PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Organizace 3. kola talentových zkoušek

Třetí kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obor Keramický design - nabízíme 1 volné místo a Průmyslový design- nabízíme 2 volná místa.

 Přihlášky na druhé kolo TZ jsou přijímány do 8. 6. 2021.

3. kolo TZ proběhne v termínu 14. 6. 2021.

Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí,

kreslírna č. 42 od 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00).

Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se prokáží potvrzením o negativním výsledku testování na COVID-19 ze své školy, nebo registrovaného odběrového místa či zdravotnického zařízení.  Dostaví se do učebny č. 42 kde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce.  Po skončení zkoušek si ve sborovně uchazeči své domácí práce vyzvednou. Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucí zkoušek.  Žádáme rodiče, aby v době konání zkoušek nevstupovali do budovy školy bez platného negativního testu na COVID-19.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 42, 1.poschodí, chodba vlevo)

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení

Kritéria hodnocení odpovídají předcházejícím kolům.

ORGANIZACE 2. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obor Keramický design - nabízíme 10 volných míst a Průmyslový design- nabízíme 4 volná místa.

 Přihlášky na druhé kolo TZ jsou přijímány do 11. 3. 2021.

2. kolo TZ proběhne v termínu 22. 3. 2021.

Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí,

kreslírna č. 42 od 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00).

Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny č. 42 kde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce.  Po skončení zkoušek si ve sborovně uchazeči své domácí práce vyzvednou. Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucí zkoušek.  Žádáme rodiče, aby v době konání zkoušek nevstupovali do budovy školy.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 42, 1.poschodí, chodba vlevo)

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení

Členové hodnoticí komise:

 • Mgr. Otakar Novák, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • ak. soch. Miroslav Oliva, PaedDr. Jiří Novotný, uč. Jitka Hrdinková - členové hodnoticí komise

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován  z druhého pololetí sedmé třídy a prvního pololetí osmé třídy. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 12 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Poznámka: Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 12
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 62
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro šk.r. 2020/2021 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení.Oznámení výsledků 2. kola přijímacího řízení
 • Dne 22. 3. 2021 v odpoledních hodinách bude výsledek talentových zkoušek zveřejněn na nástěnce v přízemí školy a také na www.supsbechyne.cz a budou o něm poskytovány i telefonické informace (tel.č. +420 381 212 810, +420 722 473 482). Písemně budou po tomto datu vyrozuměni pouze nepřijatí uchazeči..
   
 • Potvrzení nástupu ke studiu
  Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.
   
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI STUDIA

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
Ke zkoušce si uchazeč přinese
Studium cizích státních příslušníků ve školním roce 2020/2021
Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. týkající se přijímacího řízení
Zkrácené studium
Volná studijní místa
 (ve školním roce 2020/2021)

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 vypisuje ředitel školy přijímacího řízení pro tyto obory:

Čtyřleté výtvarné s maturitou (uchazeči konají pouze talentové zkoušky)


PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ČTYŘLETÉ VÝTVARNÉ STUDIJNÍ OBORY

Na všechny výtvarné čtyřleté studijní obory s maturitou konají uchazeči o studium pouze talentové zkoušky. Zkoušky z českého jazyka a matematiky se nedělají. Hodnotí se prospěch žáka v posledních dvou ukončených ročnících za druhé pololetí 7. a za první pololetí 8. ročníku základní školy. Posuzuje se průměrný výpočet známek za dvě pololetí z českého jazyka, průměrný výpočet známek za dvě pololetí z anglického jazyka a průměrný výpočet známek za dvě pololetí z dějepisu. Dále se zadává do systému k vygenerování celkové průměrné prospěchy ze všech předmětů za druhé pololetí sedmé třídy a první pololetí osmé třídy. Výsledné prospěchy jsou vygenerovány v programu Bakaláři a za prospěch jsou uchazeči obodováni vygenerovaným koeficientem od 0 do 15 bodů na dvě desetinná místa.

Přihláška do prvního kola talentových zkoušek se odevzdává do 30. listopadu 2020, talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se budou konat ve dvou, termínech a to 4.1. a 5.1. 2021 od 9.00 do 13.15. Zkoušky probíhají v jednom dni, uchazeč o studium může uvést do přihlášky, který termín mu vyhovuje). Další kola budou vyhlášena podle obsazení jednotlivých oborů. Bližší informace případným zájemcům podá ředitel školy(reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482 nebo zástupkyně ředitele na čísle 381 212 809).

