PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

Pro školní rok 2024/2025 vypisuje ředitel školy přijímacího řízení pro tyto obory:

Čtyřleté výtvarné s maturitou (uchazeči konají pouze talentové zkoušky)

    82-41-M/12 Keramický design
    Přijímáme 15 žáků
    82-41-M/04 Průmyslový design
    Přijímáme 15 žáků
    82-41-M/17 Multimediální tvorba
    Přijímáme 20 žáků
    82-41-M/05 Grafický design
    Přijímáme 15 žáků


PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ČTYŘLETÉ VÝTVARNÉ STUDIJNÍ OBORY

Na všechny výtvarné čtyřleté studijní obory s maturitou konají uchazeči o studium pouze talentové zkoušky. Zkoušky z českého jazyka a matematiky se nedělají.

K tomu se hodnotí prospěch žáka  za 2. pololetí sedmého ročníku a obě pololetí 8. ročníku základní školy. Posuzuje se průměrný výpočet známek za toto období z českého jazyka, z anglického jazyka a z dějepisu. Dále se zadává do systému k vygenerování celkové průměrné prospěchy ze všech předmětů za výše zmíněné období. Výsledné prospěchy jsou vygenerovány v programu Bakaláři a za prospěch jsou uchazeči obodováni vygenerovaným koeficientem od 0 do 15 bodů na dvě desetinná místa. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Poznámka: Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)

Pokud se uchazeč hlásí po delší době absolvování základní školy, upozorňujeme, že nesmí být do výpočtu bodů za prospěch zahrnuto 2. pololetí 7. třídy školního roku 2019-20 (z kovidového období). V takovém případě budeme do výpočtu zadávat 2x výsledky z 2. pololetí osmé třídy dle instrukcí z MŠMT.

TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:
3. 1. 2023, 9.00 - 13.15
4. 1. 2023, 9.00 - 13.15
Uchazeč (případně zákonný zástupce) si vybere jeden z uvedených termínů a uvede jej do přihlášky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ SE KE STUDIU VÝTVARNÝCH OBORŮ

Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy v 1. poschodí (číslo dveří 58, sekretářka Marcela Zifčáková nebo ředitel školy Mgr. Otakar Novák, číslo dveří 57; po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00) do 30. 11. 2023. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatné potvrzení od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka ve 2. pololetí sedmé třídy a obě pololetí 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí podpisem a razítkem ředitel ZŠ nebo výchovný poradce na ZŠ). Uchazeč o studium může v prvním kole přijímacího řízení podat buď dvě přihlášky na dvě různé školy nebo dvě přihlášky na různé obory téže školy. Zápisový lístek se odevzdává až po rozhodnutí o přijetí.

Novelu školského zákona o přijímacím řízení, která platí od 1. 1. 2012, naleznete ZDE.

Soubory PDF  Přihlaška ke studiu (talentové zkoušky 2023)

Případným zájemcům o studium jsou určeny přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které škola již několik let pořádá, a dny otevřených dveří (mimo dny otevřených dveří lze školu navštívit kdykoli v pracovních dnech po telefonní domluvě na čísle 381 212 810 nebo 381 212 809 ( po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00). Informace rovněž podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810, 722 473 482)
Při shodném bodovém umístění jsou určena následující kritéria:

    Lepšího umístění dosáhne uchazeč s lepším bodovým ziskem za prospěch.
    Pokud nastane shodný bodový zisk za prospěch, dosáhne lepšího umístění žák s lepším průměrným prospěchem v českém jazyce.
    Pokud je ve shodě 1. a 2. kritérium dosáhne lepšího umístění žák s vyšším bodovým ziskem za kresbu.
    Pokud jsou ve shodě výše zmíněná kritéria, dosáhne lepšího umístění uchazeč s vyšším bodovým ziskem za malbu.


TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Zkouška se skládá se ze tří částí:

    Kresba zátiší podle skutečnosti - tři materiály. Kreslí se tužkou na formát A2 (cca 40x60 cm). Hodnotí se zachování měřítka (1:1), správné proporce, perspektiva a vyjádření materiálů.
    Malba na dané téma podle představy - úkolem je temperovými barvami na formát A3 zpracovat zadané téma. Hodnotí se výtvarná invence, kompozice, barevné cítění a celková úprava práce.
    Kompoziční cvičení - úkolem je zpracovat zadané téma libovolnou výtvarnou technikou na formát A3 (techniky je možné kombinovat - např. kresba a akvarel, tuš a akvarel, pastely apod.) zpracovat dané kompoziční cvičení (např. kompozice monogramu do geometrického obrazce apod.). Hodnotí se invence, práce s barvou a nápaditost zpracování.

Hodnocení talentové zkoušky
Na zpracování každého úkolu je 75 minut. Hodnocení prací probíhá anonymně (uchazeči mají přidělený kód) a komisionálně. Každý úkol je hodnocen od 0 do 15 bodů. Cekem je za tyto úkoly možné získat 45 bodů. Během talentových zkoušek posuzuje komise i domácí práce žáků a hodnotí je od 0 do 5 bodů. Domácích prací je předepsáno nejméně 10, z toho alespoň 3 zátiší (domácími pracemi mohou být kresby, malby i jiné výtvarné aktivity - např. modelované či jiné prostorové objekty; tyto práce mohou být dokumentovány fotograficky). Po skončení talentové zkoušky jsou domácí práce žákům vráceny. Za talentovou zkoušku je tedy možné získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení talentové zkoušky je 25.
Celkem může uchazeč za talentovou zkoušku a prospěch získat maximálně 65 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem.

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Konečné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a ve vestibulu školy na nástěnce 5. 2. 2024. Neúspěšní uchazeči budou informováni o nepřijetí písemně.

Potvrzení nástupu ke studiu
Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek. Termín odevzdání zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 je deset pracovních dnů od zveřejnění výsledků.  Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Žáci základních škol obdrží zápisový lístek na své škole, uchazeči, kteří se hlásí ke studiu z jiné střední školy nebo z praxe na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ svého kraje (v JČ kraji OŠMT KÚ JČ kraje, ulice B. Němcové, České Budějovice, 2. patro).