AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

INSTRUKCE K UKONČENÍ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 PRO ŽÁKY 1. - 3. ROČNÍKŮ

 • Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vychází z vyhlášky č. 211/2020 a z výkladu MŠMT k této vyhlášce. Žáci mají právo vyslovit nesouhlas s klasifikací a přezkoušení před zkušební komisí.
 • Známka za 2. pololetí vychází z hodnocení do 11. 3. 2020 s přihlédnutím k práci během distančního vzdělávání a známce za 1. pololetí.
 • Uzavření klasifikace: 22. 6. 2020 ve 12.00. Klasifikační porada se koná 23. 6. 2020 v 9.00 za účasti vedení školy a třídních učitelů, kteří obdrží podklady od vyučujících jednotlivých předmětů.
 • Hodnocení známkou nedostatečný. Žák měl nedostatečnou v 1. pololetí, jeho hodnocení do 11. 3. 2020 bylo rovněž nedostatečné stejně jako jeho práce během distanční výuky. Vyučující tudíž nemá žádný podklad pro lepší hodnocení. Pokud je žák hodnocen stupněm nedostatečný maximálně ve dvou předmětech, má nárok na opravné zkoušky, které se budou konat do 31. 8. 2020. Pokud má žák více nedostatečných, má právo požádat o opakování ročníku.
 • Neklasifikování žáka. Žák není klasifikován v případě, že nebyl klasifikován ani v 1. pololetí a ve druhém pololetí není žádný podklad pro jeho hodnocení. Zkouška k doplnění podkladů pro klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne do 30. 9. 2020.
 • Vydání vysvědčení za obě pololetí školního roku 2019/2020 proběhne 26. 6. 2020 od 10.15 během třídnických hodin (29. - 30. 6. 2020 je ředitelské volno). Je nutno zachovat maximální počet 15 žáků ve třídě, pro pohyb po chodbách platí povinnost nosit roušku. Třídní učitelé rozešlou svým žákům čestné prohlášení o bezinfekčnosti (prohlášení budou i ve vestibulu školy), které žáci odevzdají vyplněné třídnímu učiteli (žáci do 18 let podepsané zákonným zástupcem, žáci nad 18 let je mohou podepsat sami). Žáci, kteří si vysvědčení 26. 6. 2020 nevyzvednou, je obdrží v září.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • Slavnostní zahájení maturit neproběhne.
 • Technika je připravena v učebně č. 88.
 • Maturitní zkoušku lze skládat bez roušek za předpokladu zachování rozestupů 1,5 m. Přesto jsou k dispozici roušky, štíty, gumové rukavice a dezinfekce.
 • Losování otázek proběhne za použití dezinfekce nebo rukavice.
 • Členové maturitní komise i maturanti odevzdají řediteli školy čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší než 14 dní).
 • Otázky v euroobalech na potítku budou dezinfikovány.
 • Maturitní zkouška je sice veřejná, nicméně ředitelství školy nedoporučuje účast diváků. Pokud na účasti přesto budou zájemci trvat, předloží čestné prohlášení, musí mít roušku, udržovat odstup 2 m a respektovat počet míst připravených pro diváky v učebně.
 • Předání maturitních vysvědčení. Proběhne 24. 6. 2020 v budově školy, a to:
  - v 09.00 - třída 4.G
  - v 10.00 - třída 4.DK
  - v 11.00 - třída 4.M
  Při předání maturitních vysvědčení budou předána i vysvědčení za 4. ročník. Případné změny budou upřesněny.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy