SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU

SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU

Představení sektorové dohody
Jednání školy s konkrétními firmami
  (Duben - říjen 2012)
První kulatý stůl se zaměstnavateli (Brno 26. 4. 2012)
Druhý kulatý stůl se zaměstnavateli (Praha 13. 6. 2012)
Závěrečná konference NSP II
 (Praha 25. 9. 2012)
Třetí kulatý stůl se zaměstnavateli (Praha 3. 10. 2012)

PŘEDSTAVENÍ SEKTOROVÉ DOHODY

V průběhu roku 2011 začala být připravována Sektorová dohoda pro sklo, keramiku a zpracování minerálů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných absolventů pro technické i výtvarné keramické obory prostřednictvím centralizace vzdělávání keramických oborů na tradičních školách. Dalším cílem je do vytvořit z těchto center (škol) unikátní centra vzdělávání. Vznik sektorové dohody a její realizaci iniciovala Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů. Více info na www.sektoroverady.cz.

Sektorová dohoda je uzavírána pod patronací významných strategických partnerů, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Jihočeského kraje, podepsali ji hejtmani zmiňovaných krajů. Dalšími významnými partnery sektorové dohody jsou keramické podniky a profesní svazy. Sektorová dohoda pro obor keramika vznikla v rámci realizace veřejné zakázky Národní soustava povolání II.

Realizačními partnery sektorové dohody jsou:

 • Ing. Eduard Muřický, ředitel odboru strategií a trendů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Mgr. Jakub Stárek, vrchní ředitel sekce vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • JUDr. Jiří Kubeša, generální ředitel, Úřad práce České republiky
 • Jiří Struček, Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, mládeže, sport a ekonomika
 • PaedDr. Vratislav Emler, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje
 • RNDr. Jana Krejsová, radní pro školství Jihočeského kraje

Vybrané školy:

 • Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Jihočeský kraj
 • Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Střední škola Horní Bříza, Plzeňský kraj

Cílem sektorové dohody je vybrat školy s dlouhou tradicí, školy vybavené pro výuku keramických oborů, školy, které mají personální zajištění výuky odbornými učiteli a podpořit výuku keramických oborů, a to technických i výtvarných. Školy v sektorové dohodě si nebudou konkurovat, ale naopak budou spolupracovat a zároveň budou pěstovat svou jedinečnost. Příprava dohody trvala téměř rok, probíhala jednání na úrovni krajů jako zřizovatelů škol, dohoda byla připomínkována řediteli škol. Velmi nás těší, že usnesením č. 77/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 Rada Jihočeského kraje sektorovou dohodu schválila a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola toto usnesení podepsal. Vážíme si této podpory ze strany zřizovatele a těšíme se na realizaci jednotlivých kroků a dílčích cílů dohody. Zároveň sektorovou dohodu bereme jako výraznou podporu výuky keramiky v naší škole. Bohatá historie a to, co udělali v keramickém oboru naši předchůdci, si takovouto podporu zaslouží.


PODPIS SEKTOROVÉ DOHODY NA KÚ JIHOČESKÉHO KRAJE 4. 4. 2012

Sektorová dohoda pro keramiku (spolu s dohodou pro strojírenství) byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou (který zároveň nad dohodou převzal patronát) a zástupci ministerstva práce a sociálních věcí (Mgr. Petr Leistner) a ministerstva průmyslu (Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR) ve středu 4. 4. 2012. Součástí slavnostního podpis byla i tisková konference. Hejtman sektorovou dohodu zaštítil a zdůraznil, že ji považuje za významnou mimo jiné i proto, že se jí účastní nejen zaměstnavatelé, ale i sociální partneři (byla projednána v tripartitě). Vlastní dohodu představil Mgr. Miloslav Hambálek, jednatel podniku LAUFEN.CZ s.r.o.. I on zdůraznil, že začíná být pociťován nedostatek kvalifikovaných pracovníků v keramických oborech a že si od spolupráce se školami slibuje nápravu tohoto stavu.

SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU
SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU
Podpis sektorových dohod pro keramiku a strojírenství 4. 4. 2012; KÚ Jihočeského kraje,
Sál SECESE

Hlavním úkolem sektorové dohody je zajistit dostatečný počet absolventů keramických oborů Technologie silikátů a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu prostřednictvím:

Podepsaná sektorová dohoda 4.3 MB (.pdf)

K sektorové dohodě se do současné doby přihlásilo 15 firem - zaměstnavatelů z celé ČR a 3 zaměstnavatelská sdružení, 3 kraje a zástupci MPO, MPSV a MŠMT, kteří se podílejí na plnění cílů sektorové dohody a spolupracují s výše uvedenými školami. Sektorová dohoda je dlouhodobým projektem s platností do r. 2020, který je otevřen i pro další zaměstnavatele, kteří se chtějí připojit k řešení problémů keramického školství.

JEDNÁNÍ ŠKOLY S KONKRÉTNÍMI FIRMAMI

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM LASSELSBERGER A LAUFEN 20. 4. 2012

V pátek 20. 4. 2012 se ve škole uskutečnila schůzka ředitele Lasellsberger, s.r.o. pana Aleše Voráčka, jednatele a personalisty společnosti Laufen.CZ s.r.o. pana Mgr. Miloslava Hambálka, a ředitele školy Jiřího Novotného. Náplní jednání byl konkrétní obsah spolupráce školy s oběma firmami v rámci sektorové dohody pro keramiku.

Výchozím bodem jednání byl důvod, proč vlastně vznikla Sektorová dohoda pro keramiku. Je jím nedostatek odborně vyškolených pracovníků obecně, konkrétně ve firmách Lasselsberger, s.r.o. (dále LB) a Laufen.cz, a to na pozici řadových pracovníků i technologů. Zástupci obou firem vyjádřili názor, že v minulých letech nebyla vůle ze strany firem podporovat odborné vzdělávání. Tento stav byl oběma zástupci firem označen z dlouhodobého hlediska za chybný a v současné době se mění. Škola velmi oceňuje iniciativu obou firem a cítí ji jako velkou podporu své vlastní pedagogické i odborné činnosti.

Pan Aleš Voráček (výkonný ředitel LB) je toho názoru, že do podniků v Chlumčanech, Horní Bříze a Rakovníku chodili převážně absolventi z Bechyně (bylo jich na desítky).

Možnosti spolupráce LB – Bechyně:

 1. Firma by byla ochotná oslovit základní školy a rodiče žáků 9. tříd v okolí Chlumčan, případně jinde na Plzeňsku, s doporučením studia keramického oboru v Bechyni. Na-bídla by možnost zaměstnání po absolvování školy a nějakou formu „sponzoringu“ zájemce (např. příspěvek na dopravu do školy, příspěvek na ubytování apod.).
 2. Firma nabízí odborné exkurze současných studentů SUPŠ Bechyně; tyto exkurze může dotovat.
 3. Firma nabízí odborné praxe studentů školy ve svých podnicích.
 4. Firma nabízí stáže odborných učitelů.
 5. Škola má zájem o spolupráci na poli výtvarných návrhů (například obnovení soutěží na návrhy obkladaček a dlažeb, které se dělaly v minulosti), což je jistě realizovatelné.

Pan Miloslav Hambálek (šéf Sektorové rady a personalista Laufen.cz) zdůraznil blízkost závodu na výrobu sanitní keramiky v Bechyni, což by mělo být oboustranně výhodné. Nevyhýbá se ani nabídce na studium zájemcům ze Znojma a okolí (ve Znojmě je druhý výrobní podnik Laufenu).

Možnosti spolupráce Laufen.cz – SUPŠ Bechyně:

