MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ MZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Maturitní zkoušky 2024:

  • může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl ze všech povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2023/2024;
  • žákovi, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2023/2024, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2024;
  • v případě úspěšného složení této zkoušky může žák po přihlášení k podzimnímu termínu, konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2024 (na tyto opravné zkoušky se vztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
  • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální;
  • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.