SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


ADVENTNÍ VÝSTAVA DEVĚT+ 


ŘEDITELSKÉ VOLNO

 • 3. - 4. 1. 2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • Více ZDE
 • Rozpis uchazečů do skupin je zveřejněn ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 4. 2. 2019
  Více
  ZDE

OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY

 • Narychlo
  Galerie  Galvína Bechyně

 • Adventní výstava Devět+
  Galerie Galvína Bechyně

 • Malba a grafika
  Školní Galerie Na chodbě
  Více ZDE

 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI STUDIA

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 (Souhrnné informace)
Organizace 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Ke zkoušce si uchazeč přinese
Studium cizích státních příslušníků ve školním roce 2019/2020
Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. týkající se přijímacího řízení
Zkrácené studium
Volná studijní místa
 (ve školním roce 2018/2019)
Informace o přijímacím řízení na střední školy v Jihočeském kraji pro školní rok 2019/2020:
http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20182019.htm

 

ORGANIZACE 1. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Organizace 1. kola talentových zkoušek na výtvarné maturitní obory vzdělání na SUPŠ v Bechyni ve dnech 3. a 4. ledna 2019.


Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí, kreslírny a učebny č.37, 40, 41 a 42; 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00)


Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny pro zkoušky podle rozpisu, který je umístěn na tomto papíře i na dveřích jednotlivých zkušebních místností. Zde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce. Tyto práce od nich vyberou vedoucí zkoušek a odnesou je do učebny č.37 (1. poschodí, chodba vlevo), kde proběhne jejich komisionální vyhodnocení. Po skončení zkoušek si v č. 37 uchazeči své domácí práce vyzvednou.

Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce.  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucích zkoušek. Ve všech zkušebních místnostech je místo vyhrazené pro odložení tašek a kabátů. Žádáme rodiče, aby se v době konání zkoušek nezdržovali na chodbě před místnostmi, v nichž se zkoušky konají.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina A (učebna č. 40): ak. soch. Miroslav Oliva

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 40
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba (1.poschodí, chodba vlevo)
 • 10.25 - 10.30 přesun do č. 41
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba č. 41
 • 11.45 - 12.00 přestávka - přesun do č. 42
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení č. 42

Skupina B (učebna č. 41): uč. Jitka Hrdinková

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 41
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - malba (1. poschodí, chodba vlevo)
 • 10.25 - 10.30 přesun do č. 37
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - kompoziční cvičení č. 37
 • 11.45 - 12.00 přestávka - přesun do modelovny - přízemí
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kresba modelovna - přízemí

Skupina C (učebna č. 37): Mgr. Marta Kotková

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 37
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 kompoziční cvičení č. 37
 • 10.25 - 10.30 přestávka - přesun do č. 42
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba č. 42
 • 11.45 - 12.00 přesun do č. 40, přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kresba č. 40

Skupina D (učebna č. 42): MgA. Václav Kupský

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 42
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 malba č. 42
 • 10.25 - 10.30 přestávka - přesun do č. 40
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - kresba č. 40
 • 11.45 - 12.00 přesun do č. 41, přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení č. 41

 

Členové hodnoticí komise:

 • Mgr. Otakar Novák, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • PaedDr. Jiří Novotný , Mgr. Marta Kotková, akad. soch. Miroslav Oliva, uč. Jitka Hrdinková (odborní učitelé) - členové hodnoticí komise

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován ve třech posledních uzavřených klasifikačních obdobích. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 15 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 15
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 65
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro šk.r. 2019/2020 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení.
  Ke studiu oborů keramický design, průmyslový design a grafický design bude přijato maximálně 15 uchazečů a ke studiu oboru multimediální tvorba maximálně 20 uchazečů. Při rovnosti bodů je dávána přednost uchazečům se změněnou pracovní schopností a žákům z 9. tříd před ostatními uchazeči.
 • Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení
  Vzhledem k tomu, že talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení se konají ve dvou dnech, tj. 3. a 4. 1. 2019, a že jejich výsledky musí souhrnně posoudit hodnoticí komise, nebudou v den konání zkoušek poskytovány o výsledcích žádné informace. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a ve vestibulu školy na nástěnce 5. 2. 2019.
 • Potvrzení nástupu ke studiu
  Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.
   
