PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI STUDIA

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025
Ke zkoušce si uchazeč přinese
Studium cizích státních příslušníků ve školním roce 2024/2025
Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. týkající se přijímacího řízení
Zkrácené studium
 

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 - nabízíme 2  volná místa.

 Přihlášky na druhé kolo TZ jsou přijímány do 24. 5. 2024. Následně obdržíte písemně pozvánku ke druhému kolu TZ.

Přihlášujete se

 • přes systém DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.)
 • hybridně  v podobě výpisu z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci. Přihlášku je jutné dodat vytištěnou do školy
 • na tiskopisu včetně příloh v listinné podobě

Přílohy- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke  studiu daného oboru

Pořadí uvedených oborů vzdělávání v přihlášce vyjadřují přednostní volbu oboru vzdělávání, tzn. že obory vzdělávání jsou řazeny podle preference! Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné. Změna oboru vzdělávání ani změna pořadí (preference uchazeče) není možná po uplynutí termínu pro podání přihlášek.

2. kolo TZ proběhne v pondělí 10. 6. 2024.

Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí,

kreslírna č. 40 od 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00).

Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny č. 40 kde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce.  Po skončení zkoušek si ve sborovně uchazeči své domácí práce vyzvednou. Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucí zkoušek. 


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 40, 1. poschodí, chodba vlevo)

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení

Členové hodnoticí komise:

 • Mgr. Otakar Novák, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • ak. soch. Miroslav Oliva, uč. Alena Kissová - členové hodnoticí komise

Pomůcky k talentovým zkouškám:

 • Tužka měkká i tvrdá
 • plastická a obyčejná guma
 • Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, fixy, pastely, pastelky
 • Temperové nebo akrylové barvy, paleta, nádobka na vodu, štětce, hadr
   

 

 

 • Dne 18. 6. až 20. 6. 2024 je možné seznámení s podklady rozhodnutí v ředitelně školy od 9 do 14 hod.

Vyhlášení výsledků

 • 21. 6. 2024 budou zveřejněny výsledky v systému DiPSy, na našich webových stránkách a na nástěnce ve vestibulu školy.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován z obou pololetí osmé třídy. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 15 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Poznámka: Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 15
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 65
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro šk.r. 2024/2025 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení.
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

Vážení čtenáři Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) připravilo nové přijímací řízení, které bude probíhat již v letošním školním roce.

Přikládám Vám informace a odkaz na webové stránky k přijímacímu řízení
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol
a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody,
jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost
přihlášky na semináře, viz níže.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:
o plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
prostřednictvím výpisu z informačního systému,
o prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV),
o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
o zveřejnění výsledků.


Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz
 

Pro školní rok 2024/2025 vypisuje ředitel školy přijímacího řízení pro tyto obory:

Čtyřleté výtvarné s maturitou (uchazeči konají pouze talentové zkoušky)

    82-41-M/12 Keramický design
    Přijímáme 15 žáků
    82-41-M/04 Průmyslový design
    Přijímáme 15 žáků
    82-41-M/17 Multimediální tvorba
    Přijímáme 20 žáků
    82-41-M/05 Grafický design
    Přijímáme 15 žáků


PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ČTYŘLETÉ VÝTVARNÉ STUDIJNÍ OBORY

Na všechny výtvarné čtyřleté studijní obory s maturitou konají uchazeči o studium pouze talentové zkoušky. Zkoušky z českého jazyka a matematiky se nedělají.

K tomu se hodnotí prospěch žáka  za 2. pololetí sedmého ročníku a obě pololetí 8. ročníku základní školy. Posuzuje se průměrný výpočet známek za toto období z českého jazyka, z anglického jazyka a z dějepisu. Dále se zadává do systému k vygenerování celkové průměrné prospěchy ze všech předmětů za výše zmíněné období. Výsledné prospěchy jsou vygenerovány v programu Bakaláři a za prospěch jsou uchazeči obodováni vygenerovaným koeficientem od 0 do 15 bodů na dvě desetinná místa. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Poznámka: Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)

Pokud se uchazeč hlásí po delší době absolvování základní školy, upozorňujeme, že nesmí být do výpočtu bodů za prospěch zahrnuto 2. pololetí 7. třídy školního roku 2019-20 (z kovidového období). V takovém případě budeme do výpočtu zadávat 2x výsledky z 2. pololetí osmé třídy dle instrukcí z MŠMT.

TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:
3. 1. 2024, 9.00 - 13.15
4. 1. 2024, 9.00 - 13.15
Uchazeč (případně zákonný zástupce) si vybere jeden z uvedených termínů a uvede jej do přihlášky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ SE KE STUDIU VÝTVARNÝCH OBORŮ

Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy v 1. poschodí (číslo dveří 58, sekretářka Marcela Zifčáková nebo ředitel školy Mgr. Otakar Novák, číslo dveří 57; po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00) do 30. 11. 2023. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatné potvrzení od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka ve 2. pololetí sedmé třídy a obě pololetí 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí podpisem a razítkem ředitel ZŠ nebo výchovný poradce na ZŠ). Uchazeč o studium může v prvním kole přijímacího řízení podat buď dvě přihlášky na dvě různé školy nebo dvě přihlášky na různé obory téže školy. Zápisový lístek se odevzdává až po rozhodnutí o přijetí.

Přihlašku ke studiu si můžete stáhnout v sekci stránek  soubory PDF  Případným zájemcům o studium jsou určeny přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které škola již několik let pořádá, a dny otevřených dveří (mimo dny otevřených dveří lze školu navštívit kdykoli v pracovních dnech po telefonní domluvě na čísle 381 212 810 nebo 381 212 809 ( po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00). Informace rovněž podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810, 722 473 482)


TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Zkouška se skládá se ze tří částí:

    Kresba zátiší podle skutečnosti - tři materiály. Kreslí se tužkou na formát A2 (cca 40x60 cm). Hodnotí se zachování měřítka (1:1), správné proporce, perspektiva a vyjádření materiálů.
    Malba na dané téma podle představy - úkolem je temperovými barvami na formát A3 zpracovat zadané téma. Hodnotí se výtvarná invence, kompozice, barevné cítění a celková úprava práce.
    Kompoziční cvičení - úkolem je zpracovat zadané téma libovolnou výtvarnou technikou na formát A3 (techniky je možné kombinovat - např. kresba a akvarel, tuš a akvarel, pastely apod.) zpracovat dané kompoziční cvičení (např. kompozice monogramu do geometrického obrazce apod.). Hodnotí se invence, práce s barvou a nápaditost zpracování.

Hodnocení talentové zkoušky
Na zpracování každého úkolu je 75 minut. Hodnocení prací probíhá anonymně (uchazeči mají přidělený kód) a komisionálně. Každý úkol je hodnocen od 0 do 15 bodů. Body 1-14 mohou mít dvě desetinná místa. Celkem je za tyto úkoly možné získat 45 bodů. Během talentových zkoušek posuzuje komise i domácí práce žáků a hodnotí je od 0 do 5 bodů, body1- 4 mohou mít dvě desetinná místa. Domácích prací je předepsáno nejméně 10, z toho alespoň 3 zátiší (domácími pracemi mohou být kresby, malby i jiné výtvarné aktivity - např. modelované či jiné prostorové objekty; tyto práce mohou být dokumentovány fotograficky, fotografie mohou být vyvolané, vytištěné případně jako videa či počítačová grafika se odevzdávají na flash disku). Po skončení talentové zkoušky jsou domácí práce žákům vráceny. Za talentovou zkoušku je tedy možné získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení talentové zkoušky je 25.
Celkem může uchazeč za talentovou zkoušku a prospěch získat maximálně 65 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem.

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Přadí uchazečů přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a ve vestibulu školy na nástěnce 5. 2. 2024. Konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno až v květnu.  Uchazeči již podle nové úpravy nebudou odevzdávat zápisové lístky ani do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Stanovení pořadí uchazečů

Nově se pořadí stanoví až po náhradním termínu

 • CZVV do systému vloží 6. května 2024 výsledky JPZ a střední školy si je stáhnou.

 • Střední školy na základě výsledků JPZ, školní přijímací zkoušky a dalších kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů.

 • 7. května 2024 ředitel školy vyplní údaje o pořadí uchazečů do systému. Pořadí musí být unikátní – nesmí být dva uchazeči na stejném místě. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.

