1968
10. Dobiáš Bohumil ml., ak. sochař, 1968 - 1986
11. Maruna Josef, Ing., 1986 - 1990
12. Sviták Ladislav, Ing., 1990 - 2008
13. Novotný Jiří, PaedDr., 2008 - 2018
14. Novák Otakar, Mgr., 2018 - dosud

UČITELÉ V HISTORII ŠKOLY

1. Dolejš Karel, čeština, rýsování 1883
2. Stefanides Filip, hrnčířství, kamnářství 1884
3. Zelenka Eduard, kreslení,modelování 1884
4. Haškovec Antonín, chemie, technologie 1885 - 1908
5. Hauptmann Eduard, kreslení, modelování 1885 - 1915
6. Korbel František, hrnčířství 1885 - 1888
7. Kraus František, rýsování 1885 - 1910
8. Lenner František, kamnářství 1885 - 1924
9. Kopecký František, sochařské modelování 1887 - 1923
10. Šedivý Josef, čeština 1887 - 1888
11. Pitor Josef, hrnčířství 1888 - 1920
12. Rychlý Emil, malování 1889 - 1892
13. Vostřel Václav, čeština, němčina 1889 - 1895
14. Rappl Eduard, modelování 1891 - 1892
15. Pilař Jan, modelování 1892 - 1893
16. Židlický Karel, malování 1892 - 1928
17. Doškář Václav, čeština, němčina 1894 - 1897
18. Pokorný Jaroslav, 1896 - 1897
19. Kolafa Václav, počty, němčina 1897 - 1899
20. Sovák Ludvík, češtiny, počty, němčina 1898 - 1927
21. Mařan Václav, ak. sochař, modelování, kreslení 1902 - 1935
22. Hineis Karel, Ing., technologie 1903 - 1920
23. Gärtner František, sádrovna 1905 - 1931
24. Kuhl Ludvík, MUDr., první pomoc 1906 - 1920
25. Stašek Arnošt, Ing., chemie, technologie 1908 - 1931
26. Losos František, kreslení 1909 - 1910
27. Chleborád Arnošt, čeština, počty 1910 - 1915
28. Šimák Josef, ak. malíř, technické kreslení 1911 - 1948
29. Mudruňka Alois, kreslení 1914 - 1915
30. Ťoupal Antonín, modelování 1914 - 1919
31. Čámský Bohumil, MUDr., první pomoc 1915 - 1943
32. Velek Jan, kreslení 1917 - 1920
33. Benda Jan, hrnčířství 1920 - 1935
34. Petrů Miroslav, Ing., chemie, technologie 1920 - 1965
35. Rauvolfová Karolína, odborné kreslení 1920 - 1925
36. Vokálek Václav, ak. sochař, modelování 1920 - 1928
37. Haškovec Josef, hrnčířství 1921 - 1939
38. Fromek František, malířství 1923 - 1930
39. Kotíková Svatava, Ing., matematika, čeština 1927 - 1942
40. Valoušek Karel, ak. malíř, keramická malba 1927 - 1935
41. Eckert Otto, ak. sochař, modelování 1933 - 1934
42. Dobiáš Bohumil st., ak. sochař, modelování 1935 - 1964
43. Milota Bohumil, hrnčířství 1936 - 1967
44. Smíšek Antonín, arch., technické kreslení 1937 - 1955
45. Zuntová Antonie, odborná nauka 1938 - 1941
46. Homolka Jan, němčina 1939 - 1941
47. Ševčík Josef, formování 1939 - 1974
48. Ešner V., laboratoř 1940 - 1941
49. Černá Ludmila, čeština, matematika 1941 - 1944
50. Soldát Jaroslav, sádrovna 1941 - 1977
51. Strnad Karel, němčina 1941 - 1943
52. Fišer Vojtěch, matematika, čeština 1942 - 1955
53. Kopáč Luboš, kreslení 1942 - 1944
54. Lang Josef, němčina 1942 - 1944
55. Kyncl František, keramická malba 1945 - 1970
56. Beránek Vladimír,Ing., chemie, fyzika 1946 - 1951
57. Burian Bohuslav, ak. sochař, modelování 1946 - 1947
58. Velen Leopold, ak. sochař, modelování 1947 - 1948
59. Procházka František, ak. malíř, kreslení, malba 1948 - 1963
60. Bíško Jaroslav, Ing., chemie, fyzika 1950 - 1955
61. Svoboda Jan, tělocvik 1950 - 1955
62. Krist Leopold, ak. sochař, modelování 1961 - 1967
63. Hruška František, čeština, dějepis,politická ekonomie 1953 - 1958
64. Lenz Jiří, tělocvik 1954 - 1970
65. Pospíšil Radovan, Ing., technologie 1954 - 1970
66. Steinocher Josef, kreslení 1954 - 1955
67. Turek Miloslav, ak.malíř, odborné kreslení 1954 - 1980
68. Karlík Stanislav, Ing., fyzika, chemie 1955 - 1970
69. Karlíková Jitka, čeština 1955 - 1998
70. Stašek Pavel, RNDr., matematika, technické kreslení 1955 - 1972
71. Čechová Věra, čeština, ruština 1956 - 1959
72. Pán Miroslav, Ing., chemie 1956 - 1983