 1. Firma má zájem o spolupráci při školení svých pracovníků (technologie, pracovní postupy, souvislosti, návaznost jednotlivých operací atd.). Škola nabízí odborné peda-gogy (technologie - ing. Pánková, výrobní postupy apod. - Jan Vančura, vedoucí oboru Keramický design). Školení by mohlo probíhat přímo v areálu bechyňského závodu a bylo by hrazeno firmou.
 2. Škola má zájem o spolupráci v oblasti modelářské praxe pro studenty.
 3. Škola má zájem o možnost pálení výrobků v bechyňském závodě.
 4. Pokračuje spolupráce v oblasti dodávání materiálu: Laufen.cz poskytuje škole licí hmotu diturvit.
 5. Škola nabízí možnost uspořádání výstavy současné produkce Laufen.cz v prostorách školy (Galerie Na chodbě) a případné následné konference či přednášky k výrobě sanitní keramiky pro studenty oborů keramický design a průmyslový design.
 6. Škola má zájem o patronát firmy nad zadáním práce pro studentská praktická cvičení, např. návrh klozetu, pisoáru, umyvadla apod. – firma by např. souhlasila s tím, že se v zadání práce objeví její název, že bude moci poskytnout konzultanty prací apod.
 7. Škola jménem Mezinárodního sympozia keramiky, o.p.s. má zájem na pokračování spolupráce na poli umělecké keramiky (to, že Laufen.cz umožňuje výpal výrobků, které vznikají na mezinárodních keramických sympoziích, je velmi významné pro organizování dalších ročníků těchto nejstarších nepřetržitě probíhajících sympozií v Evropě).

Analýza stavu keramiky na SUPŠ Bechyně a možností spolupráce s firmami

 1. Keramika v současné podobě, tj. obor 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (název školního vzdělávacího oboru Keramický design) spojuje výtvarnou (návrhovou) a technologickou (výrobní) složku.
 2. Škola v žádném případě nerezignuje na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, naopak: vybavení školy odpovídá manufaktuře, jsou zde stroje na zpracování hlín, zásobní boxy, velké pece a odborní učitelé, z nichž 12 je absolventy školy, kteří cítí jednoznačně pozitivní vztah ke škole a ke keramice.
 3. V minulosti škola zaspala v oblasti inovace keramického oboru technologického i výtvarného; je jasné, že nikdy nepomineme obrovskou výtvarnou tradici, ale ta byla vždy napojena na praktické využití v průmyslu; v Bechyni keramický průmysl nebyl, ale díky škole vznikl (Keras - závod na výrobu figurální keramiky založený v roce 1902, dnes zrušený).
 4. Škola bude vždy preferovat výtvarnou stránku; je ale jasné, že keramiku nelze dělat bez technologické stránky (nejen dodržení technologických postupů; nutná je i odborná a částečně chemická oblast keramické technologie).
 5. Škola v žádném případě nemá zájem obnovovat obor technologie keramiky (je v Karlových Varech) už jenom proto, že je jasné, že nelze každoročně naplnit tento obor minimálně 12 studenty; zřizovatel školy by nebyl ochoten zavádět obor, který skončil pro nezájem potenciálních studentů.
 6. Škola upraví školní vzdělávací program Keramický design (např. zavedením volitelného předmětu Technologická laboratoř od druhého nebo třetího ročníku; studenti, kteří by měli stipendium od LB, by si volili tento předmět automaticky; je jasné, že by se jednalo o jednotlivce, např. 3 - 5 studentů podle potřeb potenciálního zaměstnavatele, a proto by bylo opravdu nutné tento předmět dotovat od zaměstnavatele; na druhou stranu to dává možnost napsat tento předmět přímo na potřeby potenciálního zaměstnavatele); škola vítá pomoc firem při náboru studentů, ale je jasné, že hlavní část práce při náborech musí udělat ona sama.
 7. Spolupráce s firmami LB a Laufen.cz dává příležitost i grafickému oboru, a to návrhy na úpravu grafických materiálů (reklamních brožur atd.); byť by to firmy nevyužily, zaštítí to svým jménem a podporou.
 8. Škola je otevřena spolupráci s firmami, a to celým svým potenciálem (tj. keramikou, designem i grafikou); odmítá výrobu „designu pro design“, tj. výrobků nefunkčních
  a nevyužitelných, ač třeba vizuálně přitažlivých; vítá možnou specializaci na sanitní keramiku a totéž by vítala i jako spolupořadatel Mezinárodního keramického sympo-zia při organizování sympozií v příštích letech.
 9. Při výstavních, propagačních a náborových aktivitách bude škola propagovat oba podniky, tj. Lasselsberger, a.s. a Laufen. cz.; uvítá, když v propagačních materiálech obou firem bude škola uvedena jako spolupracující instituce.
 10. Škola uvede obě firmy na svých webových stránkách jako spolupracující instituce.
 11. Škola má zájem na obnovení činnosti Poradního sboru SUPŠ Bechyně; dříve fungoval tak, že v něm byli zástupci průmyslových podniků (JIKA, LB, Jihočeské cihelny, VŠCHT, UMPRUM Praha, město Bechyně atd.); poradní sbor se scházel jednou až dvakrát ročně v Bechyni a v řadě případů škole pomohl (např. vybavení učeben, příspěvek na propagační materiály a výroční materiály školy apod.); po nástupu nového ředitele v roce 2008 činnost ustala, a to nikoli z nevůle ředitele, ale v důsledku problémů průmyslových podniků; nyní se situace výrobních podniků jeví jako stabilizovaná, a proto je možné činnost poradního sboru obnovit.

