AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

KORONAVIRUS

Tato akce naštěstí není akcí školy, ale musíme předat informace, takže tímto to činíme. Obdrželi jsme informace od zřizovatele školy OŠMT Jihočeského kraje, které předáváme studentům, jejich rodičům a zaměstnancům školy.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ ZE DNE 10. 3. 2020 V 11.40

Ředitelství školy sděluje, že rozhodnutím vlády a na pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 ruší od 11. 3. 2020 výuku a do odvolání uzavírá školu. Výuka končí v úterý 10. 3. 2020 v dopoledních hodinách podle aktuálního rozvrhu (11.25 - 13.05). O aktuálním vývoji situace bude ředitelství informovat. Žáci budou na základě elektronické komunikace se svými učiteli plnit zadané úkoly.


DOPORUČENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZE DNE 5. 3. 2020

Na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID -19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii - lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino - Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci, studenti Vaší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, žádáme, aby tato skutečnost byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor, tel. 387 712 428, 387 712 433, 387 712 414  ve  všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7 do 19 hodin. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního dne pobytu v uvedených oblastech.

MUDr. Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru

INFORMACE Č. 1 K VÝSKYTU KORONAVIRU

BYL jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

Rizikový pobyt - Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko a další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

 -     Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

 -     Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

 -     Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!   

-     Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.

-     Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

 

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

-      Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény.

-      Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény.

-      Po celou inkubační dobu - 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

-      Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

-      Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.

-      Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!           

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE - KORONAVIRUS

S ohledem na dotazy ze škol, které se týkají návratu žáků z individuálních zahraničních cest uvádíme následující pokyny a informace, vyplývající z jednání krizové pracovní skupiny Jihočeského kraje ze dne 2. 3. 2020.

Pokud se žák či pedagog školy vrací z individuální zahraniční cesty z rizikové oblasti, kterou nepořádala Vaše škola, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák či pedagog strávili alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků. Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS.

Pokud příznaky nejsou je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.

Nepřítomnost pedagoga v zaměstnaní je možné v takovém případě označit za výkon nepřímé práce či samostudia (jakási forma home office s náhradou platu). U žáků lze využít omluvenku zákonným zástupcem s tím, že půjde o omluvenou absenci. Vedení kraje doporučuje v této mimořádné situaci u žáků posuzovat zameškané hodiny jako odučené, tedy nezapočítávat je do záporného salda zameškaných hodin, čímž by se mohlo např. stát, že by někdo nemohl být připuštěn k maturitě pro nedostatek hodin absolvované výuky.

V rámci školy je možné si se zaměstnanci domluvit i komunikační kanál přes víkend a vzájemně se informovat, jak dále postupovat v uvedených intencích (např. po návratu po víkendu). Dále je vedením kraje doporučeno nekonat hromadné akce, ani shromažďovací v tělocvičnách školy, nejezdit do rizikových oblastí apod. Je věcí nás všech přijmout opatření taková, aby se co nejvíce zamezilo šíření onemocnění.

Dá se očekávat, že uvedená zdravotní a bezpečnostní situace nebude krátkodobá, je i ve Vaší gesci přijímat opatření ve škole k zabezpečení vzdělávání a chodu školy co nejlépe a co nejzodpovědněji. Takto je nutné poučit i své zaměstnance a žáky. Všechny aktuální informace jsou zveřejňovány především na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. I web kraje se průběžně aktualizuje a bude v tomto týdnu obsahovat i nejčastěji položené dotazy a odpovědi na ně. I z toho je možné se inspirovat.

Předem děkuji za dodržení všech opatření a postupů.

Ing. Hana Šímová v. r. vedoucí odboru