73. Shánělec Jan, Ing., ekonomie 1956 - 1957
74. Hůla Josef, čeština 1957 - 1958
75. Panoch Josef, laboratoř 1957 - 1958
76. Zádrapa Karel, Ing., technologie 1957 - 1974
77. Dvořák Josef, JUDr., organizace, ekonomika 1958 - 1959
78. Hladký Stanislav, dílenská cvičení 1958 - 1989
79. Martin Antonín G., ekonomika 1958 - 1959
80. Nouza Václav, technologie 1958 - 1968
81. Švec Ladislav, němčina 1958 - 1964
82. Maruna Josef, Ing., chemie, technologie, mineralogie 1959 - 1993
83. Smetana Miloš, čeština, ruština 1959 - 1962
84. Zahrádková Anna, keramická malba 1959 - 1960
85. Dobiáš Bohumil ml., ak. sochař, modelování 1960 - 1986
86. Hrychová Věra, ruština 1960 - 1961
87. Kolářová Eva, Ing., strojnictví, chemie 1960 - 1962
88. Křivánek Jan, Ing., organizace a ekonomika 1960 - 1963
89. Chaloupková Hana, ruština 1961 - 1962
90. Drábková Hana, ruština 1962 - 1980
91. Štěpánková Matylda, ruština 1962 - 1963
92. Veselý Ludvík, Ing., organizace a ekonomika 1963 - 1990
93. Vojta Milan, Ing., strojnictví, technické kreslení 1963 - 1979
94. Čáp Josef, matematika, fyzika 1964 - 1989
95. Lenzová Věra, dějepis 1964 - 1968
96. Johnová Helena, chemie 1965 - 1968
97. Šílený Josef, technologie 1965 - 1966
98. Liška Karel, ak. sochař, modelování 1967 - 1969
99. Březáková Jarmila, ruština 1968 - 1969
100. Fárníková Marie, ruština 1968 - 1969
101. Dobiáš Miloslav, dílenská praxe 1968 - 2007
102. Konvalinková Jiřina, dějepis 1968 - 1969
103. Pekař Jan, tělocvik 1968 - 1978
104. Podmol Jaroslav, ak. sochař, modelování, kreslení 1969 - 1985
105. Šatava Jan, Ing. technologie 1969 - 1979
106. Bok Emil, RSDr., CSc., dějepis, občanská nauka 1970 - 1987
107. Hejná Jaroslava, chemie 1970 - 1971
108. Keřková Helena, dílenská cvičení 1970 - 1997
109. Vlk Miroslav, tělocvik, branná výchova 1970 - 1996
110. Čapek Jiří, měření a regulace, fyzikální chemie 1971 - 1972
111. Lipmann Karel, čeština 1971 - 1972
112. Morávek Jiří, Ing., technologie, tepelná technika 1971 - 1987
113. Tupý Jaroslav, němčina 1971 - 1974
114. Ševčík Miloš, Ing., fyzikální chemie 1972 - 1974
115. Dvořáková Eva, matematika 1973 -1974
116. Sviták Ladislav, Ing., chemie, fyzika, technologie 1973 - 2014
117. Florian Stanislav, chemie, fyzika 1974 - 1980
118. Fury František, němčina 1974 - 1982
119. Hanzal Josef, chemie, fyzika 1974 - 1975
120. Pech Pavel, RNDr., matematika 1974 - 1977
121. Souček Jiří, tělocvik 1974 - 1975
122. Strážnický Josef, tělocvik 1974 - 1975
123. Murtinger Karel, chemie, fyzika 1975 - 1976
124. Furyová Zdenka, matematika 1977 - 1984
125. Otřísal Petr, dílenská cvičení 1977 - 1984
126. Šáchová Hana, matematika, chemie 1978 - 1983
127. Šíp Jiří, tělocvik, branná výchova 1978 - 1979
128. Kotouč Evžen, tělocvik, branná výchova 1979 - 2019
129. Mallát Roman, Ing., strojnictví, technické kreslení 1979 - 1980
130. Mayerová Eva, matematika, fyzika 1979 - 1981
131. Šácha Jiří, ak.architekt, dějiny výtvarné kultury, kreslení 1979 - 1981
132. Weissová Yvonna, Mgr., chemie 1979 - 1995
133. Kedzior Jindřich, Ing. chemie 1980 - 1989
134. Korandová Helena, fyzika 1980 - 1981
135. Pivoda Blahoslav, ruština 1980 -1990
136. Koranda Václav, Ing., technické kreslení, strojnictví 1981 - 1986
137. Kulíř Jaromír, matematika, fyzika 1981 - 1983
138. Trávníčková Libuše, matematika, fyzika 1982 - 1983
139. Vágner Milan, Mgr., čeština, kreslení, dějiny výtvarné kultury 1981 - dosud
140. Melichar Miroslav, RNDr., chemie 1982 - 1983
141. Šimon Rudolf, Ing., němčina 1982 - 1986
142. Sehnal Luboš, matematika, výpočetní technika 1983 - 1997
143. Nováková Marie, matematika, chemie 1983 - 1989
144. Dobiáš Jan, Ing., technologie 1983 - 1984
145. Klaška Karel, RNDr., chemie, základy ekologie 1984 - 2016
