HISTORIE ŠKOLY

VYBRÁNO Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 1936/1937

Od pana Jana Bakuleho ze Zářečí jsme získali výroční zprávu školy za školní rok 1936/1937. Je to útlá brožurka, ale obsahuje zajímavé údaje o stavebních úpravách školy, o jejím vybavení, o nové přístavbě (dnešní tělocvična) i o personálním složení sboru. S trochou hořkosti je tam dopsáno rukou, že ve výroční zprávě je uváděn pouze jako zřízenec příbuzný pana Bakuleho, pan Hořejší, který ale pedagogicky zastoupil dlouhodobě nemocného odborného učitele Pitora a učil točit pozdějšího významného učitele Milotu. Ze zprávy vybíráme i zajímavý údaj o tom, že kolekci exponátů, za něž dostala škola zlatou medaili v Paříži (1937), pomáhal sestavit Ladislav Sutnar. Zpráva je cenným dokladem rozvoje školy po složitém období existenční nejistoty z počátku třicátých let.

Historie školy

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 1936/1937

(…) Úkolem dnešní odborné školy pak je vyráběti a předváděti výrobky kvalitní, po všech stránkách dokonalé a tím předložiti veřejnosti to nejlepší, co se z daného materiálu nechá provésti.

Proto i dnešní zařízení každé odborné školy musí býti takové, aby úměrně odpovídalo dnešnímu stavu průmyslové výroby a tím dostalo se školenému dorostu přípravy pro výrobní poměry té nejlepší, aby do rámce výroby řádně zapadl a našel patřičné zaopatření.

(…) Poněvadž pak takováto nová úprava zařízení obnovovaného celkově vyžaduje značného nákladu, považujeme za povinnost pro historii zaznamenati v této zprávě změny, které se ve prospěch našeho ústavu staly během tohoto školního roku.

Pochopením a přízní ministerstva školství a národní osvěty dostalo se škole novostavby šesti keramických muflových pecí místo stávající skupiny staré, z níž během 40tiletého používání byla již jen jedna spolehlivě schopna provozu. (…) Stalo se tak hlavně vzácným pochopením a zásluhou p. odborového přednosty Mšano Aloise Pižla, za jehož laskavé přízně a podpory byly pece tyto ve dvou skupinách během tohoto školního roku postaveny (…)

Vysokožárné peci rozděleny jsou nyní do dvou skupin vždy o třech muflích s vlastním komínem. Prvá skupina obsahuje pec pro pálení kameniny na otevřený oheň, pec pro pálení fayence a malířskou. Druhá skupina zahrnuje dvě peci pro pálení hrnčiny a pec redukční. Pece dány po vyzkoušení do provozu koncem měsíce ledna 1937, kdy poctil ústav náš i návštěvou pan odborový přednosta, který sám na místě byl svědkem bezvadného jich chodu a provozu.

Pece postavila firma Adolf Langhof, odborný stavitel pecí z Karlových Varů, z prvotřídního materiálu ve velikosti přiměřené školnímu provozu na základě všech nejnovějších poznatků výhřevné techniky. Jsou prostě vzornými. I této firmě patří náš vděčný dík za vzorné postavení a provedení.

Usnesením městského zastupitelstva v Bechyni bylo též rozhodnuto v tomto školním roce vybudovati přístavbu pro strojní zařízení, potřebné ke zpracování surovin, které dosud bylo po různu dle místa ve staré budově umístěno (dnešní tělocvična - pozn.). Budova přístavby blíží se ku svému dokončení a příštím školním rokem bude předána provozu. (…) V budově stávající přikročeno pak k úpravě schodiště. Zde vybouráním starého, opatřením velikého okna (je zde dosud - pozn.), docíleno světlého a prostorného vstupu a tak i chodbě v poschodí poskytnuto světla, kterého se nedostávalo. (…)

Jsme si vědomi, že tyto změny zdají se snad oproti ústavům velkým nepatrnými, avšak po tak dlouhé době a v době nepoměrně těžké víme, že jsou značné na ústav našeho druhu i umístění a velmi si vážíme tohoto pochopení.

Tyto nové podpory snahám ústavu prokázané jsou nám závazkem, abychom všichni pracovali k jeho dalšímu rozvoji ve prospěch těch, kterým sloužiti musí, a to jak žáků, tak keramické výroby a tím i naší Bechyně. (…) Chceme hájiti dobrou pověst ústavu z doby minulé do let příštích, vděčně vzpomínajíce těch, kteří se o tuto dobrou pověst zasloužili. Žádáme však, aby i široká veřejnost naše snahy pochopila, svojí přízní laskavě podporovala a i nadále přízeň ústavu zachovala.

Díky všem!

Ředitelství a učitelský sbor státní čsl. odborné školy keramické v Bechyni
(z Výroční zprávy 1936/1937 vydané vlastním nákladem, tisk František Hanketa, Bechyně, 1937, vybral Jiří Novotný)

…a ještě dvě doušky na závěr:

Škola súčastnila se výběrem výrobků výstavy při oslavách 50. výročí založení okrašlovacího spolku v Bechyni ve dnech 15. – 18. května (1937 - pozn.). Výstava památek z Bechyňska byla navštívena žactvem denní i pokračovací školy.

29. května (1937 - pozn.) navštívila školu ministerská komise složená z pp. min. rady Dr. J. Menšíka a řed. L. Sutnara, aby vybrala výrobky, jimiž se má ústav súčastniti exposice na mezinárodní výstavě v Paříži.