MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

Důležité informace k nové maturitě jsou na https://maturita.cermat.cz/.

Maturitní zkouška - informace 2024
Seznam četby ústní MZ z ČJ
Podmínky ke konání MZ 2024
Maturitní kalendář 2024
Profilová část MZ
Společná část MZ
Určení předmětů MZ 2024
 

MATURITNÍ ZKOUŠKA - informace 2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Podrobnější popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v sekci Zkoušky společné části.

Profilová část

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných zkoušek v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Podrobnější informace ke zkouškám profilové části naleznete v záložce Zkoušky profilové části.

Jak se přihlásit

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 26. června 2024.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2024. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2024 budou moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (pro školní rok 2023/2024 budou vydána do 31. března 2024). Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

Termíny konání

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2024, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2024.

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2024. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2024

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.

Uzpůsobení podmínek po žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb. Podrobné informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v části Úpravy podmínek

 

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2024 Z ČESKÉHO JAZYKA

 

SEZNAM ČETBY pro ústní maturitní zkoušku třídu 4.G z českého jazyka a literatury - šk.rok 2023/24

Žák si vybere 20 titulů, z toho min. 2 díla do konce 18.století, min. 3 díla z 19. století, 4 díla ze světové liter. 20. a 21.století a 5 děl z české literatury 20. a 21.století.

Sofokles – Král Oidipus

G. Boccaccio – Dekameron

W. Shakespeare – Hamlet, Othello

Moliére – Lakomec, Tartuffe

J. Neruda – Povídky malostranské

J.W. Goethe – Utrpení mladého Werthera

A.S. Puškin – Evžen Oněgin

N.V. Gogol - Revizor

V. Hugo - Bídníci

L.N. Tolstoj – Anna Karenina

F. M. Dostojevskij – Zločin a trest

E. A. Poe – Černý kocour, Havran

Ch. Baudelaire – Květy zla

H.de Balzac - Otec Goriot

O.Wilde – Obraz Doriana Graye

E. Zola - Zabiják

K.J..Erben – Kytice

K.H.Mácha – Máj, Marinka

J. Vrchlický – Selské balady, Noc na Karlštejně

J. Zeyer – Radúz a Mahulena

K. Světlá – Frantina

K.H. Borovský – Tyrolské elegie

K.V. Rais – Kalibův zločin

S. Čech – Hanuman

B. Němcová – Divá Bára, Babička

A. Jirásek - Psohlavci

A.a V. Mrštíkovi - Maryša

 

 

20.století – současnost F. Kafka- Proměna

V. Dyk - Krysař

K. Čapek – Matka, Bílá nemoc

V. Vančura – Rozmarné léto

K. Poláček – Bylo nás pět

J. Havlíček – Petrolejové lampy

J. Seifert – Na vlnách T.S.F.

V. Nezval – Edison, Manon Lescaut

Z. Jirotka – Saturnin

J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma

B. Hrabal – Postřižiny, Ostře sledované vlaky

L. Fuks - Spalovač mrtvol

O. Pavel – Smrt krásných srnců

A. Lustig – Dita Saxová

M. Kundera – Nesnesitelná lehkost bytí

J. Škvorecký – Prima sezona

M. Viewegh – Báječná léta pod psa

P. Šabach – Občanský průkaz

H. Andronikova – Zvuk slunečních hodin

J. Topol – Miluju tě k zbláznění

V. Hrabě - Blues pro bláznivou holku

P. Soukupová – Pod sněhem

V. Havel – Odcházení, Vernisáž

K. Tučková – Žítkovské bohyně

A. Mornštajnová - Hana

A.de Saint-Exupery – Malý princ

G.B. Shaw - Pygmalion

E. Hemingway – Stařec a moře

E.M. Remarque – Na západní frontě klid

R. Rolland – Petr a Lucie

J. Steinbeck – O myších a lidech

W. Styron – Sophiina volba

A. Moravia -Horalka

G. Orwell – Farma zvířat, 1984

P. Coelho - Alchymista

G.G. Márquez – Láska za časů cholery

B. Schlink – Předčítač

F.S. Fitzgerald – Velký Gatsby

H. Murakami – Kafka na pobřeží

M. Zusak – Zlodějka knih

J.R.R. Tolkien - Hobit

K.E. Kesey - Vyhoďme ho z kola ven

 