146. Pružinská Soňa, ruština 1984 - 1989
147. Pinterová Eva, ruština 1985 - 1986
148. Bumerlová Jindřiška, PhDr., dějepis, čeština 1985 - 1993
149. Kokeš Jiří, Ing., elektrotechnika, angličtina, výpočetní technika 1985 - dosud
150. Hrůza Václav, ak. sochař, modelování, kreslení 1986 - 1989
151. Nováková Alena, němčina, ruština 1986 - 1989
152. Červenková Drahoslava, technické kreslení, strojnictví, fyzika 1986 - 2011
153. Sehnalová Jaroslava, RNDr., matematika, fyzika 1986 - 1989
154. Honsa Ladislav, Ing., technologie, tepelná technika, chemie 1986 - 1997
155. Šedivá Zuzana, Ing., technické kreslení, strojnictví 1987 - 1988
156. Šillerová Marie, čeština, dějepis 1987 - 1988
157. Krejčová Jana, tělocvik, branná výchova, němčina 1987 - dosud
158. Benda Jan, ak. sochař, modelování, kreslení 1987 - 2015
159. Špinarová Jana, němčina 1988 - 1989
160. Vančura Jan, dílenská cvičení 1988 - dosud
161. Petrová Iva, PhDr., čeština, dějepis 1988 - 1997
162. Vlková Zuzana, chemie 1988 - 1991
163. Brejla Josef, Ing., technické kreslení, strojnictví 1988 - 1989
164. Borek Vladimír, Ing., strojnictví, chemie 1988 - 1989
165. Suchánek Ladislav, Mgr., ruština, dějepis, angličtina 1970 - 1989
167. Bakulová Lenka, Ing., ekonomika 1989 - 1996
168. Dienová Ladislava, matematika, fyzika 1989 - 1991
169. Draštíková Helena, matematika, chemie 1989 - 1991
170. Fáberová Zdena, ruština, občanská nauka, němčina 1989 - 1997
171. Šimon Zdeněk, ak. sochař, modelování, kreslení 1989 - 1998
172. Fábera Josef, dílenská cvičení 1989 - 1993
173. Niederhafner Petr, Ing., chemie, chemická technologie 1990 - 1996
174. Vágnerová Iva, PhDr., čeština, dějepis, angličtina 1990 - dosud
175. Kissová Alena, dílenská cvičení, písmo, praktická cvičení v grafice 1990 - dusud
176. Kocourková Beáta, dílenská cvičení 1990 - 1992
177. Kappler Jan, Ing., ekonomika 1990 - 1991
178. Vaněk Jiří, Mgr., matematika, fyzika, výpočetní technika 1991 - 2021
179. Řehoř Libor, RNDr., chemie, fyzika 1991 - 1996
180. Dušek Josef, Ing., chemie 1991 - 1995
181. Novotný Jiří, PaedDr., kreslení, modelování, dějiny výtvarné kultury 1991 - 2021
182. Pánková Jana, Ing., ekonomika 1991 - 1992
183. Hrdinková Jitka, dílenská cvičení, písmo 1991 - dosud
184. Mixa Luboš, Mgr., čeština, dějepis 1991 - 1997
185. Kubátová Lenka, Ing., ekonomika, účetnictví 1992 - 1997
168. Kundrátová Olga, Mgr., čeština, angličtina 1992 - 1994
187. Bosák Michal, dílenská cvičení 1992 - 2000
188. Čiháková Vlasta, němčina 1992 - 1993
189. Švantnerová Jaroslava, němčina 1992 - 1993
190. Novotná Pavlína, němčina 1992 - 1993
191. Petřík Miroslav, Ing., němčina, španělština, francouzština 1993 - dosud
192. Štefanová Vladimíra, Mgr., angličtina, čeština 1993 - 1997
193. Pánková Marcela, Ing., technologie, tepelná technika, chemie 1993 - dosud
194. Fousková Gabriela, Ing., chemie 1993 - 1997
195. Škopková Markéta, Mgr., ak. mal. kreslení, modelování 1995 - 1996
196. Dušek František, ekonomika 1996 - 1997
197. Štojdl Petr, Mgr. ak. mal., kreslení, 1996 - 1997, grafická technologie, počítačová grafika, dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava 2010 - 2016
198. Jirasek Therese M., angličtina 1994 - 1995
199. Bínová Jaroslava, Ing., ekonomika, účetnictví, chemie 1997 - dosud
200. Turková Květa, Ing., chemie, technologie 1997 - 2008, 2014 - dosud
201. Říhová Marie,Ing., chemie, ekologie, biologie 1997 - 1999
202. Krůčková Ludmila, Mgr., čeština, dějepis 1998 - dosud
203. Hrušková Martina, RNDr., chemie, biologie 2000 - 2010
204. Fábera Luděk, dílenská cvičení 2000 - 2018
205. Kůrka Karel, Ing., chemie 2000 - 2007
206. Fuchs Jiří, akad. sochař, modelování, kreslení 2001 - dosud
