MT

Multimediální tvorba

Multimediální tvorba Multimediální tvorba 82-41-M/17

Obor spojuje výtvarnou teorii a praxi s ryze technickými znalosti z oblasti digitálních médií. Podstatou výuky je propojení různých médií (oborů) do jednoho výsledného tvaru, nebo výběr nejvhodnějšího média pro daný úkol. Tento široký záběr dovedností předpokládá nutnost spolupráce jak mezi studenty v rámci oboru, tak i možnost příležitostného propojení s obory příbuznými (grafický design).

Důraz je kladen na zvládnutí teoretických principů, ze kterých je možné odvozovat konkrétní praktická řešení problému. Student má možnost se rozhodnout o svém směrování na základě všeobecné průpravy v oblasti fotografie, grafiky (2D/3D), videa, zvuku, animace, interaktivních a internetových technologií. Je pochopitelné, že obor bude naplněn studenty nejrůznějších zájmů a předpokladů, ke kterým je proto nutné přistupovat individálně. Vlastní užší zaměření si student vybírá v druhé polovině studia a vyplyne především z osobních preferencí a talentu studenta.

Multimediální tvorbaMultimediální tvorbaMultimediální tvorbaMultimediální tvorba
Workshop s francouzskými studenty, 2008 (foto: Vojtěch Pollák)

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů získávají žáci znalosti z výtvarné teorie, dějin umění, technologie a trendů v současné propagační tvorbě. Předpokládá se, že se absolventi uplatní při využívání možností počítačové grafiky a animace (2D/3D), při tvorbě webových stránek, zpracování videa i zvuku. Absolvent by měl být schopný reflektovat svoji úlohu v kolektivním pracovním prostředí. Může navázat na další studium v oborech nových médií, multimédií, fotografie, filmu a animace, případně i na studium počítačové grafiky v informatice.

Zájemci o obor naleznou aktuality a novinky o oboru také na www.supsb.cz .

Vedoucí oboru: BcA. Libor Hošek (praktická cvičení v multimédiích, technologie)

Odborní učitelé: Mgr. Drahomíra Bočanová (dějiny výtvarné kultury), Mgr. Milan Vágner (dějiny výtvarné kultury),Jitka Hášová (písmo), Ing. Jiří Kokeš (informační a komunikační technologie, počítačová grafika), Mgr. Otakar Novák (výtvarná příprava), PaedDr. JiříNovotný (výtvarná příprava), MgA. Václav Kupský (praktická cviřčení - fotografie), Jan Vančura (technické kreslení), Mgr. Jan Mála (praktická cvičení v multimédiích), Mgr.Jan Martinec (praktická cvičení v multimédiích), Mgr. Miloš Smetana (výtvarná příprava), MgA. Václav Peták (praktická cvičení v multimédiích).

Podrobnější informace o učitelích výtvarných předmětů naleznete ZDE

UČEBNÍ PLÁN OBORU

PŘEDMĚTY

ZKRATKA

POČTY TÝDENNÍCH HODIN

 

1.

2.

3.

4.

celkem

Jazykové vzdělávání

Český jazyk a literatura

CJL

2

2

3

3

10

Cizí jazyk 1

CIJ1

3

3

3

3

12

Cizí jazyk 2

CIJ2

-

2

2

2

6

Společenskovědní vzdělávání

Občanská nauka

OBN

2

2

 -

-

4

Přirodovědné vzdělávání

Fyzika

FYZ

2

-

-

-

2

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Základy ekologie

ZEK

1

-

-

-

1

Matematické vzdělávání

Matematika

MAT

2

2

2

2

8

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační a komunikačni technologie

IKT

2

2

-

-

4

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

EKO

-

-

2

2

4

Umělecko-historická a výtvarná příprava

Výtvarná příprava

VYP

6

6

-

-

12

Písmo

PIS

2

2

-

-

4

Dějiny výtvarné kultury

DVK

2

3

3

3

11

Technologická připrava

Technické kreslení

TEK

2

-

-

-

2

Technologie

TEC

3

3

3

3

12

Navrhování a realizace

Navrhování

NAV

-

-

6

6

12

Praktická cvičení v multimediální tvorbě

PMM

2

4

6

6

18

Počítačová grafika

PGR

3

4

2

3

12

Volitelné předměty

Seminář z OBN

SEO

-

-

1

1

2

Seminář z IKT

SEI

-

-

1

1

2

Konverzace v CIJ 1

KOC

-

-

1

1

2

Konverzace v CIJ 2

KOC

-

-

1

1

2

Seminář o moderním umění

SMU

-

-

1

1

2

Celkem

 

38

37

36

37

148

Poznámka: Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou volit angličtinu, němčinu, ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu

Multimediální tvorbaMultimediální tvorbaMultimediální tvorbaMultimediální tvorba
Workshop s francouzskými studenty, 2008 (foto: Vojtěch Pollák)