SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU

JEDNÁNÍ ŠKOLY S KONKRÉTNÍMI FIRMAMI

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM LASSELSBERGER A LAUFEN 20. 4. 2012

V pátek 20. 4. 2012 se ve škole uskutečnila schůzka ředitele Lasellsberger, s.r.o. pana Aleše Voráčka, jednatele a personalisty společnosti Laufen.CZ s.r.o. pana Mgr. Miloslava Hambálka, a ředitele školy Jiřího Novotného. Náplní jednání byl konkrétní obsah spolupráce školy s oběma firmami v rámci sektorové dohody pro keramiku.

Výchozím bodem jednání byl důvod, proč vlastně vznikla Sektorová dohoda pro keramiku. Je jím nedostatek odborně vyškolených pracovníků obecně, konkrétně ve firmách Lasselsberger, s.r.o. (dále LB) a Laufen.cz, a to na pozici řadových pracovníků i technologů. Zástupci obou firem vyjádřili názor, že v minulých letech nebyla vůle ze strany firem podporovat odborné vzdělávání. Tento stav byl oběma zástupci firem označen z dlouhodobého hlediska za chybný a v současné době se mění. Škola velmi oceňuje iniciativu obou firem a cítí ji jako velkou podporu své vlastní pedagogické i odborné činnosti.

Pan Aleš Voráček (výkonný ředitel LB) je toho názoru, že do podniků v Chlumčanech, Horní Bříze a Rakovníku chodili převážně absolventi z Bechyně (bylo jich na desítky).

Možnosti spolupráce LB – Bechyně:

 1. Firma by byla ochotná oslovit základní školy a rodiče žáků 9. tříd v okolí Chlumčan, případně jinde na Plzeňsku, s doporučením studia keramického oboru v Bechyni. Na-bídla by možnost zaměstnání po absolvování školy a nějakou formu „sponzoringu“ zájemce (např. příspěvek na dopravu do školy, příspěvek na ubytování apod.).
 2. Firma nabízí odborné exkurze současných studentů SUPŠ Bechyně; tyto exkurze může dotovat.
 3. Firma nabízí odborné praxe studentů školy ve svých podnicích.
 4. Firma nabízí stáže odborných učitelů.
 5. Škola má zájem o spolupráci na poli výtvarných návrhů (například obnovení soutěží na návrhy obkladaček a dlažeb, které se dělaly v minulosti), což je jistě realizovatelné.

Pan Miloslav Hambálek (šéf Sektorové rady a personalista Laufen.cz) zdůraznil blízkost závodu na výrobu sanitní keramiky v Bechyni, což by mělo být oboustranně výhodné. Nevyhýbá se ani nabídce na studium zájemcům ze Znojma a okolí (ve Znojmě je druhý výrobní podnik Laufenu).

Možnosti spolupráce Laufen.cz – SUPŠ Bechyně:

 1. Firma má zájem o spolupráci při školení svých pracovníků (technologie, pracovní postupy, souvislosti, návaznost jednotlivých operací atd.). Škola nabízí odborné peda-gogy (technologie - ing. Pánková, výrobní postupy apod. - Jan Vančura, vedoucí oboru Keramický design). Školení by mohlo probíhat přímo v areálu bechyňského závodu a bylo by hrazeno firmou.
 2. Škola má zájem o spolupráci v oblasti modelářské praxe pro studenty.
 3. Škola má zájem o možnost pálení výrobků v bechyňském závodě.
 4. Pokračuje spolupráce v oblasti dodávání materiálu: Laufen.cz poskytuje škole licí hmotu diturvit.
 5. Škola nabízí možnost uspořádání výstavy současné produkce Laufen.cz v prostorách školy (Galerie Na chodbě) a případné následné konference či přednášky k výrobě sanitní keramiky pro studenty oborů keramický design a průmyslový design.
 6. Škola má zájem o patronát firmy nad zadáním práce pro studentská praktická cvičení, např. návrh klozetu, pisoáru, umyvadla apod. – firma by např. souhlasila s tím, že se v zadání práce objeví její název, že bude moci poskytnout konzultanty prací apod.
 7. Škola jménem Mezinárodního sympozia keramiky, o.p.s. má zájem na pokračování spolupráce na poli umělecké keramiky (to, že Laufen.cz umožňuje výpal výrobků, které vznikají na mezinárodních keramických sympoziích, je velmi významné pro organizování dalších ročníků těchto nejstarších nepřetržitě probíhajících sympozií v Evropě).