207. Oliva Miroslav, akad. sochař, modelování, kreslení 2003 - dosud
208. Legátová Marie, Mgr., chemie, fyzika 2003 - 2004
209. Kotková Marta, Mgr., dějiny výtvarné kultury, kreslení, počítačová grafika, navrhování 2004 - dosud
210. Novák Otakar, Mgr., výtvarná příprava, navrhování, návrhové modelování 2004 - dosud
211. Stankuš David, dílenská cvičení 2005 - dosud
212. Prášilová Lucie. MgA., počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, grafická technologie, praktická cvičení v multimédiích 2008 - 2012
213. Wolf Martin, Ing., počítačová grafika, 3D modelování 2008 - 2011
214. Bočanová Drahomíra, Mgr.,výtvarná příprava, dějiny výtvarné kultury 2009 - 2022
215. Jurčička Aleš, počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, grafická technologie 2009
216. Killian Aleš, MgA., multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích 2009 - 2010 
217. Mild Jan, počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, grafická technologie 2009
218. Kubešová Alice, počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, grafická technologie 2009 - 2010
219. Cáb Michal, Mgr., multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích 2010 - 2016
220. Hošek Libor, Mgr., počítačová grafika, grafická technologie, praktická cvičení v grafice, navrhování grafiky, fotografie 2010 - dosud
221. Štojdl Petr, akad. mal., výtvarná příprava, grafika, technologie, dějiny výtvarné kultury 2011 - 2016
222. Landa David, MgA., multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích 2011 - 2013
223. Eva Volfová, MgA., praktická cvičení v grafice, navrhování 2011 a 2016
224. Hrubá Jaroslava, Mgr., ruština 2011 - 2013
225. Janoušková Štěpánka, Mgr., angličtina 2011 - 2017
226. Brázdová Kateřina, Mgr., čeština 2013 - 2018
227. Brkalová Monika, MgA., praktická cvičení v multimédiích 2013 - 2018
228. Petrová Hana, Mgr., ruština 2014 - 2015
229. Novotná Pavlína, Mgr., ruština, 2015 -2021
230. Mála Jan, Mgr., multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích 2015 - dosud
231. Procházková Šárka, Bc., asistent pedagoga, 2016 - 2020
232. Šedina Roman, MgA., dějiny výtvarné kultury, technologie grafiky a multimédií, přípravné kreslení, 2016 - dosud
233. Kuthanová Markéta, Mgr., anglický jazyk, francouzský jazyk, 2017 - dosud
234. Kupský Václav, MgA. - multimédia, návrhování, 2017 - dosud
235. Smetana Miloš, Mgr. - čeština, výtvarná příprava, 2018 - dosud
236. Nováková Irena, Mgr. - výtvarná příprava, 2018 - dosud
237. Brázdová Libuše, Mgr. - tělesná výchova, občanská výchova, 2019 - dosud
238. Jarošová Dagmar, Bc. - praktická cvičení v designu, informační a komunikační technologie, 2019 - dosud
239. Martinec Jan, Mgr. - praktická cvičení v multimédiích, 2019 - 2020
240. Peták Václav, MgA. - praktická cvičení v multimédiích, 2019 - dosud
241. Lišková Eva, Mgr. - počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, výtvarná příprava, 2019 - 2022
242. Panková Hana, Mgr. - asistent pedagoga, 2019 - 2020
243. Logan Stallings - lektorka angličtiny, 2019 - 2020
244. Horáková Zuzana, MgA. - praktická cvičení v multimédiích, fotografie, 2020 - dosud
245. Pospíchalová Martina, Bc. - agličtina, konverzace v anglickém jazyce, 2020 - dosud
246. Černá Magdalena, Mgr. - dějiny výtvarné kultury,  2021- dosud
247. Bečvář Milan, Mgr - matematika, fyzika, výpočetní technika, 2021- dosud
248. Dvořák Karel, Mgr. Art, modelování, 2021- dosud
249. Táborský Jiří, Mgr. etMgr. Bc.- občanská nauka , ruský jazyk, 2021 - dosud
250. Šefl Martin, MgA. - 3D grafika, výpočetní technika, 2022- dosud
251. Zelenková Pavla Mgr. - dějiny výtvarné kultury,  2022- dosud
252. Burian Karel, MgA. - modelování, praktické cvičení v designu, návrhové kreslení, 2022- dosud

