VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

KURZ SEBEOBRANY PRO DÍVKY

Po dobrých zkušenostech a pozitivním ohlasu z minulého roku probíhá i v letošním školním roce na domově mládeže kurz sebeobrany pro dívky. Vede jej vychovatelka Iva Šťastná, lektorem je Aleš Kabelka, Dis., vedoucí strážník Městské policie Bechyně.

Program je rozělen do pěti témat teorie i praxe sebeobrany:

 • Úvod do sebeobrany
 • Šikana, typologie útoků a útočníka, STOPKA
 • Verbální komunikace, gestikulace
 • Právní minimum (§ 76), pomůcky denního nošení, jejich použití
 • PK, stav mysli

Více o prevenci na www.mvcr.cz/prevence.


PŘEDNÁŠKA MGR. MIROSLAVA DOUBKA A ALEŠE KABELKY

Ve čtvrtek 16. 12. 2010 se v rámci Minimálního programu protidrogové prevence uskutečnila přednáška pro žáky prvních ročníků. Přednášejícími byli tiskový mluvčí policie Tábor Mgr. Miroslav Doubek a vrchní strážník městské policie Bechyně pan Aleš Kabelka, Dis. Výborně připravená přednáška se díky aktivitě pana Mgr. Doubka a zájmu studentů protáhla o hodinu. Hlavními tématy bylo základní poučení o tzv. měkkých a tvrdých drogách (včetně ukázek), o nebezpečí "měkkých" drog a jiných návykových látek a také informace o právním vědomí, pokud jde o šíření drog (sankce apod.).

Vzhledem k důležitosti probíraných témat chceme v těchto přednáškách pokračovat. Příště se zaměříme na studenty vyšších ročníků; předběžně jsme domluveni na březen až duben 2011.

PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCEPŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCEPŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Přednáška zástupců Policie ČR a Městské policie Bechyně (foto: Mgr. Marta Kotková)


PŘEDNÁŠKA DANA HORYNY

V pondělí 20. 12. 2010 proběhla v rámci Minimálního preventivního programu pro žáky 1. - 3. ročníků beseda s Danem Horynou, spoluautorem námětu filmu Piko, dříve frontmanem rockové skupiny Vitacit, dnes skupiny Merlin. Promítl krátký film, který připravil před několika lety pro TV Nova a poté vyprávěl o svých vlastních zkušenostech vyléčeného narkomana i o hledání cesty v životě. Besedu zprostředkoval pan RNDr. Karel Klaška; jemu i panu Horynovi patří velký dík.

Beseda s Danem HorynouBeseda s Danem HorynouBeseda s Danem Horynou
Přednáška Dana Horyny, spoluautora námětu filmu Piko (foto: Jiří Novotný)

V první části prezentoval Dan Horyna dokumenty o první pražské skupině feťáků a jejich zkušenostech s pervitinem. Šlo o osudy pěti lidí, kteří před třiceti lety studovali žižkovskou SUPŠ (vznikla zde komunita až dvou set lidí; deset jich přežilo a pouze dva dokáží žít normálně). Petr Sepéz stál u zrodu výroby pervitinu (na půdě jedné pražské základní školy našli 300 ampulí morfia z roku 1914; dalším zdrojem byly krádeže v lékárnách a také zdravotní sestry…). Vytvořila se uzavřená skupina lidí, kteří si drogu vařili, ale neprodávali. Petr Sepéz je dodnes na metadonu. Druhým ze zmíněných byl řidič sanitky známý pod přezdívkou „Čáryfuk“, třetím „Sandokan“, který vystudoval VŠE a pracoval v zahraničním obchodě, čtvrtým Pavel Gregor, který je dnes schopen žít bez drogy, a pátým Dan Horyna.

Ve druhé části přiblížil Dan Horyna svou práci v terénu. Uvedl, že asi 1.500.000 lidí v Čechách bere drogy, v každé vesnici s více než 500 obyvateli je varna, každý devátý Čech kouří marihuanu. Umělé THC je dnes 4x silnější než přírodní (THC - tetrahydrocannabinol, hlavní psychoaktivní látka v květenství konopí a zároveň hlavní účinná složka marihuany).

Ve třetí části hovořil o důvodech kvůli kterým člověk s drogou začíná (touha po svobodě, patra atd.). Ať jsou důvody jakékoli, vždy následuje trest. Pokud jde o drogy, existuje jich několik skupin. První tvoří opiáty, které navozují útlum a na které vzniká fyzická závislost. Druhou tvoří stimulační látky (tzv. taneční drogy); užívají je lidé, kteří chtějí vyniknout. Třetí skupinu pak tvoří halucinogeny; k těm inklinují lidé, kteří například trpí schizofrenií nebo k této nemoci mají blízko (nemají pak problémy komunikovat s okolním světem); halucinogeny nejsou kontrolovatelné. Na stimulační látky a halucinogeny nevzniká fyzická závislost. THC se pohybuje na rozhraní mezi opiáty a stimulačními látkami.

Na závěr nakreslil Dan Horyna graf – strukturu osobnosti:

 • chování (máme společné se zvířaty)
 • emoce
 • pocity
 • myšlení
 • percepce (rozhodnutí)
 • ideje
 • ideály
 • JÁ - BŮH

  Mgr. Drahomíra Bočanová, Jiří Novotný


PŘEDNÁŠKA TEEN CHALLENGE

V rámci minimálního preventivního programu proběhla dne 26. 4. 2011 přednáška pro žáky prvních ročníků. Po dobrých zkušenostech z minulého roku jsme pozvali opět pracovnici organizace Teen Challenge z Českých Budějovic paní Vladimíru Markovou.

Organizace byla založena před více než půl stoletím v USA, nyní funguje v mnoha zemích Evropy i jinde na světě. V České republice má absolutně nejvyšší úspěšnost léčby drogově závislých. Statistika uvádí, že 60% absolventů programu žije trvale bez závislostí (jiná střediska v ČR zabývající se tímto problémem uvádejí úspěšnost kolem 2,5 %). Organizace je zaměřena na prevenci závislostí a společensky nežádoucích jevů, provozuje poradenskou službu, terénní pracovníci aktivně vyhledávají lidi v problémech, jsou zřízena centra s dlouhodobým progra- mem. Jeho cílem není aby člověk pouze abstinoval, ale aby ze života v troskách nalezl východisko a znovu vybudoval svou osobnost na pevných základech se smysluplným hodnotovým žebříčkem, osobnost schopnou adekvátně řešit každodenní problémy.

Přednáška byla zaměřena na skutečnou prevenci. Slovem "skutečnou" chci vyjádřit, odkrývání příčin závislostí. Hlavní příčinou je frustrace z nedostatku lásky. Absence lásky je nahrazována fenomény, které přinášejí rychlý požitek. Patří sem drogy, alkohol, volný sex, nevázané vztahy, hráčství, anorexie, bulimie a další. Nedostatek zdravých vzorů ve společnosti a hlavně v rodině působí dezorientaci ve vlastní identitě člověka. Neschopnost komunikovat, nemít možnost komunikovat s člověkem, který s vámi váš problém ponese s cílem jej vyřešit. Bohužel velice četnou skupinou jsou lidé zneužívaní v dětství, lidé, kteří dnes žijí zločinem, prostitucí. Přednáška byla podložena skutečnými událostmi, osudy lidí, kteří ke zveřejnění jejich tragického osudu dali souhlas. Přednášející je zároveň poradkyní a terénní pracovnicí a bez přikrašlování hovořila o smutku z bezmocnosti přinést pomoc lidem, kteří o ni nestojí, kteří nejsou ochotni začít realizovat změny. Zároveň hovořila o obrovské radosti ze šťastného vyřešení beznadějných případů.

Závěrem je nutné zdůraznit: nikdy nesmím dopustit abych se svým problémem byl sám, je nutné hledat člověka (ne vrstevníka), se kterým budu moci otevřeně komunikovat, s cílem nalézt řešení! V životě mám být prozíravý, vím co droga dělá, vím, že chutná a vím, že mne zničí. Plnohodnotný život se scvrkne pouze na braní a shánění drogy s vidinou blízké smrti. Prozíravé jednání vůči droze i jiným závislostem je vůbec nevstupovat na jejich území.

Kontakt na pracovnici Teen Challenge v Českých Budějovicích paní Markovou je 777 001 188, dále je možno psát na email Vladkamarek @seznam.cz, stránky organizace jsou pod adresou www.teenchallenge.cz.

Mgr. Otakar Novák