Analýza stavu keramiky na SUPŠ Bechyně a možností spolupráce s firmami

 1. Keramika v současné podobě, tj. obor 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (název školního vzdělávacího oboru Keramický design) spojuje výtvarnou (návrhovou) a technologickou (výrobní) složku.
 2. Škola v žádném případě nerezignuje na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, naopak: vybavení školy odpovídá manufaktuře, jsou zde stroje na zpracování hlín, zásobní boxy, velké pece a odborní učitelé, z nichž 12 je absolventy školy, kteří cítí jednoznačně pozitivní vztah ke škole a ke keramice.
 3. V minulosti škola zaspala v oblasti inovace keramického oboru technologického i výtvarného; je jasné, že nikdy nepomineme obrovskou výtvarnou tradici, ale ta byla vždy napojena na praktické využití v průmyslu; v Bechyni keramický průmysl nebyl, ale díky škole vznikl (Keras - závod na výrobu figurální keramiky založený v roce 1902, dnes zrušený).
 4. Škola bude vždy preferovat výtvarnou stránku; je ale jasné, že keramiku nelze dělat bez technologické stránky (nejen dodržení technologických postupů; nutná je i odborná a částečně chemická oblast keramické technologie).
 5. Škola v žádném případě nemá zájem obnovovat obor technologie keramiky (je v Karlových Varech) už jenom proto, že je jasné, že nelze každoročně naplnit tento obor minimálně 12 studenty; zřizovatel školy by nebyl ochoten zavádět obor, který skončil pro nezájem potenciálních studentů.
 6. Škola upraví školní vzdělávací program Keramický design (např. zavedením volitelného předmětu Technologická laboratoř od druhého nebo třetího ročníku; studenti, kteří by měli stipendium od LB, by si volili tento předmět automaticky; je jasné, že by se jednalo o jednotlivce, např. 3 - 5 studentů podle potřeb potenciálního zaměstnavatele, a proto by bylo opravdu nutné tento předmět dotovat od zaměstnavatele; na druhou stranu to dává možnost napsat tento předmět přímo na potřeby potenciálního zaměstnavatele); škola vítá pomoc firem při náboru studentů, ale je jasné, že hlavní část práce při náborech musí udělat ona sama.
 7. Spolupráce s firmami LB a Laufen.cz dává příležitost i grafickému oboru, a to návrhy na úpravu grafických materiálů (reklamních brožur atd.); byť by to firmy nevyužily, zaštítí to svým jménem a podporou.
 8. Škola je otevřena spolupráci s firmami, a to celým svým potenciálem (tj. keramikou, designem i grafikou); odmítá výrobu „designu pro design“, tj. výrobků nefunkčních
  a nevyužitelných, ač třeba vizuálně přitažlivých; vítá možnou specializaci na sanitní keramiku a totéž by vítala i jako spolupořadatel Mezinárodního keramického sympo-zia při organizování sympozií v příštích letech.
 9. Při výstavních, propagačních a náborových aktivitách bude škola propagovat oba podniky, tj. Lasselsberger, a.s. a Laufen. cz.; uvítá, když v propagačních materiálech obou firem bude škola uvedena jako spolupracující instituce.
 10. Škola uvede obě firmy na svých webových stránkách jako spolupracující instituce.
 11. Škola má zájem na obnovení činnosti Poradního sboru SUPŠ Bechyně; dříve fungoval tak, že v něm byli zástupci průmyslových podniků (JIKA, LB, Jihočeské cihelny, VŠCHT, UMPRUM Praha, město Bechyně atd.); poradní sbor se scházel jednou až dvakrát ročně v Bechyni a v řadě případů škole pomohl (např. vybavení učeben, příspěvek na propagační materiály a výroční materiály školy apod.); po nástupu nového ředitele v roce 2008 činnost ustala, a to nikoli z nevůle ředitele, ale v důsledku problémů průmyslových podniků; nyní se situace výrobních podniků jeví jako stabilizovaná, a proto je možné činnost poradního sboru obnovit.

 

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIRMY LAUFEN CZ S.R.O. 3. 5. 2012

Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhla v SUPŠ Bechyně schůzka ředitele školy s personálním manažerem Laufen CZ s.r.o. Mgr. Miloslavem Hambálkem a Ing. Robertem Šimkem, PhD., výrobním a technickým manažerem. Předcházela jí jednání u kulatého stolu v rámci Sektorové dohody pro keramiku ve čtvrtek 26. 4. 2012 v Brně; další jednání u kulatého stolu proběhne 13. 6. 2012 v Praze a tam už chceme přednést konkrétní body spolupráce.