 • Odkaz na stránky OŠMT KÚ JČ kraje týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
  http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20182019.htm

V Bechyni dne 20..9. 2018 Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

3. 1. 2018               Skupina A

Jméno

Úkol č. 1 - kresba

Úkol č. 2 malba

Úkol č. 3 kompoziční cvičení

Větrovská Anna

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Čermák Richard

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Urbanová Julie

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Kubů Aneta

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Moslerová Nela

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Marková Pavlína

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Sekalová Aneta

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Nováčková Karolína

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Kosíková Diana

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Chalupková Klára

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Vaňková Karolína

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Břicháčková Anna Marie

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

 

3. 1.  2018               Skupina B

Jméno

Úkol č. 1 - Malba

Úkol č. 2 Kompoziční cvičení

Úkol č. 3 Kresba

Kovalová Barbora

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna - přízemí

Kovářová Nikola

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna - přízemí

Trujillo Daniel

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Vavruška Aleš

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Churavá Tereza

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Nahálková Barbora

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Levaiová Tereza

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Pilátová Barbora

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Bečvářová Hana

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Koželuh Tomáš

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Koptová Nikola

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Mrkvica Vít

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

 

3. 1. 2018               Skupina C

Jméno

Úkol č. 1 - Kompoziční cvičení

Úkol č. 2 Malba

Úkol č. 3 Kresba

Římalová Monika

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Šramková Tamara

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Holanová Simona

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Hanzal Natálie

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Bočková Nela

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Kupková Nela

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Kubová Adéla

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Schödelbauer Teodor

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Plundrich Daniel

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Kadlec Štěpán

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Katrenčíková Anna

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Hauserová Eliška

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

 

3. 1. 2018               Skupina D

Jméno

Úkol č. 1 - Malba

Úkol č. 2 Kresba

Úkol č. 3 kompoziční cvičení

Doležalová Pavla

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Brucknerová Barbora

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Oyuntuyga
Nandin - Erdene

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Kolouch Marek

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Ševčíková Klára

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Zaťková Vendula

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Falada Jakub

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Bartoň Štěpán

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Slaba Jan

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Šindelářová Anna

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Gregor Filip

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

 

4. 1. 2018               Skupina A

Jméno

Úkol č. 1 - kresba

Úkol č. 2 malba

Úkol č. 3 Kompoziční cvičení

Kostroun Vojtěch

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Liška Jan

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Březinová Petra

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Dvořáková Hana

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Novotná Zuzana

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Chuchlová Tereza

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Imbr David

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Poslušný David

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Baturina Maria

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Klůfová Kristýna

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Tomšů Michal

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Knobová Lenka

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

Vopičková Kateřina

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Učebna č. 42

 

4. 1. 2018               Skupina B

Jméno

Úkol č. 1 - Malba

Úkol č. 2 Kompoziční cvičení

Úkol č. 3 Kresba

Vinklárková Tereza

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna - přízemí

Kratochvílová Tereza

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna - přízemí

Peterková Kateřina

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Hrochová Kateřina

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Koutková Lucie

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Gabriš Lukáš

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Lovčíková Lucie

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Babková Klára

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Vacka Jan

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Tomiová Julie

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Hrabová Sára

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Skoupová Andrea

Popelová Marie

Učebna č. 41

Učebna č. 41

Učebna č. 37

Učebna č. 37

Modelovna- přízemí

Modelovna- přízemí

 

4. 1. 2018               Skupina C

Jméno

Úkol č. 1 - Kompoziční cvičení

Úkol č. 2 Malba

Úkol č. 3 Kresba

Soukupová Kateřina

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Pocedičová Pavlína

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Maštera Ondřej

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Wolf David

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Kubičková Pavla

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Rožníčková Adéla

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Kuncová Veronika

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Pešková Markéta

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Kubešová Kateřina

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Hlinická Markéta

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Novotná Monika

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Svoboda  Filip

Učebna č. 37

Učebna č. 42

Učebna č. 40

 