SEZNAM ČETBY pro ústní maturitní zkoušku třídy 4D, 4K, 4M z českého jazyka a literatury- šk.rok 2023/24

 

Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla)

 

  1. Starý a Nový zákon (1. tis. př. n. l., 2. stol.)

  2. Homér - Odyssea (7. stol. př. n. l.)

  3. Aisópos - Bajky (6. stol. př. n. l.)

  4. Alighieri - Božská komedie (1307 - 1321)

  5. Petrarca - Zpěvník (1327 - 1370)

  6. Boccaccio - Dekameron (1348 - 1363)

  7. Shakespeare - Romeo a Julie (1595)

  8. Shakespeare - Hamlet (1600 - 1601)

  9. Shakespeare - Král Lear (1605 - 1606)

10. Moliére - Lakomec (1668)

11. Goethe - Utrpení mladého Werthera (1774)

 

12. První staroslověnská legenda o sv. Václavu (pol. 10. stol.)

13. Hus - Knížky o svatokupectví (1413)

14. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (1623)

 

2. Světová a česká literatura 19. století (minimálně 3 literární díla)

 

15. Puškin - Evžen Oněgin (1823 - 1831)

16. Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (1831)

17. Gogol - Revizor (1836)

18. Poe - Havran (1845)

19. Dumas st. - Hrabě Monte Christo (1845 -1846)

20. Hugo - Bídníci (1862)

21. Balzac - Otec Goriot (1835)

22. Baudelaire - Květy zla (1857)

23. Dostojevskij - Zločin a trest (1866)

24. Rimbaud - Opilý koráb (1871)

25. Tolstoj - Anna Karenina (1878)

26. Wilde - Obraz Doriana Graye (1891)

27. Wilde - Jak je důležité míti Filipa (1895)

 

28. Mácha - Máj (1836)

29. Čelakovský - Ohlas písní českých (1839)

30. Tyl - Strakonický dudák (1847)

31. Erben - Kytice z pověstí národních (1853)

32. Erben - Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)

33. Havlíček - Král Lávra (1854)

34. Němcová - Babička (1855)

35. Němcová - Divá Bára (1856)

36. Neruda - Povídky malostranské (1878)

37. Neruda - Balady a romance (1883)

38. Vrchlický - Noc na Karlštejně (1884)

39. Jirásek - F. L. Věk (1888 - 1906)

40. Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1889)

41. Sova - Z mého kraje (1892)

42. Klostermann - V ráji šumavském (1893)

43. Mrštíkové - Maryša (1894)

 

 

3. Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 literární díla)

 

44. London - Volání divočiny (1903)

45. London - Bílý tesák (1906)

46. Kafka - Proměna (1912)

47. Shaw - Pygmalion (1912)

48. London - Tulák po hvězdách (1915)

49. Barbusse - Oheň (1916)

50. Rolland - Petr a Lucie (1920)

51. Remarque - Na západní frontě klid (1928)

52. Remarque - Tři kamarádi (1938)

53. Steinbeck- Hrozny hněvu (1939)

54. Exupéry - Malý princ (1943)

55. Orwell - Farma zvířat (1945)

56. Prévert - Slova (1946)

57. Hemingway - Stařec a moře (1952)

58. Steinbeck - Na východ od ráje (1952)

59. Nabokov - Lolita (1955)

60. Moravia - Horalka (1957)

61. Heller -Hlava XXII (1961)

62. Kesey - Vyhoďme ho z kola ven (1962)

63. Styron - Sophiina volba (1979)

64. Eco - Jméno růže (1980)

65. King - Řbitov zvířátek (1983)

66. Coelho - Alchymista (1988)

 

4. Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 literárních děl)

 

67. Bezruč - Slezské písně (1909)

68. Dyk - Krysař (1915)

69. Čapek - R.U.R. (1920)

70. Šrámek - Měsíc nad řekou (1922)

71. Wolker - Těžká hodina (1922)

72. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)

73. Vančura - Rozmarné léto (1926)

74. Nezval - Edison (1928)

75. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník (1933)

76. Havlíček - Petrolejové lampy (1935)

77. Čapek - Bílá nemoc (1937)

78. Čapek - Matka (1938)

79. Bass - Cirkus Humberto (1941)

80. Kainar - Nové mýty (1946)

81. Poláček - Bylo nás pět (posmrtně 1946)

82. Otčenášek - Romeo, Julie a tma (1958)

83. Škvorecký - Zbabělci (1958)

84. Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965)

85. Skácel - Smuténka (1965)

86. Kundera - Žert (1967)

87. Páral - Milenci a vrazi (1969)

88. Hrabal - Postřižiny (1970)

89. Pavel - Smrt krásných srnců (1971)

90. Škvorecký - Tankový prapor (1971)

91. Kryl - Kníška Karla Kryla (1972)

92. Hrabal - Slavnosti sněženek (1978)

93. Pavel - Zlatí úhoři (1991)

94. Viewegh - Báječná léta pod psa (1992)

95. Šabach - Hovno hoří (1994)

96. Viewegh - Účastníci zájezdu (1996)

 

 

 

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ MZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Maturitní zkoušky 2024:

 • může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl ze všech povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2023/2024;
 • žákovi, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2023/2024, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2024;
 • v případě úspěšného složení této zkoušky může žák po přihlášení k podzimnímu termínu, konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2024 (na tyto opravné zkoušky se vztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
 • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální;
 • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK

Podrobné informace, hodnocení - zde

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

 • Žák si zvolí jedno ze 4 nabídnutých zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 120 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu v tištěné podobě.
 • Hodnocení: hodnotí se slohový útvar, téma, rozsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost. Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z českého jazyka

 • Žák si vylosuje jednu z 20 knih svého žákovského seznamu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Ústní zkouška vytvoří známku celkového hodnocení předmětu.
 • Hodnotí se vždy známkou.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - CIZÍ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka (ANJ, RUJ)

 • Ředitel školy stanoví jedno zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 200 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 75 min.
 • Žák má možnost využít překladový slovník v tištěné podobě.
 • Hodnocení - hodnotí se rozsah, obsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost.
 • Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky -ústní zkouška z cizího jazyka

 • Žák losuje jednu ze 20 monotematických otázek zahrnujících odbornou slovní zásobu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Hodnotí se vždy známkou.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky - Odborná maturitní práce s obhajobou ( obory MT a KD)

 obhajoba maturitní práce proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2024

Profilová část maturitní zkoušky - Praktická zkouška ( obory GD a PD)

Praktická zkouška proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2024

 

 


Poznámka: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.


Bechyně 30.9 2023

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - DIDAKTICKÉ TESTY

 

Podrobné informace, hodnocení- zde

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2024 budou konat 2.–5. května 2024, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2024.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut.

Didaktické testy z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) trvá 110 minut.

Didaktický test z matematiky bude hodnocen známkou a trvá 135 minut.

Obsah zkoušek a jejich hodnocení

 

 

URČENÍ PŘEDMĚTŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

Ředitel školy určuje předměty společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu 2024 takto:

GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

KERAMICKÝ DESIGN (VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU 82-41-M/12)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk) / matematika
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

V Bechyni 24. 9. 2023

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

MATURITNÍ KALENDÁŘ MZ 2024

Bude upřesněn po vydání cermatem
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maturitni-zpravodaj-terminy-mz.pdf 1295.3 Kb