Vážení uchazeči, na základě instrukcí z MŠMT k provozu středních škol, je povoleno realizovat talentové zkoušky v termínu 4. a 5. 1. 2021 podle informací, které jste obdrželi v pozvánkách. Upozorňujeme, že vstup do školy bude umožněn pouze uchazečům v rouškách, ale nebude umožněn jejich rodičům nebo doprovodu. Talentové zkoušky budou končit ve 13. 15 hod. Děkujeme za pochopení.

Citace z informací k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021: "Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky."

Novelu školského zákona o přijímacím řízení, která platí od 1. 1. 2012, naleznete ZDE.

Soubory PDF  Přihlaška ke studiu (talentové zkoušky 2021)

Případným zájemcům o studium jsou určeny přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které škola již několik let pořádá, a dny otevřených dveří (mimo dny otevřených dveří lze školu navštívit kdykoli v pracovních dnech po telefonní domluvě na čísle 381 212 810 nebo 381 212 809 ( po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00). Informace rovněž podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810, 722 473 482)

Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých výtvarných studijních oborů vychází ředitel školy:
1. z výsledků talentové zkoušky
2. z úrovně prospěchu žáka na základní škole

Stanovení pořadí uchazečů:

 • body za talentovou zkoušku (součet třech úkolů - kresba, malba, kompozice, domácí práce)
 • vygenerované body za prospěch ze dvou klasifikačních obdobích (2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ)
 • vygenerované body za prospěch z českého jazyka
 • vygenerované body za prospěch z anglického jazyka
 • vygenerované body za prospěch z dějepisu

Při shodném bodovém umístění jsou určena následující kritéria:

 • Lepšího umístění dosáhne uchazeč s lepším bodovým ziskem za prospěch.
 • Pokud nastane shodný bodový zisk za prospěch, dosáhne lepšího umístění žák s lepším průměrným prospěchem v českém jazyce.
 • Pokud je ve shodě 1. a 2. kritérium dosáhne lepšího umístění žák s vyšším bodovým ziskem za kresbu.
 • Pokud jsou ve shodě výše zmíněná kritéria, dosáhne lepšího umístění uchazeč s vyšším bodovým ziskem za malbu.
 • Pokud jsou ve shodě výše zmíněná kritéria, dosáhne lepšího umístění uchazeč s vyšším bodovým ziskem za kompozici


TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Zkouška se skládá se ze tří částí:

 1. Kresba zátiší podle skutečnosti - tři materiály. Kreslí se tužkou na formát A2 (cca 40x60 cm). Hodnotí se zachování měřítka (1:1), správné proporce, perspektiva a vyjádření materiálů.
 2. Malba na dané téma podle představy - úkolem je temperovými barvami na formát A3 zpracovat zadané téma. Hodnotí se výtvarná invence, kompozice, barevné cítění a celková úprava práce.
 3. Kompoziční cvičení - úkolem je zpracovat zadané téma libovolnou výtvarnou technikou na formát A3 (techniky je možné kombinovat - např. kresba a akvarel, tuš a akvarel, pastely apod.) zpracovat dané kompoziční cvičení (např. kompozice monogramu do geometrického obrazce apod.). Hodnotí se invence, práce s barvou a nápaditost zpracování.

Hodnocení talentové zkoušky
Na zpracování každého úkolu je 75 minut. Hodnocení prací probíhá anonymně (uchazeči mají přidělený kód) a komisionálně. Každý úkol je hodnocen od 0 do 15 bodů. Cekem je za tyto úkoly možné získat 45 bodů. Během talentových zkoušek posuzuje komise i domácí práce žáků a hodnotí je od 0 do 5 bodů. Domácích prací je předepsáno nejméně 10, z toho alespoň 3 zátiší (domácími pracemi mohou být kresby, malby i jiné výtvarné aktivity - např. modelované či jiné prostorové objekty; tyto práce mohou být dokumentovány fotograficky). Po skončení talentové zkoušky jsou domácí práce žákům vráceny. Za talentovou zkoušku je tedy možné získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení talentové zkoušky je 25.

Prospěch žáka na základní škole
Hodnotí se prospěch žáka v posledních dvou ukončených ročnících (tedy v prvním kole talentové zkoušky za druhé pololetí 7. a první  pololetí 8. ročníku ZŠ. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, anglický jazyk a dějepis. Za prospěch jsou uchazeči hodnoceni koeficientem od 0 do 12 bodů na dvě desetinná místa. Celkem může uchazeč získat maximálně 62 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem.


PŘIHLAŠOVÁNÍ SE KE STUDIU VÝTVARNÝCH OBORŮ

Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy v 1. poschodí (číslo dveří 58, sekretářka Marcela Zifčáková nebo ředitel školy Mgr. Otakar Novák, číslo dveří 57; po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00) do 30. 11. 2020. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatné potvrzení od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka v 2. poletí 7. a  v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí podpisem a razítkem ředitel ZŠ nebo výchovný poradce na ZŠ). Uchazeč o studium může v prvním kole přijímacího řízení podat buď dvě přihlášky na dvě různé školy nebo dvě přihlášky na různé obory téže školy. Zápisový lístek se odevzdává.

TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:
4. 1. 2021, 9.00 - 13.15
5. 1. 2021, 9.00 - 13.15
Uchazeč (případně zákonný zástupce) si vybere jeden z uvedených termínů a uvede jej do přihlášky.

TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:
22. 3. 2021, 9.00 - 13.15 (na obory keramický design nabízíme 10 volných míst a na obor Průmyslový design nabízíme 4 volná místa)


PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zřizovatel školy, Krajský úřad Jihočeského kraje, zveřejňuje na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020. Naleznete je na:

http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20182019.htm


VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Konečné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a ve vestibulu školy na nástěnce 5. 2. 2021. Neúspěšní uchazeči budou informováni o nepřijetí písemně.

Potvrzení nástupu ke studiu
Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek. Termín odevzdání zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je deset pracovních dnů od zveřejnění výsledků.  Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Žáci základních škol obdrží zápisový lístek na své škole, uchazeči, kteří se hlásí ke studiu z jiné střední školy nebo z praxe na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ svého kraje (v JČ kraji OŠMT KÚ JČ kraje, ulice B. Němcové, České Budějovice, 2. patro).

KE ZKOUŠCE SI UCHAZEČ PŘINESE

 1. kreslicí (rýsovací) prkno velkosti A2, tj. asi 50 x 70 cm (v případě potřeby může škola zapůjčit);
 2. připínáčky nebo lepenku;
 3. štětce, temperové barvy (případně další druhy barev), rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník, kružítko), nádobku na vodu, hadřík;
 4. měkkou tužku;
 5. pracovní plášť, případně jiný pracovní oděv, ručník;
 6. domácí práce - alespoň 10 prací, z toho nejméně 3 kresebné studie zátiší v deskách, nesrolované; kromě toho je možné přinést i foto dalších prací na CD, uchazeči o studium oboru multimediální tvorba mohou mít své filmy či animace na CD/DVD;
 7. občanský průkaz nebo pas;
 8. osvědčení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud již nebylo zasláno s přihláškou.
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE - OBSAZENÍ OBORŮ, VOLNÁ MÍSTA

Přijatí do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 po prvním kole TZ

 • obor Keramický design - 4  (10 míst pro možnost přijetí v 2. kole TZ)
 • obor Průmyslový design - 11 (4 místa pro možnost přijetí v 2. kole TZ)
 • obor Grafický design - 15 (naplněno)
 • obor Multimediální tvorba - 20 (naplněno)

Informace o možnostech přijetí ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022  podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).

Rovněž trvá možnost přijetí absolventů SOŠ, SOU a gymnázií ke zkrácenému studiu ve školním roce 2021/2022, a to na obory:

 • průmyslový design (2. - 3. ročník)
 • keramický design (2. - 3. ročník)

Informace o možnostech přijetí ke zkrácenému studiu pro školní rok 2019/2020 podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).

STUDIUM CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. (www.pragueacademy.ru - informace v ruském jazyce; http://czechprestige.cz/isic - další podrobné informace), od roku 2017 se školou Time Study s.r.o. Praha a od roku 2019 se školou Best School Company, s.r.o. (www.bestschool.cz) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také maturují. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Preferujeme přijímání těchto studentů na obory, na nichž jsou volná místa (zejména keramický design a průmyslový design), a to do prvního, výjimečně do druhého ročníku. Ostatní obory (grafický design a multimediální tvorba) mohou cizinci studovat za předpokladu, že jsou na nich volná místa neobsazená domácími uchazeči o studium a že se zájemci o studium zúčastní fyzicky prvního kola talentových zkoušek. Uchazeči, kteří se zúčastní přijímacího řízení distančně doplní místa na oborech, která nejsou obsazena zájemci, kteří vykonali prezenční zkoušku. Případné dotazy zodpoví ředitel školy (e-mail: reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810, +420 722 473 482).

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

 • podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit);
 • zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem;
  portfolio musí obsahovat:
  - kresby (studie, např. přírodniny, zátiší, sádrové modely, architekturu, krajinu atd.) v technice tužka (případně rudka, uhel, perokresba aj.) v počtu minimálně 5 kusů;
  - dekorativní návrhové práce (např. kompozice, abstrakce, návrhy ilustrací apod.) v různých technikách (např. tempera, kvaš, akvarel, olej, kombinované techniky apod.);
 • posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky;
 • Zápisový lístek. Vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
 • Možnost získání zápisového lístku:
 • 1) Osobně - převzetí na adrese Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, B. Němcové 49/3- ve 2. patře č. kanceláře 331 nebo 333.
 • 2) Zasláním poštou - na základě písemné žádosti s podpisy zaslané poštou na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, bude žadateli nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou.