4. 1. 2018               Skupina D

Jméno

Úkol č. 1 - Malba

Úkol č. 2 Kresba

Úkol č. 3 kompoziční cvičení

Koleschnichenko Olga

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Doubková Antonie

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Krejčová Eliška

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Kahounová  Ivana

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Kardová Leona

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Brejníková Jolana

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Michelová Jana

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Janča Vojtěch

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Strnad Vojtěch

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Králová Charlota

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Kukačková Zuzana

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Souralová Eliška

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

Štefan Miloslav

Učebna č. 42

Učebna č. 40

Učebna č. 41

KE ZKOUŠCE SI UCHAZEČ PŘINESE

 1. kreslicí (rýsovací) prkno velkosti A2, tj. asi 50 x 70 cm (v případě potřeby může škola zapůjčit);
 2. připínáčky nebo lepenku;
 3. štětce, temperové barvy (případně další druhy barev), rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník, kružítko), nádobku na vodu, hadřík;
 4. měkkou tužku;
 5. pracovní plášť, případně jiný pracovní oděv, ručník;
 6. domácí práce - alespoň 10 prací, z toho nejméně 3 kresebné studie zátiší v deskách, nesrolované; kromě toho je možné přinést i foto dalších prací na CD, uchazeči o studium na oboru multimediální tvorba mohou mít své filmy či animace na CD/DVD;
 7. občanský průkaz;
 8. osvědčení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud již nebylo zasláno s přihláškou.

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 472/2011 Sb., která se týká přijímacího řízení. Důležité informace vyplývající z novely školského zákona o přijímacím řízení:

 • Od 1. 1. 2012 lze podat do 1. kola přijímacího řízení pouze dvě přihlášky (novela § 60 odst. 7 školského zákona) na dvě různé školy nebo na dva různé obory jedné školy.

 • Zákon ukládá řediteli školy povinnost zveřejnit seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium do 3 pracovních dnů po ukončení 1. kola přijímacího řízení na dobu minimálně 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkáchškoly) a na veřejně přístupném místě (ve vestibul školy).

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům. Zákon ukládá povinnost rozeslat pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, to do vlastních rukou uchazeče (zákonného zástupce). Přijatí uchazeči obdrží vyrozumění dopručeným dopisem (zákon tuto povinnost neukládá).

 • Zájem o studium potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Lhůta na odevzdání je do 10 dnů od zveřejnění výsledků. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě (tj. 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí) zájem vzdělávat se ve škole, na které konal zkoušky, může ředitel školy posunout pořadí a přijmout uchazeče, který pod čarou.

 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. Zápisové lístky pro uchazeče, kteří nedělají zkoušky ze základní školy, ale např. z víceletého gymnázia nebo jiné střední školy, vydává krajský úřad příslušného kraje . Pro uchazeče z Jihočeského kraje vydává zápislvé lístky paní Tušlová, ulice Boženy Němcové, České Budějovice (2. budova KÚ JČ kraje), telefon 386 720 828, tuslova@kraj-jihocesky.cz.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE - OBSAZENÍ OBORŮ, VOLNÁ MÍSTA

Přijatí do prvních ročníků pro školní rok 2018/2019

 • obor Keramický design - 14 (možnost přijetí)
 • obor Průmyslový design - 27 (naplněno)
 • obor Grafický design - 16 (naplněno)
 • obor Multimediální tvorba - 22 (naplněno)

Informace o možnostech přijetí ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 a rovněž pro školní rok 2019/2020 podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).

Rovněž trvá možnost přijetí absolventů SOŠ, SOU a gymnázií ke zkrácenému studiu ve školním roce 2018/2019, a to na obory:

 • průmyslový design (2. - 3. ročník)
 • keramický design (2. - 3. ročník)

Informace o možnostech přijetí ke zkrácenému studiu pro školní rok 2018/2019 podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).

ZKRÁCENÉ STUDIUM

Pro absolventy středních odborných učilišť, středních odborných škol s maturitou a gymnázií, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci, nabízíme možnost zkráceného denního studia. Jde o přijetí ke studiu do druhého, případně třetího ročníku a za určitých okolností i čtvrtého ročníku (např. v případě absolventů výtvarných škol podobného zaměření) některého z výtvarných oborů. Ředitel školy může uznat již dosažené vzdělání v předmětech, jejichž obsah se shoduje s obsahem předmětů oboru SUPŠ, o který má uchazeč zájem.

Ve školním roce 2018/2019 jsou volná místa na oborech:

 • Keramický design (2. - 3. ročník)
 • Průmyslový design (2. - 3. ročník)

Podmínky přijetí:

 • podání žádosti o přijetí ke studiu zvoleného oboru řediteli školy (formulář žádosti je ZDE);
 • předložení vysvědčení ze všech ročníků a maturitního vysvědčení (výučního listu) absolvovaného studijního oboru;
 • vykonání rozdílové zkoušky (náhrada za talentovou zkoušku), jejíž obsah určí ředitel školy po konzultaci s uchazečem o studium a s učiteli odborných předmětů;
 • vykonání dalších zkoušek z předmětů, které uchazeč ve svém předchozím studijním oboru neabsolvoval; termíny určí ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).

STUDIUM CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. (www.pragueacademy.ru - informace v ruském jazyce; http://czechprestige.cz/isic - další podrobné informace) a od roku 2017 se školou Time Study s.r.o. Praha v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také maturují. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Preferujeme přijímání těchto studentů na obory, na nichž jsou volná místa (zejména keramický design a průmyslový design), a to do prvního, výjimečně do druhého ročníku. Ostatní obory (grafický design a multimediální tvorba) mohou cizinci studovat za předpokladu, že jsou na nich volná místa neobsazená domácími uchazeči o studium. Případné dotazy zodpoví ředitel školy (e-mail: reditel@supsbechyne.cz, telefon: 0420 723 165 306).

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

 • podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit) na obory: keramický design a průmyslový design;
 • zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem;
  portfolio musí obsahovat:
  - kresby (studie, např. přírodniny, zátiší, sádrové modely, architekturu, krajinu atd.) v technice tužka (případně rudka, uhel, perokresba aj.) v počtu minimálně 5 kusů;
  - dekorativní návrhové práce (např. kompozice, abstrakce, návrhy ilustrací apod.) v různých technikách (např. tempera, kvaš, akvarel, olej, kombinované techniky apod.);
 • posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky;
 • vystavení potvrzení o přijetí ke studiu a potvrzení o ubytování na domově mládeže (obojí je nutné pro žádost o vízum).
   

Povinné výjezdy z domova mládeže ve školním roce 2019/2020:

 • budou upřesněny do konce září 2018 
   

Poplatek za stravování a ubytování v domově mládeže

Ředitelství školy si dovoluje informovat o změně ve způsobu platby za ubytování a stravování v Domově mládeže SUPŠ Bechyně.  Vzhledem k množícím se nedoplatkům jsme nuceni změnit způsob platby následujícím způsobem: s platností od školního roku 2015/2016 je inkasována záloha (ubytovaní 2700,- Kč) za stravu a ubytování po dobu studia.

Poplatek za ubytování v daném měsíci společně se zálohou lze uhradit při nástupu do domova mládeže poštovní složenkou nebo převodem na číslo účtu školy 9993150257/0100. Je proto nutné, aby žáci měli dostatečné množství financí na svém účtu. V případě neuhrazení platby nebude umožněno jejich ubytování v domově mládeže. Záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže.
 

Administrativa

Seznam přijatých zahraničních studentů předáváme cizinecké policii v Benešově. Ohlašovací povinnost na CP vyřizuje v září nového školního roku vedoucí vychovatelka. Jednou až dvakrát ročně proběhne kontrola na místě.
 

Klasifikace

Zahraniční studenti by měli prokázat znalost češtiny na úrovni A1 vzhledem k tomu, že výuka všech předmětů probíhá v českém jazyce. V prvním pololetí prvního ročníku nejsou klasifikováni z českého jazyka, ze všech ostatních předmětů ano. Na závěr školního roku již musí být klasifikováni i z českého jazyka.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 vypisuje ředitel školy přijímacího řízení pro tyto obory:

Čtyřleté výtvarné s maturitou (uchazeči konají pouze talentové zkoušky)

Čtyřletý technický s maturitou:

 • 28-46-M/01 Technologie keramiky
  Přijímáme 13 žáků. 
  Tento obor lze studovat pouze ve formě dvouletého zkráceného pomaturitního studia, které probíhá dálkovou formou. Je určeno pro absolventy gymnázií a škol převážně technického zaměření, kteří již mají maturitu (maturitní vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky). 


PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ČTYŘLETÉ VÝTVARNÉ STUDIJNÍ OBORY

Na všechny výtvarné čtyřleté studijní obory s maturitou konají uchazeči o studium pouze talentové zkoušky, zároveň je zohledněn prospěch ze základní školy, a to ze 7. a 8. ročníku. Zkoušky z českého jazyka a matematiky se nedělají. Přihláška do prvního kola talentových zkoušek se odevzdává do 30. listopadu 2018, talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 se budou konat ve dvou termínech, a to 3. a 4. 1. 2019 (zkoušky probíhají v jednom dni, uchazeč o studium může uvést do přihlášky, který termín mu vyhovuje). Další kola budou vyhlášena podle obsazení jednotlivých oborů. Bližší informace případným zájemcům podá ředitel školy(reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810 nebo zástupkyně ředitele na čísle 381 212 809).

Novelu školského zákona o přijímacím řízení, která platí od 1. 1. 2012, naleznete ZDE.

