PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 - nabízíme 2  volná místa.

 Přihlášky na druhé kolo TZ jsou přijímány do 24. 5. 2024. Následně obdržíte písemně pozvánku ke druhému kolu TZ.

Přihlášujete se

 • přes systém DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.)
 • hybridně  v podobě výpisu z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci. Přihlášku je jutné dodat vytištěnou do školy
 • na tiskopisu včetně příloh v listinné podobě

Přílohy- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke  studiu daného oboru

Pořadí uvedených oborů vzdělávání v přihlášce vyjadřují přednostní volbu oboru vzdělávání, tzn. že obory vzdělávání jsou řazeny podle preference! Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné. Změna oboru vzdělávání ani změna pořadí (preference uchazeče) není možná po uplynutí termínu pro podání přihlášek.

2. kolo TZ proběhne v pondělí 10. 6. 2024.

Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí,

kreslírna č. 40 od 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00).

Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny č. 40 kde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce.  Po skončení zkoušek si ve sborovně uchazeči své domácí práce vyzvednou. Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucí zkoušek. 


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 40, 1. poschodí, chodba vlevo)

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení

Členové hodnoticí komise:

 • Mgr. Otakar Novák, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • ak. soch. Miroslav Oliva, uč. Alena Kissová - členové hodnoticí komise

Pomůcky k talentovým zkouškám:

 • Tužka měkká i tvrdá
 • plastická a obyčejná guma
 • Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, fixy, pastely, pastelky
 • Temperové nebo akrylové barvy, paleta, nádobka na vodu, štětce, hadr
   

 

 

 • Dne 18. 6. až 20. 6. 2024 je možné seznámení s podklady rozhodnutí v ředitelně školy od 9 do 14 hod.

Vyhlášení výsledků

 • 21. 6. 2024 budou zveřejněny výsledky v systému DiPSy, na našich webových stránkách a na nástěnce ve vestibulu školy.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován z obou pololetí osmé třídy. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 15 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Poznámka: Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 15
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 65
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro šk.r. 2024/2025 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení.
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.