 • 8. května 2024 systém rozdělí uchazeče do oborů podle jimi zvolené priority a zašle řediteli střední školy prostřednictvím systému informací o stavu „přijetí/nepřijetí“ včetně důvodu nepřijetí (zda byl přijat do jiného oboru nebo z kapacitních důvodů).

 • 9. května 2024 ředitel školy provede verifikaci, v případě nesrovnalostí komunikuje s CZVV.

 • 15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.

 • Zápisové lístky se nepoužívají.

 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

 • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.

 • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech./li>

2. kolo přijímacího řízení

 • Centrálně řízené jako 1. kolo. Stejný princip jako v 1. kole, tedy možnost podání max. 3, resp. 5 přihlášek s prioritizací, nutno zohlednit JPZ min 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou.

 • Do 20. května 2024 - vložení základních údajů do systému (škol-obor-forma-jazyk, počet volných míst, kritéria).

 • Systém bude disponovat verifikačním algoritmem pro ověření, zda uchazeč již nebyl přijat v 1. kole.

 • Do 2. kola se mohou hlásit:

  • uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení,

  • uchazeči, kteří se vůbec nehlásili do 1. kola přijímacího řízení (nemohou se ale hlásit do maturitních oborů, protože nekonali JPZ),

  • uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. května 2024.

 • Systém poskytne přehled o volných místech (v 1. i 2. kole), a to i bez nutnosti se přihlašovat do systému.

 • Po proběhnutí zkoušek stejný proces jako v 1. kole – předání pořadí do systému, který rozřadí uchazeče na školy, proběhne 15. června 2024, vyhlášení výsledků 21. června 2024.

3. kolo přijímacího řízení

 • Podávání pouze tiskopisů, uchazeč nemůže využít systém.

 • Uchazeč potvrdí zájem – písemně volnou formou.

 • Střední škola posílá uchazeči rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dle výsledku přijímacího řízení.

 • Střední škola zadává do systému přijímaného uchazeče – nelze přijmout uchazeče přijatého v jiné škole – nejdříve se tam musí vzdát přijetí.

 

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy.

Vzhledem k tomu, že konečná podoba obou právních předpisů bude dána až vyhlášením ve Sbírce
zákonů, má proto níže uvedený text informativní charakter a informuje o změnách tak, jak jsou
navrženy.
Úpravy přijímacího řízení směřují ke zjednodušení a digitalizaci procesů u všech zainteresovaných
stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Významnou
výhodou bude skutečnost, že v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí bude eliminována doba
nejistoty, která souvisela s možností podání zápisových lístků v desetidenní lhůtě. Díky prioritnímu
seřazení škol na přihlášce budou mít všichni zainteresovaní okamžitou informaci o své škole, a tedy
zmizí problém s velkým počtem neumístěných uchazečů v přijímacím řízení. Už nebudou aplikovány
zápisové lístky.
Obsah jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) se nemění a na zákonné koncepci školních zkoušek
se také nic nemění. Výsledky z předchozího vzdělávání nicméně už nebudou povinným kritériem –
záleží na každé střední škole, jestli a jak je bude zohledňovat.
Součástí legislativních úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě
podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení
pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče. Díky digitalizaci procesu přijímání bude tímto
způsobem každý uchazeč přijat pouze do jedné školy, a to do té, ve které uspěl a byla u něho více
preferovaná, a zároveň s tím odpadne odevzdávání zápisových lístků do škol, kam byl uchazeč přijat.
Vzhledem k tomu, že nový zákon bude účinný až od 1. ledna 2024, mají základní školy povinnost
uchazečům o obory vzdělání s talentovou zkouškou vydat do 30. listopadu 2023 zápisový lístek;
uchazeči je však nikomu již dle nové právní úpravy nebudou nakonec odevzdávat. Současně
upozorňujeme, že ministerstvo již stanovilo termíny konání JPZ ve školním roce 2023/2024 1 pro
přijetí do prvního ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena v řádném
termínu na dny: pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání včetně
nástavbového studia; úterý 16. dubna 2024 a středu 17. dubna 2024 pro obory šestiletých
a osmiletých gymnázií.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.