 

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIRMY LAUFEN CZ S.R.O. 3. 5. 2012

Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhla v SUPŠ Bechyně schůzka ředitele školy s personálním manažerem Laufen CZ s.r.o. Mgr. Miloslavem Hambálkem a Ing. Robertem Šimkem, PhD., výrobním a technickým manažerem. Předcházela jí jednání u kulatého stolu v rámci Sektorové dohody pro keramiku ve čtvrtek 26. 4. 2012 v Brně; další jednání u kulatého stolu proběhne 13. 6. 2012 v Praze a tam už chceme přednést konkrétní body spolupráce.

Jednání bylo velmi otevřené. Byly zmíněny důvody, proč úzká spolupráce neprobíhala v minulých letech. Ing. Šimek vyjádřil podiv nad tím, proč v době, kdy se firmě dařilo nejlépe (2005 - 2006), nebyla spolupráce navázána. Oba zástupci firmy konstatovali, že v současné době je vzhledem k obsazení míst ve vedení českými manažery příznivá situace pro navázání spolupráce se školou. Firma Laufen CZ má zájem o zřízení učebního oboru ve škole. Podle současného stavu výroby ve firmě a rozvoje firmy je reálné, že i v následujících letech bude úspěšná a silná. Chybí jí pracovníci vyučení v oboru; firma zaměstnává pracovníky vyučené v jiných profesích (cukrář, kuchař apod.), které musí přeškolit a zapracovat. Výrobní závody firmy mají dlouhou tradici výroby sanitární keramiky (Znojmo od roku 1920; keramika se zde vyrábí od roku 1878, Bechyně od roku 1962; více o firmě na www.laufen.com/cz), nejsou montovnou, kde může výroba během krátké doby skončit. Zástupci firmy předpokládají, že zřízení učebního oboru by nebylo krátkodobou záležitostí, ale že je zde perspektiva oboru udržitelná dlouhodobě. Je proto reálné otevřít obor pro 10 - 15 učňů. Jde o naprosto zásadní věc. Pokud bude zřizovatel této myšlence nakloněn, uděláme še pro to, abychom obor otevřeli a keramiku vrátili tam, kam patří. Snad nejcennější na tom všem je to, že si jako škola nic nevymýšlíme, ale že reagujeme na potřeby průmyslu.

Klady:

 • zájem o učně vychází se z reálné potřeby silného výrobce;
 • spádovou oblastí by byl nejen Jihočeský kraj, kde tento obor není (učební obor keramik je v Horní Bříze a v Karlových Varech, ale to není pro firmu zajímavé - má výrobní závod v Bechyni a ve Znojmě), ale i jižní Morava (výrobní podnik firmy ve Znojmě) a okrajové části Plzeňského a Středočeského kraje; jinde v kraji by tento obor ani neměl opodstatnění);
 • prostupnost oborů - známá věc: šikovný učeň si může dodělat maturitu, neúspěšný maturant se může vyučit;
 • více práce pro učitele;
 • maximální využití velkého potenciálu školy (dílny, zařízení, učitelé), kontinuita tradice výroby keramiky v Bechyni;
 • možnost výrobní praxe učňů ve výrobním závodě v Bechyni (zde by firma potřebovala pobyt pedagoga s učni, tedy mistra odborné přípravy, který zatím ve škole není; ten by dozoroval a zároveň vedl učně v továrně, a proto by bezpochyby musel absolvovat stáž v závodě);
 • práce a nadprůměrný výdělek pro absolventy učiliště a škol.