Soubory PDF  Formulář žádosti o zápisový lístek

 •  Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 • Vystavení potvrzení o přijetí ke studiu a potvrzení o ubytování na domově mládeže (obojí je nutné pro žádost o vízum).

Poplatek za stravování a ubytování v domově mládeže

Ředitelství školy si dovoluje informovat o změně ve způsobu platby za ubytování a stravování v Domově mládeže SUPŠ Bechyně.  Vzhledem k množícím se nedoplatkům jsme nuceni změnit způsob platby následujícím způsobem: s platností od školního roku 2015/2016 je inkasována záloha (ubytovaní 2700,- Kč) za stravu a ubytování po dobu studia.

Poplatek za ubytování v daném měsíci společně se zálohou lze uhradit při nástupu do domova mládeže poštovní složenkou nebo převodem na číslo účtu školy 9993150257/0100. Je proto nutné, aby žáci měli dostatečné množství financí na svém účtu. V případě neuhrazení platby nebude umožněno jejich ubytování v domově mládeže. Záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže.

Administrativa
Seznam přijatých zahraničních studentů předáváme cizinecké policii v Benešově. Ohlašovací povinnost na CP vyřizuje v září nového školního roku vedoucí vychovatelka. Jednou až dvakrát ročně proběhne kontrola na místě.

Předpoklad pro studium českém jazyce
Zahraniční studenti mají povinnost se připravit ve znalosti češtiny na úrovni minimálně A1 vzhledem k tomu, že výuka všech předmětů probíhá v českém jazyce.

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 472/2011 Sb., která se týká přijímacího řízení. Důležité informace vyplývající z novely školského zákona o přijímacím řízení:

 • Od 1. 1. 2012 lze podat do 1. kola přijímacího řízení pouze dvě přihlášky (novela § 60 odst. 7 školského zákona) na dvě různé školy nebo na dva různé obory jedné školy.

 • Zákon ukládá řediteli školy povinnost zveřejnit seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium do 3 pracovních dnů po ukončení 1. kola přijímacího řízení na dobu minimálně 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkáchškoly) a na veřejně přístupném místě (ve vestibul školy).

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům. Zákon ukládá povinnost rozeslat pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, a to do vlastních rukou uchazeče (zákonného zástupce).

 • Zájem o studium potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Lhůta na odevzdání je do 10 dnů od zveřejnění výsledků. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě (tj. 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí) zájem vzdělávat se ve škole, na které konal zkoušky, může ředitel školy posunout pořadí a přijmout uchazeče, který pod čarou.

 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. Zápisové lístky pro uchazeče, kteří nedělají zkoušky ze základní školy, ale např. z víceletého gymnázia nebo jiné střední školy, vydává krajský úřad příslušného kraje . Pro uchazeče z Jihočeského kraje vydává zápisové lístky paní Tušlová, ulice Boženy Němcové, České Budějovice (2. budova KÚ JČ kraje), telefon 386 720 828, tuslova@kraj-jihocesky.cz.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

ZKRÁCENÉ STUDIUM

Pro absolventy středních odborných učilišť, středních odborných škol s maturitou a gymnázií, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci, nabízíme možnost zkráceného denního studia. Jde o přijetí ke studiu do druhého, případně třetího ročníku a za určitých okolností i čtvrtého ročníku (např. v případě absolventů výtvarných škol podobného zaměření) některého z výtvarných oborů. Ředitel školy může uznat již dosažené vzdělání v předmětech, jejichž obsah se shoduje s obsahem předmětů oboru SUPŠ, o který má uchazeč zájem.

Ve školním roce 2019/2020 jsou volná místa na oborech:

 • Keramický design (2. - 3. ročník)
 • Průmyslový design (2. - 3. ročník)

Podmínky přijetí:

 • podání žádosti o přijetí ke studiu zvoleného oboru řediteli školy (formulář žádosti je ZDE);
 • předložení vysvědčení ze všech ročníků a maturitního vysvědčení (výučního listu) absolvovaného studijního oboru;
 • vykonání rozdílové zkoušky (náhrada za talentovou zkoušku), jejíž obsah určí ředitel školy po konzultaci s uchazečem o studium a s učiteli odborných předmětů;
 • vykonání dalších zkoušek z předmětů, které uchazeč ve svém předchozím studijním oboru neabsolvoval; termíny určí ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).