Případným zájemcům o studium jsou určeny přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které škola již několik let pořádá, a dny otevřených dveří (mimo dny otevřených dveří lze školu navštívit kdykoli v pracovních dnech po telefonní domluvě na čísle 381 212 810 nebo 381 212 809 ( po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00). Informace rovněž podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810)

Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých výtvarných studijních oborů vychází ředitel školy:
1. z výsledků talentové zkoušky
2. z úrovně prospěchu žáka na základní škole


TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Zkouška se skládá se ze tří částí:

 1. Kresba zátiší podle skutečnosti - tři materiály. Kreslí se tužkou na formát A2 (cca 40x60 cm). Hodnotí se zachování měřítka (1:1), správné proporce, perspektiva a vyjádření materiálů.
 2. Malba na dané téma podle představy - úkolem je temperovými barvami na formát A3 zpracovat zadané téma. Hodnotí se výtvarná invence, kompozice, barevné cítění a celková úprava práce.
 3. Kompoziční cvičení - úkolem je libovolnou výtvarnou technikou na formát A3 (techniky je možné kombinovat - např. kresba a akvarel, tuš a akvarel, pastely apod.) zpracovat dané kompoziční cvičení (např. kompozice monogramu do geometrického obrazce apod.). Hodnotí se invence, práce s barvou a nápaditost zpracování.

Hodnocení talentové zkoušky
Na zpracování každého úkolu je 75 minut. Hodnocení prací probíhá anonymně (uchazeči mají přidělený kód) a komisionálně. Každý úkol je hodnocen od 0 do 15 bodů. Cekem je za tyto úkoly možné získat 45 bodů. Během talentových zkoušek posuzuje komise i domácí práce žáků a hodnotí je od 0 do 5 bodů. Domácích prací je předepsáno nejméně 10, z toho alespoň 3 zátiší (domácími pracemi mohou být kresby, malby i jiné výtvarné activity - např. modelované či jiné prostorové objekty; tyto práce mohou být dokumentovány fotograficky). Po skončení talentové zkoušky jsou domácí práce žákům vráceny. Za talentovou zkoušku je tedy možné získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení talentové zkoušky je 25.


Prospěch žáka na základní škole
Hodnotí se prospěch žáka v posledních dvou ukončených ročnících (tedy v prvním kole talentové zkoušky za obě pololetí 7. a 8. ročníku ZŠ; na přihlášce do 2. kola talentových zkoušek vysvědčení z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Za prospěch jsou uchazeči hodnoceni koeficientem od 0 do 15 bodů na dvě desetinná místa.

Celkem může uchazeč získat maximálně 65 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem.


PŘIHLAŠOVÁNÍ SE KE STUDIU VÝTVARNÝCH OBORŮ

Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy v 1. poschodí (číslo dveří 58, sekretářka Marcela Zifčáková nebo ředitel školy Mgr. Otakar Novák, číslo dveří 57; po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00) do 30. 11. 2018. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatný papír od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka v 7. a 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí podpisem a razítkem ředitel ZŠ nebo výchovný poradce na ZŠ). Uchazeč o studium může v prvním kole přijímacího řízení podat buď dvě přihlášky na dvě různé školy nebo dvě přihlášky na různé obory téže školy. Zápisový lístek se odevzdává.

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Přihláška ke studiuPODMÍNKY PŘIJETÍ NA OBOR TECHNOLOGIE KERAMIKY

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky, podmínkou přijetí je předložení maturitního vysvědčení z dříve absolvované školy. Lékařské potvrzení se vyžaduje pouze v případě, že uchazeč o studium nepřichází ze zaměstnání (tam má lékařskou prohlídku platnou). Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 přijímáme do 31. 8. 2019. Přijímací zkoušky se nedělají, zápisový lístek se neodevzdává.

Soubory PDF  Přihláška ke studiu Technologie silikátůPODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zřizovatel školy, Krajský úřad Jihočeského kraje, zveřejňuje na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019. Naleznete je na:
http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20182019.htm


VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Písemně budou po tomto datu vyrozuměni pouze nepřijatí uchazeči. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 5. 2. 2019.

Potvrzení nástupu ke studiu
Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek. Termín odevzdání zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 je deset pracovních dnů od zveřejnění výsledků.  Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodezvdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Žáci základních škol obdrží zápisový lístek na své škole, uchazeči, kteří se hlásí ke studiu z jiné střední školy nebo z praxe na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ svého kraje (v JČ kraji OŠMT KÚ JČ kraje, ulice B. Němcové, České Budějovice, 2. patro).