Jednání bylo velmi otevřené. Byly zmíněny důvody, proč úzká spolupráce neprobíhala v minulých letech. Ing. Šimek vyjádřil podiv nad tím, proč v době, kdy se firmě dařilo nejlépe (2005 - 2006), nebyla spolupráce navázána. Oba zástupci firmy konstatovali, že v současné době je vzhledem k obsazení míst ve vedení českými manažery příznivá situace pro navázání spolupráce se školou. Firma Laufen CZ má zájem o zřízení učebního oboru ve škole. Podle současného stavu výroby ve firmě a rozvoje firmy je reálné, že i v následujících letech bude úspěšná a silná. Chybí jí pracovníci vyučení v oboru; firma zaměstnává pracovníky vyučené v jiných profesích (cukrář, kuchař apod.), které musí přeškolit a zapracovat. Výrobní závody firmy mají dlouhou tradici výroby sanitární keramiky (Znojmo od roku 1920; keramika se zde vyrábí od roku 1878, Bechyně od roku 1962; více o firmě na www.laufen.com/cz), nejsou montovnou, kde může výroba během krátké doby skončit. Zástupci firmy předpokládají, že zřízení učebního oboru by nebylo krátkodobou záležitostí, ale že je zde perspektiva oboru udržitelná dlouhodobě. Je proto reálné otevřít obor pro 10 - 15 učňů. Jde o naprosto zásadní věc. Pokud bude zřizovatel této myšlence nakloněn, uděláme še pro to, abychom obor otevřeli a keramiku vrátili tam, kam patří. Snad nejcennější na tom všem je to, že si jako škola nic nevymýšlíme, ale že reagujeme na potřeby průmyslu.

Klady:

 • zájem o učně vychází se z reálné potřeby silného výrobce;
 • spádovou oblastí by byl nejen Jihočeský kraj, kde tento obor není (učební obor keramik je v Horní Bříze a v Karlových Varech, ale to není pro firmu zajímavé - má výrobní závod v Bechyni a ve Znojmě), ale i jižní Morava (výrobní podnik firmy ve Znojmě) a okrajové části Plzeňského a Středočeského kraje; jinde v kraji by tento obor ani neměl opodstatnění);
 • prostupnost oborů - známá věc: šikovný učeň si může dodělat maturitu, neúspěšný maturant se může vyučit;
 • více práce pro učitele;
 • maximální využití velkého potenciálu školy (dílny, zařízení, učitelé), kontinuita tradice výroby keramiky v Bechyni;
 • možnost výrobní praxe učňů ve výrobním závodě v Bechyni (zde by firma potřebovala pobyt pedagoga s učni, tedy mistra odborné přípravy, který zatím ve škole není; ten by dozoroval a zároveň vedl učně v továrně, a proto by bezpochyby musel absolvovat stáž v závodě);
 • práce a nadprůměrný výdělek pro absolventy učiliště a škol.

Zápory:

 • hospodářské otřesy mohou slibný rozvoj firmy narušit;
 • zřizovatel školy nemusí mít zájem o učňovský obor na SUPŠ Bechyně;
 • pro nábory může firma udělat mnoho, ale nemůže zaručit stoprocentní zaměstnanost;
 • ne všichni absolventi učebního oboru nebo školy nastoupí do firmy (z vlastní vůle).

Další možnosti:

 • Využití systému autorizovaných osob v rámci Národní soustavy kvalifikací; škola jako instituce by požádala o získání statutu autorizované osoby, která prostřednictvím svých učitelů může školit zájemce o dílčí profese ve skupině Technická chemie a chemie silikátů. Ti by se pak stali autorizovanými osobami pro dílčí profese (např. keramik - modelář, výrobce sádrových forem, vylévač keramiky, glazovač keramiky aj.) a jejich uplatnění ve firmě by bylo usnadněno.
 • Využití možnosti zkráceného studia tak, jak to škola nabízí již v současnosti. Pro firmu ale není až tak zajímavé a důležité, aby měl absolvent maturitu. Nicméně nebrání se tomu jako jedné z možností.
 • Velmi zajímavou se jeví možnost spolupráce s vývojovým střediskem firmy (design).