 

 

ABSOLVENTI - CELKOVÝ POČET

V tabulce uvádíme celkový počet absolventů všech oborů školy v jednotlivých desetiletích, v roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (za tabulkou je jmenný seznam po podzimním termínu maturitních zkoušek - s výjimkou roku 2019, kdy opravné zkoušky proběhnou 4. a 18. 9. 2019; za jménem je uvedeno místo narození). Jmenný seznam absolventů školy 1886 - 2010 naleznou zájemci ZDE

OBODOBÍ (DESETILETÍ)

POČET ABSOLVENTŮ

1886 - 1890

 66

 1891 - 1900

 119

 1901 - 1910

 138

 1911 - 1920

 114

 1921 - 1930

 116

 1931 - 1940

 102

1941 - 1950

 214

 1951 - 1960

 324

 1961 - 1970

 518

 1971 - 1980

 509

 1981 -1990

 565

 1991 - 2000

 528

 2001 - 2010

 445

 2011

 41


2012
 
41

2013

30

2014

40

2015

40

2016

54
2017

39

 2018

29

2019

33
externisté celkem 1954 - 2019

75

 ŠKOLA CELKEM

4.178


ABSOLVENTI 2011

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

 1. Hilasová Petra, Most
 2. Hliňáková Martina, Pelhřimov
 3. Hrachová Monika, Klatovy
 4. Jakimiv Vojtěch, Jablonec nad Nisou
 5. Jizbová Petra, Mladá Boleslav
 6. Simethová Michaela, Sušice
 7. Prachař Martin, Kyjov

Obor Tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design

 1. Bačkovská Helena, Nové Město na Moravě
 2. Barvínková Lenka, Brandýs nad Labem
 3. Blechová Markéta, Stod
 4. Černý Jakub, České Budějovice
 5. Hazuka Lukáš, České Budějovice
 6. Hesová Ivana, Sušice
 7. Chomoutová Šárka, Tábor
 8. Kylsánová Barbora, Liptovský Mikuláš
 9. Lacika Jakub, České Budějovice
 10. Vild Martin, Praha
 11. Olejníková Markéta, Rakovník
 12. Řepa Dominik, České Budějovice

Obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika

 1. Babínková Klára, Tábor
 2. Dubenský Jan, Jindřichův Hradec
 3. Hlaváčová Karolína, Sušice
 4. Hlobíková Kristýna, Sušice
 5. Jakubčíková Barbora, Pelhřimov
 6. Kasalová Aneta, Tábor
 7. Kubíková Kateřina, České Budějovice
 8. Pavlovcová Helena, České Budějovice
 9. Svobodová Tereza, České Budějovice
 10. Truhlář Richard, Písek
 11. Vansová Lucie, České Budějovice
 12. Velek Ondřej, Tábor
 13. Vrtišková Denisa, Pelhřimov
 14. Vrzalová Veronika, Tábor
 15. Žďárská Michaela, Tábor

Obor Aplikovaná chemie

 1. Haškovcová Kateřina, Tábor
 2. Homolková Jiřina, Jindřichův Hradec
 3. Kolářová Andrea, Písek
 4. Krejsa Jiří, Vimperk
 5. Machová Adéla, Jindřichův Hradec
 6. Pavlásková Eva, Dačice
 7. Váchová Lucie


ABSOLVENTI 2012

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
      
     
1. Buberová Šárka, Karlovy Vary
      2. Hendrychová Lucie, Nové Město nad Metují
      3. Hudecová Nina, Rokycany
      4. Kleinová Klára, Duchcov
      5. Křížková Kristýna, Jilemnice
      6. Piklová Klára, Tábor
      7. Vlček Petr, Příbram
      8. Žák Metoděj, Praha

Obor Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design

      1. Bystrianská Veronika, Tábor
      2. Gazdíková Jana, Tábor
      3. Kosobudová Petra, Tábor
      4. Mikysková Lucie, Praha
      5. Nýdl Tomáš, Tábor
      6. Pavlečková Monika, České Budějovice
      7. Šindelářová Sandra, Tábor     
      8. Špirhanzlová Andrea, České Budějovice
      9. Tupý Vojtěch, Tábor
    10. Všetečková Markéta, Příbram
    11. Výsmeková Monika, České Budějovice

Obor Propagační výtvarnictví - propagační grafika

      1. Baboráková Kristýna, Tábor
      2. Beranová Kristýna, Vyškov
      3. Bočková Hana, České Budějovice
      4. Gál Mikoláš, České Budějovice
      5. Kolářová Hana, Tábor
      6. Morava Vojtěch, Tábor
      7. Nalobinová Marie, Simferopol, Ukrajina
      8. Nehls Nina, Oberstdorf, SRN     
      9. Nováková Pavlína, Litoměřice
    10. Prachař Jan, Praha
    11. Prčková Petra, České Budějovice    
    12. Reinišová Michala, Tábor
    13. Svobodová Jana, Tábor
    14. Vidourková Edita, Havlíčkův Brod
    15. Zelená Jarmila, Klatovy
    16. Žďánská Tereza, Tábor