Zápory:

 • hospodářské otřesy mohou slibný rozvoj firmy narušit;
 • zřizovatel školy nemusí mít zájem o učňovský obor na SUPŠ Bechyně;
 • pro nábory může firma udělat mnoho, ale nemůže zaručit stoprocentní zaměstnanost;
 • ne všichni absolventi učebního oboru nebo školy nastoupí do firmy (z vlastní vůle).

Další možnosti:

 • Využití systému autorizovaných osob v rámci Národní soustavy kvalifikací; škola jako instituce by požádala o získání statutu autorizované osoby, která prostřednictvím svých učitelů může školit zájemce o dílčí profese ve skupině Technická chemie a chemie silikátů. Ti by se pak stali autorizovanými osobami pro dílčí profese (např. keramik - modelář, výrobce sádrových forem, vylévač keramiky, glazovač keramiky aj.) a jejich uplatnění ve firmě by bylo usnadněno.
 • Využití možnosti zkráceného studia tak, jak to škola nabízí již v současnosti. Pro firmu ale není až tak zajímavé a důležité, aby měl absolvent maturitu. Nicméně nebrání se tomu jako jedné z možností.
 • Velmi zajímavou se jeví možnost spolupráce s vývojovým střediskem firmy (design).

Konkrétní spolupráce - nejbližší úkoly:

 • Velkou podporou pro školu je možnost uvádět firmu Laufen CZ jako silnou partnerskou firmu ve svých propagačních materiálech.
 • Firma Laufen.cz, s.r.o souhlasí s použitím firemních loga na webových stránkách školy. Škola firmu uvede mezi institucemi, s nimiž spolupracuje (do 10. 5. 2012)
 • Ředitel školy zpracuje nástin nejbližší spolupráce a pošle jej ke konzultaci Mgr. Miloslavu Hambálkovi a Ing. Robertu Šimkovi.
 • Škola zpracuje návrh propagačního letáku, kde budou uvedeny možnosti, které nabízí firma Laufen.cz ohledně zaměstnání atd. (do 17. 5. 2012)
 • Škola zpracuje propagační banner firmy, který využije na svých výstavách a prezentacích (jako první bude prezentace školy na KÚ České Budějovice 11. - 31. 5. 2012);
 • Firma zorganizuje Dny otevřených dveří ve svém závodě v Bechyni pro žáky 8. tříd ze škol v Bechyni a okolí (Týn nad Vltavou, Milevsko apod.; může na své náklady zajistit dopravu) ještě v tomto školním roce, tj. do konce června 2012.
 • Firma bude školu nadále materiálně podporovat dodávkou licí hmoty. Ředitel školy by uvítal možnost dojednat s firmou i pravidelnou dodávku sádry pro obory keramický design a průmyslový design a určitou finanční podporu při vydání sborníku k 130. výročí školy v roce 2014 (formou placené inzerce).NÁVŠTĚVA VE CHLUMČANECH

Ve středu 6. 6. 2012 navštívil ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková na pozvání výkonného ředitele firmy Lasselsberger, s.r.o. pana Aleše Voráčka vzorkovou prodejnu firmy v Plzni. Zde se setkali také s panem Mgr. Miloslavem Hambálkem, personálním ředitelem firmy LAUFEN.CZ s.r.o. Byli seznámeni s výrobním programem firmy Lasselsberger. Jedná se o největšího českého výrobce výrobce obkladů a dlažeb, který vyrábí vysoce kvalitní zboží (více na www.rako.cz). Produkce firmy jde v současnosti ze 40% na export, a to především do západních zemí (Německo, Francie atd.). Těší nás, že právě tato firma má o spolupráci s naší školou zájem.

Odpoledne byla na programu návštěva ve výrobním podniku firmy Lasselsberger, a.s. v Chlumčanech. Exkurze byla díky paní ing. Janě Kopačkové velmi zajímavá (suroviny, plně automatizovaná výroba, nová tunelová pec atd.) a po ní následovala diskuse o konkrétní spolupráci mezi SUPŠ Bechyně a firmami Lasselsberger, a.s. a LAUFEN.CZ s.r.o. Další jednání budou pokračovat u Kulatého stolu se zaměstnavateli v Praze v rámci Sektorové dohody pro keramiku 13. 6. 2012 a 3. 10. 2012.NÁVŠTĚVA VE FIRMĚ KERAMTECH ŽACLÉŘ

V pondělí 11. 6. 2012 navštívili ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková podnik Keramtech s.r.o. Žacléř. Setkali se zde s výkonným ředitelem ing. Zdeňkem Albrechtem a technology podniku, prošli celou výrobu.