 

KE ZKOUŠCE SI UCHAZEČ PŘINESE

 1. kreslicí (rýsovací) prkno velkosti A2, tj. asi 50 x 70 cm ;
 2. připínáčky nebo lepenku;
 3. štětce, temperové barvy (případně další druhy barev), rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník, kružítko), nádobku na vodu, hadřík, paletu;
 4. měkkou tužku, plastickou gumu, ořezávátko;
 5. pracovní plášť, případně jiný pracovní oděv, ručník;
 6. domácí práce - alespoň 10 prací, z toho nejméně 3 kresebné studie zátiší v deskách, nesrolované; kromě toho je možné přinést i foto dalších prací na CD, uchazeči o studium oboru multimediální tvorba mohou mít své filmy či animace na CD/DVD;
 7. občanský průkaz nebo pas;
 8. osvědčení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud již nebylo zasláno s přihláškou.
 

STUDIUM CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. (www.pragueacademy.ru - informace v ruském jazyce; http://czechprestige.cz/isic - další podrobné informace), od roku 2017 se školou Time Study s.r.o. Praha a od roku 2019 se školou Best School Company, s.r.o. (www.bestschool.cz) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také maturují. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Preferujeme přijímání těchto studentů na obory, na nichž jsou volná místa (zejména keramický design a průmyslový design), a to do prvního ročníku. Ostatní obory (grafický design a multimediální tvorba) mohou cizinci studovat za předpokladu, že jsou na nich volná místa neobsazená domácími uchazeči o studium a že se zájemci o studium zúčastní fyzicky prvního kola talentových zkoušek. Uchazeči, kteří se zúčastní přijímacího řízení distančně doplní místa na oborech, která nejsou obsazena zájemci, kteří vykonali prezenční zkoušku. Případné dotazy zodpoví ředitel školy (e-mail: reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810, +420 722 473 482).

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

 • podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit);
 • zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem;
  portfolio musí obsahovat:
  - kresby (studie, např. přírodniny, zátiší, sádrové modely, architekturu, krajinu atd.) v technice tužka (případně rudka, uhel, perokresba aj.) v počtu minimálně 5 kusů;
  - dekorativní návrhové práce (např. kompozice, abstrakce, návrhy ilustrací apod.) v různých technikách (např. tempera, kvaš, akvarel, olej, kombinované techniky apod.);
 • posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky;

 

Poplatek za ubytování na DM v daném měsíci společně se zálohou lze uhradit při nástupu do domova mládeže poštovní složenkou nebo převodem na číslo účtu školy 9993150257/0100. Je proto nutné, aby žáci měli dostatečné množství financí na svém účtu. V případě neuhrazení platby nebude umožněno jejich ubytování v domově mládeže. Záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže.

Administrativa
Seznam přijatých zahraničních studentů předáváme cizinecké policii v Benešově. Ohlašovací povinnost na CP vyřizuje v září nového školního roku vedoucí vychovatelka. Jednou až dvakrát ročně proběhne kontrola na místě.

Předpoklad pro studium českém jazyce
Zahraniční studenti mají povinnost se připravit ve znalosti češtiny na úrovni minimálně A1 vzhledem k tomu, že výuka všech předmětů probíhá v českém jazyce.

ZKRÁCENÉ STUDIUM

Pro absolventy středních odborných učilišť, středních odborných škol s maturitou a gymnázií, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci, nabízíme možnost zkráceného denního studia. Jde o přijetí ke studiu do druhého, případně třetího ročníku a za určitých okolností i čtvrtého ročníku (např. v případě absolventů výtvarných škol podobného zaměření) některého z výtvarných oborů. Ředitel školy může uznat již dosažené vzdělání v předmětech, jejichž obsah se shoduje s obsahem předmětů oboru SUPŠ, o který má uchazeč zájem.

Podmínky přijetí:

 • podání žádosti o přijetí ke studiu zvoleného oboru řediteli školy (formulář žádosti je ZDE);
 • předložení vysvědčení ze všech ročníků a maturitního vysvědčení (výučního listu) absolvovaného studijního oboru;
 • vykonání rozdílové zkoušky (náhrada za talentovou zkoušku), jejíž obsah určí ředitel školy po konzultaci s uchazečem o studium a s učiteli odborných předmětů;
 • vykonání dalších zkoušek z předmětů, které uchazeč ve svém předchozím studijním oboru neabsolvoval; termíny určí ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).