Obor Aplikovaná chemie

      1. Jahodová Jana, Tábor
      2. Košina Josef, České Budějovice
      3. Novotná Karolína, Tábor
      4. Patermannová Tereza, Brno
      5. Procházka Filip, Písek
      6. Růžičková Petra, Pelhřimov


ABSOLVENTI 2013

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

      1. Bradnová Veronika, Mladá Boleslav
      2. Příhodová Nikola, České Budějovice
      3. Vránková Veronika, Zlín

Obor Průmyslový design

      1. Bartoš Erik, Příbram
      2. Debefová Leontýna, Znojmo 
      3. Hánová Ivana, Skalica
      4. Królová Denisa, Tábor
      5. Miklušák Dominik, Mariánské Lázně
      6. Mládková Aneta, Tábor
      7. Patryová Tamara, Dačice
      8. Rezková Petra, České Budějovice
      9. Šejnoha Radek

Obor Grafický design

      1. Černý Jakub, Tábor
      2. Daňková Klára, České Budějovice
      3. Hejbalová Zuzana, České Budějovice
      4. Hofmanová Jitka, České Budějovice
      5. Janálová Zita, České Budějovice
      6. Janálová Žaneta, České Budějovice
      7. Janátová Klára, České Budějovice
      8. Kozojedová Lucie
      9. Nováčková Ilona, Třebíč
    10. Plicová Klára, Rakovník
    11. Slouková Simona, Tábor

Obor Multimediální tvorba

      1. Bednář Jiří Alexander, Brno
      2. Fabíková Pavla, Tábor     
      3. Miňha Michal, Tábor
      4. Šařec Jan, Tábor
      5. Šimák Lubomír, Písek
      6. Tácha Lukáš, České Budějovice
      7. Válek Tomáš, Tábor


ABSOLVENTI 2014

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

     1. Čípa Petr, Ústí nad Labem
     2. Lanč Matěj, Trutnov
     3. Sedláček Marek, Nymburk
     4. Vrtiška Lukáš,Tábor

Obor Průmyslový design

     1. Földesiová Eliška, Tábor
     2. Gigalová Veronika, Tábor
     3. Hávová tereza, Jindřichův Hradec
     4. Králová Iva, Tábor
     5. Mašíková Kateřina, Písek
     6. Opičková Eva, Benešov u Prahy
     7. Sáviová Tereza, Děčín
     8. Vlková Kateřina,Tábor

Obor Grafický design

     1. Bečvářová Pavla, Písek
     2. Césarová Dominika, Tábor
     3. Hátleová Barbora, České Budějovice
     4. Klimentová Tereza, Cheb
     5. Kohlbergerová Magdaléna, Vimperk
     6. Levá Kateřina,Strakonice
     7. Martinovská Kristýna, Příbram
     8. Pařízková Alena, Tábor
     9. Petrášová Nelli, České Budějovice
   10. Plundrichová Monika, Vimperk
   11. Stašová Veronika, Praha
   12. Svatkovská Winona Marie, Tábor
   13. Škáva Václav, České Budějovice
   14. Válek Tomáš, Tábor
   15. Včelák Tomáš, Tábor

Obor Multimediální tvorba

     1. Burianová Simona, Tábor
     2. Čermáková Berenika, Praha
     3. Dolanský Jaromír, České Budějovice
     4. Hanousek František, Vimperk
     5. Havlová Michaela, Tábor
     6. Hájková Štěpánka, Prachatice
     7. Košata Jáchym, Tábor
     8. Novák Michal, Tábor
     9. Myslivečková Eliška, České Budějovice
   10. Olšáková Lenka, České Budějovice
   11. Pořízková Tereza, České Budějovice
   12. Samcová Aneta, Tábor
   13. Vopičková Karolína, Benešov u Prahy


ABSOLVENTI 2015

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

     1. Janoušková Veronika, České Budějovice
     2. Limbergová Zdeňka, Teplice

Obor Průmyslový design

     1. Burešová Tereza, Příbram
     2. Grepl Jan, Vimperk
     3. Hodíková Andrea, Praha
     4. Jankulárová Tereza, Tábor
     5. Janoušková Kateřina, Třebíč
     6. Lásková Žaneta, Dačice
     7. Nuhlíček Jakub, Tábor
     8. Procházka Marek, Kroměříž
     9. Prokopová Kristýna, Slaný
   10. Vlčan Adam, Praha

Obor Grafický design

     1. Bednář Roman, Pelhřimov
     2. Hanousek František, Vimperk
     3. Chudá Veronika, České Budějovice
     4. Ješutová Barbora, Příbram
     5. Ješutová Ludmila, Příbram
     6. Kočová Pavlína, Příbram
     7. Kofroňová Kateřina, Písek
     8. Kochová Aneta, Strakonice
     9. Kolář Václav, Sušice
   10. Králová Nancy, Jindřichův Hradec
   11. Přívozníková Eva, Tábor
   12. Schulz Matěj, Mariánské Lázně
   13. Skaláková Denisa, České Budějovice
   14. Vacková Kristýna, Pelhřimov
   15. Vlnová Kristýna, Tábor