Keramtech Žacléř se zabývá specifickými druhy keramické výroby, a to technickou keramikou, slévárenskou keramikou (výroba speciálních sítek), topnou keramikou a technickou keramikou a porcelánem (více na www.keramtech.cz). Firma má zájem o spolupráci se školou na poli doškolování svých zaměstnanců. Bylo rozjednáno pořádání kurzu technologie pro zaměstnance firmy; bohužel nakonec k uspořádání tohoto kurzu nedošlo.JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM LASSELSBERGER A LAUFEN V BECHYNI 16. 10. 2012

V úterý 16. 10. 2012 proběhlo jednání ředitele školy, Mgr Miloslava Hambálka a Aleše Voráčka v bechyňském závodě firmy Laufen. Projednávány byly konkrétní body spolupráce - s Laufenem o financování učňovského oboru, s Lasselsbergrem o možnostech, které mohou být oboustranně prospěšné. Zároveň byly nastíněny možnosti spoelčných náborových akcí školy s oběma firmami během podzimu 2012. Na závěr jednání si všichni zúčastnění prohlédli závod na výrobu sanitární keramiky v Bechyni.

PRVNÍ KULATÝ STŮL SE ZAMĚSTNAVATELI

Ve čtvrtek 26. 4. 2012 proběhlo na veletrhu Mobitex v Brně jednání u kulatého stolu mezi zaměstnavateli, Silikátovým svazem a řediteli škol sdružených v sektorové dohodě pro keramiku. Ředitelé škol Markéta Šlechtová (SPŠKS Karlovy Vary), Karel Suda (SŠ Horní Bříza) a Jiří Novotný (SUPŠ Bechyně) představili své školy a seznámili zástupce keramických firem se stavem výuky keramiky na svých školách. Zástupci firem ve svých příspěvcích až na výjimky potvrdili jednoznačný zájem podpořit výuku keramiky. Kulatý stůl místo dvou hodin trval hodiny tři a na závěr se všichni účastníci shodli na tom, že je nutno podobné setkání co nejdříve zopakovat s tím, že firmy aktualizují své požadavky na absolventy (jejich počet, specializaci a stupeň vzdělání). Přibližně v polovině června se kulatý stůl zopakuje v Praze.

Přibližně po hodinové přestávce proběhlo jednání Valné hromady Silikátového svazu, jehož se za naši školu zúčastnili Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková.

KULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKUKULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKUKULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKUKULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKUKULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKUKULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKU
KULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKUKULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKUKULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKU
Jednání ředitelů škol sdružených v sektorové dohodě a zaměstnavatelů
na brněnském výstavišti 26. 4. 2012 (foto: Ing. Karel Pavlík)

DRUHÝ KULATÝ STŮL SE ZAMĚSTNAVATELI

Ve středu 12. 6. 2012 se v Praze uskutečnilo druhé jednání škol a firem sdružených v Sektorové dohodě pro keramiku. Navázalo na dubnové jednání v Brně, trvalo pět hodin a bylo velmi konkrétní.

Hlavní body:

 • šot o keramických školách a firmách: připravuje se šot, ale nepůjde pouze o vytvoření propagačního CD; budou vytvořeny webové stránky, propagace bude rozšířena na YouTube a facebook;
 • celoplošná reklama do rozhlasu: koordinátorka sektorové dohody paní Andrea Sedláčková prověří ceny a bude informovat školy; s vysíláním se počítá v říjnu 2012;
 • propagační letáky: byly představeny upravené návrhy propagačních letáků, které vytvořila karlovarská škola a které budou využívány školami i firmami;
 • účast škol na Designbloku 2012: v expozici bude zastoupen i Ateliér keramiky a porcelánu FUD Ústí nad Labem vedený doc. Pavlem Jarkovským;
 • školy naváží konkrétní spolupráci s firmami a budou na svých webových stránkách tato firmy propagovat (naše škola již tak učinila v případě firem Laufen a Lasselsberger)
 • třetí jednání v rámci Sektorové dohody pro keramiku se uskuteční 3. 10. 2012 v Praze; na tomto jednání bude provedena rekapitulace dosažených výsledků a bude představen šot o školách a zaměstnavatelích.

