SOUČASNOST ŠKOLY

SOUČASNOST ŠKOLY

Krátce o škole
Školská rada SUPŠ Bechyně

KRÁTCE O ŠKOLE

V tomto článku přinášíme stručnou informaci o současnosti školy, o aktuálně nabízených studijních oborech a o aktivitách školy (v českém, anglickém, německém a ruském jazyce)

Současnost školy

Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni byla založena v roce 1884 jako první česká keramická škola. Původní studijní obory byly kamnářství, hrnčířství, a keramická malba. V současné době zde studuje více než 200 žáků ve čtyřech výtvarných oborech (keramika,  průmyslový design, grafika, multimédia). Jako jediná škola škola v ČR umožňuje od roku 2015 získat maturitu v oboru Technologie keramiky, a to ve formě dvouletého zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitu v jiném oboru, a pro pracovníky keramických firem. Studium je tedy většinově určeno žákům věkové kategorie 15 - 18 let, ale mohou zde studovat i žáci starší. Od 1. září 2009 nese škola název Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně.

Za dobu své existence škola vychovala více než 4.000 absolventů - umělců, řemeslníků, techniků, ale i učitelů. Měla velký význam pro rozvoj keramického průmyslu v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Důležitá je i pro konání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále nepřetržitě od roku 1966. Jejich výsledky jsou vystaveny v Alšově jihočeské galerii v Bechyni a v Umělecko-průmyslovém museu v Praze.

Škola je otevřena mezinárodní spolupráci. Probíhají zde různé projekty i výměnné praxe, časté jsou výstavy prací žáků i pedagogů. Snahou školy je přizpůsobit obsah vzdělání měnícím se požadavkům doby, modernizovat obsah výuky a vychovat kreativní absolventy, kteří obstojí v tuzemské i mezinárodní konkurenci.

Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj, škola je státní příspěvkovou organizací, školné se neplatí. Součástí školy je domov mládeže se školní jídelnou. Úplné znění zřizovací listiny naleznete ZDE.


 Současnost školy

Secondary art school of Bechyně was established in 1884 as the first Czech ceramic school. The former study fields were stove-making, pottery and ceramic painting. Nowadays, more than 200 students are studying in four main art specialisations (ceramic, industrial, graphic and multimedia design) and in a three-year vocational study field (producer and decorator of ceramics). The studies are designed for students from 15 to 18 years, yet older ones may also become involved. Since 1st September 2009 the school bears the title of Secondary School of Arts and Crafts - Bechyně.

Since the beginning of its existence the school has brought up more than 4.000 graduates –many artists, craftsmen, technicians and teachers among them. The school was especially significant in the development of the ceramic industry in Bohemia, Moravia and in Slovakia. Moreover, the school hosts international symposia on ceramics, taking continuously place every second year since 1966. The products of the symposia are exhibited in the Aleš South Bohemian Gallery and in the Museum of Decorative Arts in Prague.

The school is equally open for international cooperation. There are various projects running, training exchanges, frequent exhibitions of works of both students and teachers. Our effort is to readjust the education to changing demands of the time, to modernize teaching and to raise creative graduates to be able to stand the domestic and international competition.

Překlad: Mgr. Štěpánka Janoušková


Současnost školy

Die Kunstgewerbeschule in Bechyně wurde im Jahre 1884 als erste tschechische Keramikschule gegründet. Die ersten Fachrichtungen waren damals: Kachelofenbau, Töpferei und keramische Malerei. Seit dem 1. September 2009 heißt unsere Schule: Mittelschule für Kunstgewerbe Bechyně. Zurzeit besuchen mehr als 200 Schüler die Schule in vier gestalterischen Fachrichtungen (Keramik, Industriedesign, Grafik, Multimedien) sowie in einer dreijährigen Berufsausbildung (Herstellung und Dekoration der Keramik). Die Schule ist für Schüler von 15 bis 18 Jahren bestimmt, sie kann allerdings auch von älteren besucht werden.

Während ihres Bestehens hat die Schule mehr als 4.000 Absolventen ausgebildet - Künstler, Handwerker, aber auch Lehrer. Sie hatte eine große Bedeutung auch für die keramische Industrie in Böhmen, Mähren und in der Slowakei. Außerdem ist die Schule Veranstaltungsort von internationalen keramischen Symposien, die als Biennale ohne Unterbrechung seit 1966 in Bechyne durchgeführt werden.  Ihre Erzeugnisse werden in der Südböhmischen Aleš- Galerie in Bechyně und im Kunstgewerbemuseum in Prag ausgestellt.

Die Schule ist offen für internationale Zusammenarbeit. Es werden verschiedene Projekte und Austauschpraktika durchgefürt, häufig finden auch Ausstellungen der Schüller- und Pädagogenarbeiten statt. Die Schule ist bemüht, die Ausbildungsinhalte den sich ändernden Anforderungen der Zeit anzupassen, den Inhalt des Unterrichts zu modernisieren und kreative Absolventen auszubilden, die sich gegenüber der in- und ausländischen Konkurrenz behaupten können.

Překlad: Ing. Miroslav Petřík


SOUČASNOST ŠKOLY

Средняя художественно-промышленная школа в г. Бехине была основана в 1884 году как первая чешская школа керамики. Первыми специальностями в школе были: печное дело, гончарное дело, рисунок по керамике.Сегодня в школе обучается более 200 учеников на четырех творческих специальностях (керамика, промышленный дизайн, графика, мультимедии) и одной учебной специальности, продолжительностью три года (изготовитель и декоратор керамики). Обучение рассчитано на возрастную категорию учеников 15-18 лет, но могут в школе обучаться также и ученики старшего возраста. С 1 сентября 2009 года школа носит название Средняя художественно-промышленная школа Бехине.

За время своего существования школа подготовила более 4.000 выпускников – деятелей искусств, ремесленников, техников, а также преподавателей. Школа играла огромную роль в развитии индустрии керамики в Чехии, Моравии и в Словакии. Кроме того, она является важнейшим элементом для проведения международных симпозиумов по керамике, которые непрерывно проходят как биеннале начиная с 1966 года. Их результаты выставляются в Альшовой Югочешской галерее в г. Бехине и в Художественно-промышленном музее в г. Прага.

Школа открыта для международного сотрудничества. Здесь проходят различные проекты, практики, основанные на обмене студентами, часто также проходят выставки работ учеников и педагогов. Стремление школы – сделать так, чтобы содержание образования отвечало меняющимся требованиям времени, модернизировать содержание занятий и воспитать креативных выпускников, которые смогут выдержать внутреннюю и международную конкуренцию.

Překlad: Ing. Lena Rajková


ŠKOLSKÁ RADA SUPŠ BECHYNĚ

Složení školské rady SUPŠ Bechyně ve školním roce 2020/2021 (od 28. 11. 2020):

 • Předseda: 
  Ing. Jaroslava Bínová (zástupce pedagogů SUPŠ)
 • Místopředseda:
  Ing. Pavel Houdek (zástupce zřizovatele)
 • Členové:
  Hana Filipová (zástupce zřizovatele) 
  Mgr. Marta Kotková
  (zástupce pedagogů SUPŠ)
  Sára Filípková (zástupce studentů)
  Viola Šírová (zástupce studentů)