Obor Multimediální tvorba

     1. Daniel David, Aš
     2. Dítková Veronika, České Budějovice
     3. Dražďák Marek, Klatovy
     4. Dubničková Agáta, Jindřichův Hradec
     5. Filipová Aneta, Tábor
     6. Kratochvílová Lenka, Jindřichův Hradec
     7. Novák Matěj, Tábor
     8. Písařík Karel, Tábor
     9. Procházková Tereza, Písek 
   10. Suk Ondřej, Klatovy
   11. Škáva Václav, České Budějovice
   12. Včelák Tomáš, Tábor


ABSOLVENTI 2016

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

     1. Andršová Eva, Náchod
     2. Cimburková Barbora, Příbram
     3. Dejmek David, Prachatice
     4. Dostálová Lenka, Písek
     5. Kosobudová Petra, Tábor
     6. Opplová Denisa, Strakonice
     7. Stará Ludmila, Tábor
     8. Špirhanzlová Andrea, České Budějovice
     9. Turonyová Eliška, Klatovy
   10. Zykova Kristina, Almaty (Kazachstán)

Obor Průmyslový design

     1. Křemenová Monika, Tábor
     2. Maryška Lukáš, Písek
     3. Miňhová Veronika
, Tábor
     4. Novotná Kristýna, České Budějovice
     5.
Píša Kryštof, Český Krumlov
     6. Plášilová Lenka, České Budějovice
     7. Rinke Tomáš, Praha
     8. Siblíková Lucie, Strakonice
     9. Soukupová Zuzana, Praha
   10. Šimotová Věra, Tábor
   11. Tesková Lucie
, Písek

Obor Grafický design

     1. Andreas Josef, Tábor
     2. Citovská Zuzana, Plzeň
     3. Emini Mergan, České Budějovice
     4. Kořínková Denisa, Tábor
     5. Marešová Veronika
, Benešov
     6. Picková Barbora, Tábor
     7. Pištěková Tereza, Tábor
     8. Rolniková Štěpánka, Příbram
     9. Šedivá Michaela
, České Budějovice

Obor Multimediální tvorba

     1. Bartáčková Michaela, Tábor
     2. Berka David, Tábor
     3. Boháčová Adéla, Tábor
     4. Brousilová Alice, Tábor
     5. Emini Ermin, Orahovac (Srbsko)
     6. Ernekerová Denisa, České Budějovice
     7. Kalinová Eva, Pelhřimov
     8. Kolářová Adéla, Jindřichův Hradec
     9. Kozák Adam, Písek
    10. Králová Nancy, Jindřichův Hradec
    11. Křížková Lucie, Tábor
    12. Pausch Roman, Příbram
    13. Solntseva Vladislava, Almaty (Kazachstán)
    14. Srnec Michael, Tábor
    15. Stifter Jaromír, České Budějovice
    16. Strnadová Zuzana, Praha
    17. Tonková Magdalena, České Budějovice
    18. Vančura Dan, Tábor

Obor Výrobce a dekoratér keramiky

     1. Burda Radek, Tábor
     2. Červená Zuzana, Tábor
     3. Landová Dominika, Praha
     4. Mikulová Klára, Olomouc
     5. Samec Jan, Tábor
     6. Sýkora Tomáš, Tábor


ABSOLVENTI 2017

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

     1. Kovářová Dominika, České Budějovice
     2. Samalbayeva Kamilla, Almaty (Kazachstán)

Obor Průmyslový design

     1. Fröhrová Tereza, Písek
     2. Jánská Arleta, Strakonice
     3. Jarošová Barbora, Benešov
     4. Kopecká Kateřina, Český Krumlov
     5. Mašíková Veronika, Písek
     6. Novotná Petra, České Budějovice
     7. Obermajerová Darina, Písek
     8. Oušková Kateřina, Tábor
     9. Švimberská Šárka, Benešov
   10. Zelinková Diana, Benešov

Obor Grafický design

     1. Čurdová Anna, Písek
     2. Drdová Lucie, Pelhřimov
     3. Hejtmánková Eliška, Tábor
     4. Koblasová Barbora, Tábor
     5. Kovaříková Klára, Tábor
     6. Mráčková Barbara, České Budějovice
     7. Pokorná Erika, Tábor
     8. Princ Denis, Vimperk
     9. Smrž Pavel, Tábor
   10. Suchardová Ema, Praha
   11. Trnková Linda, České Budějovice
   12. Truhlářová Barbora, Tábor
   13. Turečková Markéta, Tábor
   14. Zelená Kateřina, Tábor
   15. Zhumadil Ayan, Taldykorgan (Kazachstán)
   16. Zhuravleva Polina, Udmurtia (Ruská federace)

Obor Multimediální tvorba

     1. Čížková Eva, České Budějovice
     2. Čupová Lenka, Tábor
     3. Hartmannová Anna, České Budějovice
     4. Haškovec Štěpán, Tábor
     5. Kalivodová Anna, Zábřeh
     6. Kučerová Kristýna, Plzeň
     7. Louda Jiří, České Budějovice
     8. Mouchová Barbora, Beroun
     3. Opršal Jiří, České Budějovice
     9. Říha Matěj, Písek
   10. Valhová Tereza, Český Krumlov
   11. Vlasáková Michaela, Prachatice