Po skončení jednání byli zástupci naší školy ing. Marcela Pánková a Jiří Novotný pozváni personálním ředitelem firmy Laufen Mgr. Miloslavem Hambálkem k prohlídce pražské vzorkové prodejny firmy LaufenCZ s.r.o.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II

V úterý 25. 9. 2012 proběhla v pražském hotelu Diplomat závěrečná konference veřejné zakázky MPSV ČR "Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských zdrojů" pod názvem Národní soustava povolání - moderní nástroj světa práce. Konferenci zahájil náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Karel Machotka, s příspěvky vystoupili např. generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Ing. Zdeněk Liška, viceprezident Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeněk Somr, prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, manažeři NSP a další hosté.

Sektorovou dohodu pro keramiku a konkrétní výsledky spolupráce s firmou Laufen CZ s.r.o. přiblížil Jiří Novotný. Zdůraznil význam Sektorové dohody pro keramické obory, pro tři zúčastněné školy, ale i pro průmyslové podniky. Rovněž ocenil nezastupitelnou úlohu krajů jako zřizovatelů škol při podpoře keramických oborů a při spolupráci škol s průmyslem.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II
Sál dejvického Hotelu Diplomat 25. 9. 2012, konference Národní soustava povolání - moderní
nástroj světa práce. S příspěvky vystoupili Mgr. Karel Machotka, Ing. Zdeněk Liška, Ing. Jan
Veleba, Ing. Věra Vrchotová a další. Sektorovou dohodu pro keramiku přiblížil Jiří Novotný.
(Foto: Bc. Andrea Sedláčková, Jiří Novotný)

 

TŘETÍ KULATÝ STŮL SE ZAMĚSTNAVATELI

Ve středu 3. 10. 2012 proběhl v Praze třetí Kulatý stůl k Sektorové dohodě pro keramiku. Uskutečnil se v Praze v budově Smíchov Gate a byl zároveň závěrečným setkáním v rámci realizace závěrů Sektorové dohody. Setkání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, kteří podepsali Dohodu, zástupci škol, radní pro školství Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová a vedoucí Ateliéru designu keramiky a porcelánu UJEP Ústí nad Labem doc. Pavel Jarkovský.

Na programu jednání bylo vyhodnocení přínosů Sektorové dohody a vůbec všeho, čeho bylo v rámci její realizace dosaženo. Navíc byly představeny webové stránky www.keramikazije.cz, které informují rodiče i zájemce o studium o možnostech studia keramiky, o zaměstnavatelích i o aktivitách škol a firem. V diskusi na závěru zazněla důležitá věc: Sektorová dohoda jako projekt končí a nyní je iniciativa na jednotlivých aktérech.

Sektorovou dohodu pro keramiku považujeme za nejzásadnější věc, která se za poslední léta pro keramiku podařila. Velký dík patří koordinátorce Andree Sedláčkové, pánům Justovi a Pavlíkovi, předsedovi Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů Mgr. Miloslavu Hambálkovi a představitelům Jihočeského kraje, kterým děkujeme i za podporu školy. Opravdu upřímně se nyní těšíme na spolupráci s firmami Laufen CZ s.r.o. a Lasselsberger, s.r.o.

Na závěr se pokusíme zhodnotit přínosy Sektorové dohody pro keramiku pro naši školu:

 • podpora nejtradičnějšího oboru a "vlajkové lodi" naší školy - keramiky
 • podpora oboru Průmyslový design
 • jednoznačná podpora školy ze strany zřizovatele, tj. Jihočeského kraje (byla vyjádřena podporou aktivit školy, výstavou a prezentací výsledků Sektorové dohody na JČ kraji, podporou radní pro školství RNDr. Jany Krejsové i hejtmana JČ kraje Mgr. Jiřího Zimoly)
 • zřízení učňovského oboru Výrobce a dekoratér keramiky
 • navázání partnerství s firmou Laufen CZ s.r.o.
 • jednání o spolupráci s firmou Lasselsberger a.s.

ZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKUZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKUZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKU
Kulatý stůl se zaměstnavateli 3. 10. 2012. (Foto: Jiří Novotný)