Konkrétní spolupráce - nejbližší úkoly:

 • Velkou podporou pro školu je možnost uvádět firmu Laufen CZ jako silnou partnerskou firmu ve svých propagačních materiálech.
 • Firma Laufen.cz, s.r.o souhlasí s použitím firemních loga na webových stránkách školy. Škola firmu uvede mezi institucemi, s nimiž spolupracuje (do 10. 5. 2012)
 • Ředitel školy zpracuje nástin nejbližší spolupráce a pošle jej ke konzultaci Mgr. Miloslavu Hambálkovi a Ing. Robertu Šimkovi.
 • Škola zpracuje návrh propagačního letáku, kde budou uvedeny možnosti, které nabízí firma Laufen.cz ohledně zaměstnání atd. (do 17. 5. 2012)
 • Škola zpracuje propagační banner firmy, který využije na svých výstavách a prezentacích (jako první bude prezentace školy na KÚ České Budějovice 11. - 31. 5. 2012);
 • Firma zorganizuje Dny otevřených dveří ve svém závodě v Bechyni pro žáky 8. tříd ze škol v Bechyni a okolí (Týn nad Vltavou, Milevsko apod.; může na své náklady zajistit dopravu) ještě v tomto školním roce, tj. do konce června 2012.
 • Firma bude školu nadále materiálně podporovat dodávkou licí hmoty. Ředitel školy by uvítal možnost dojednat s firmou i pravidelnou dodávku sádry pro obory keramický design a průmyslový design a určitou finanční podporu při vydání sborníku k 130. výročí školy v roce 2014 (formou placené inzerce).NÁVŠTĚVA VE CHLUMČANECH

Ve středu 6. 6. 2012 navštívil ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková na pozvání výkonného ředitele firmy Lasselsberger, s.r.o. pana Aleše Voráčka vzorkovou prodejnu firmy v Plzni. Zde se setkali také s panem Mgr. Miloslavem Hambálkem, personálním ředitelem firmy LAUFEN.CZ s.r.o. Byli seznámeni s výrobním programem firmy Lasselsberger. Jedná se o největšího českého výrobce výrobce obkladů a dlažeb, který vyrábí vysoce kvalitní zboží (více na www.rako.cz). Produkce firmy jde v současnosti ze 40% na export, a to především do západních zemí (Německo, Francie atd.). Těší nás, že právě tato firma má o spolupráci s naší školou zájem.

Odpoledne byla na programu návštěva ve výrobním podniku firmy Lasselsberger, a.s. v Chlumčanech. Exkurze byla díky paní ing. Janě Kopačkové velmi zajímavá (suroviny, plně automatizovaná výroba, nová tunelová pec atd.) a po ní následovala diskuse o konkrétní spolupráci mezi SUPŠ Bechyně a firmami Lasselsberger, a.s. a LAUFEN.CZ s.r.o. Další jednání budou pokračovat u Kulatého stolu se zaměstnavateli v Praze v rámci Sektorové dohody pro keramiku 13. 6. 2012 a 3. 10. 2012.NÁVŠTĚVA VE FIRMĚ KERAMTECH ŽACLÉŘ

V pondělí 11. 6. 2012 navštívili ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková podnik Keramtech s.r.o. Žacléř. Setkali se zde s výkonným ředitelem ing. Zdeňkem Albrechtem a technology podniku, prošli celou výrobu.

Keramtech Žacléř se zabývá specifickými druhy keramické výroby, a to technickou keramikou, slévárenskou keramikou (výroba speciálních sítek), topnou keramikou a technickou keramikou a porcelánem (více na www.keramtech.cz). Firma má zájem o spolupráci se školou na poli doškolování svých zaměstnanců. Bylo rozjednáno pořádání kurzu technologie pro zaměstnance firmy; bohužel nakonec k uspořádání tohoto kurzu nedošlo.JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM LASSELSBERGER A LAUFEN V BECHYNI 16. 10. 2012

V úterý 16. 10. 2012 proběhlo jednání ředitele školy, Mgr Miloslava Hambálka a Aleše Voráčka v bechyňském závodě firmy Laufen. Projednávány byly konkrétní body spolupráce - s Laufenem o financování učňovského oboru, s Lasselsbergrem o možnostech, které mohou být oboustranně prospěšné. Zároveň byly nastíněny možnosti spoelčných náborových akcí školy s oběma firmami během podzimu 2012. Na závěr jednání si všichni zúčastnění prohlédli závod na výrobu sanitární keramiky v Bechyni.