Obor Technologie keramiky

     1. Běloch Michal, Moravská Třebová
     2. Bílková Věra, Nové Město na Moravě
     3. Cibulka Petr, Tábor
     4. Fakla Jan, Kladno
     5. Hrubý Lukáš, Valtice
     6.Jára Radek, Tábor
     7. Kaderka Jindřich, Boskovice
     8. Korbel Miloslav, Boskovice
     9. Krampl Pavel, České Budějovice
   10. Macháček Zdeněk, Jindřichův Hradec
   11. Novák Ivo, Čáslav
   12. Pšeničková Martina, Rakovník
   13. Skoták David, Boskovice
   14. Šimek Milan, Svitavy
   15. Šleisová Jaroslava, Stod
   16. Urbánek Zdeněk, Ostrava - Vítkovice
   17. Zaňka Michal, Plzeň
 

ABSOLVENTI 2018

Obor Výtvarné zpracování keramiky
     1. Kučerová Marie, České Budějovice
     2. Strnadová Veronika, České Budějovice

Obor Průmyslový design

     1. Khakimova Ramina, Taldykorgan (Kazachstán)
     2. Křemenová Monika, Tábor
     3. Lukáč Michal, Písek
     4. Matoušová Iveta, Tábor
     5. Podlahová Tereza, Tábor
     6. Talanova Viktoriya, Pavlodar (Ruská federace)

Obor Grafický design

     1. Babická Jana, České Budějovice
     2. Bečková Eliška, Písek
     3. Hadová Miroslava, Strakonice
     4. Kotálová Pavlína, Strakonice
     5. Martínek Miroslav, Tábor
     6. Matějka Marek, České Budějovice
     7. Nešpůrková Barbora Anna
     8. Pavlovcová Klára, České Budějovice
     9. Soldátová Aneta, Tábor
   10. Široká Tereza, Tábor
   11. Voštová Dana, Tábor

Obor Multimediální tvorba

     1. Drncová Lenka, České Budějovice
     2. Kainarbekova Gulnaz, Almaty (Kazachstán)
     3. Kizilova Marina, Almaty (Kazachstán)
     4.  Kolářová Jilie, Písek
     5. Kráslová Terez, Tábor
     6. Mašek Šimon, Beroun
     7. Mráček Jiří, Tábor
     8. Shianau Rodzivon, Minsk (Bělorusko)
   10. Šlechtová Magdaléna, Tábor
   11. Tuháček Jan, Písek


ABSOLVENTI 2019

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

    1. Čápová Magdaléna, Písek
    2. Dvořáková Marie, České Budějovice
    3. Stifterová Anna, České Budějovice
    4. Šimková Petra, Písek

Obor Průmyslový design

   1. Alice Kovaříková, České Budějovice

Obor Grafický design

    1. Bačák Tadeáš, Jindřichův Hradec
    2. Havlová Jolana, Benešov
    3. Hejník Matyáš, Praha
    4. Janoušková Andrea, Český Krumlov
    5. Janoušková Veronika, Příbram
    6. Kocmichová Adéla, Tábot
    7. Marčíková Terezie, České Budějovice
    8. Martincová Alice, Praha
    9. Mráčková Adéla, Tábor
  10. Pazderová nikola, Benešov
  11. Ředinová Sára, Strakonice
  12. Strnadová Marie, České Budějovice

Obor Multimediální tvorba

    1. Březinová Tereza, Písek
    2. Čikeš Martin, Písek
    3. Flutková Kristina, České Budějovice
    4. Havlíček Martin, Hradec Králové
    5. Hazuková Kateřina, Strakonice
    6. Hoangová Katrin, Katrin
    7. Huber jakub, České Budějovice
    8. Churanová Dominika, Český Krumlov
    9. Kovářová Kristýna, Strakonice
  10. Lehmanová Dominika, Dačice
  11. Lněničková Kristýna, Písek
  10. Malá Anežka, Prachatice
  11. Mrkvičková Sára, Český Krumlov
  13. Passlerová Tereza, Tábor
  10. Petrášek Filip, Tábor
  11. Pilařová Klára, Tábor
  12. Šimková Karolína, České Budějovice
  14. Šlechta Filip, Tábor
  15. Vlčková Kateřina, Příbram
  16. Zátopková Anna, Jindřichův Hradec

Technologie keramiky

    1. Fortelný Vlastimil, Znojmo
    2. Chromý Pavel, Moravská Třebová
    3. Jordán Petr, Znojmo
    4. Kohoutek Martin, Moravská Třebová
    5. Kučera michal, Boskovice
    6. Němeček Marco, Boskovice
    7. Šašková Klára, Klatovy
    8. Valchová Monika, Rakovník
    9. Zauperová Pavlína, Duchcov