AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY 1. - 4. ROČNÍKŮ Z 20. 4. 2020

Ředitelství školy zveřejňuje harmonogram činností a organizaci nejdůležitějších akcí do konce školního roku 2019/2020. Ten může být upřesněn po vyhlášení aktuálního harmonogramu maturitních zkoušek ministerstvem školství.

Aktuální harmonogram z ministerstva je na stránce MŠMT:
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
pdf zakonc135-2020.pdf
doc zakonc135-2020.docx


DOMOV MLÁDEŽE

Až do konce školního roku je domov mládeže uzavřen.

 • Žáci 1. - 3. ročníků si mohou po individuální domluvě odvážet své věci
  (e-mail: vychovatel@supsbechyne.cz kdykoli, telefon: 381 211 035 ve všední dny od 8.00 do 14. 00).
 • Žáci 4. ročníků v době maturitních zkoušek mohou být idividuálně ubytování na nezbytně dlouhou dobu za poměrnou částku 50,- Kč za noc. Peníze nebudou vybírány v hotovosti, ale budou odečteny z vyúčtování za měsíc červenec 2020. Předpokladem pro umožnění ubytování je přespání mezi didaktickými testy a den před ústní a praktickou maturitní zkouškou obojí platí pouze pro žáky s komplikovanou dopravou. Kuchyně a jídelna je do konce školního roku mimo provoz, stravování si žáci zajistí individuálně.


MATURITNÍ ROČNÍKY

V pondělí 20. 4. 2020 od 9.00 proběhla porada vedení školy s vedoucími maturitních prací. Týkala se rozsahu a formy upravené praktické maturitní práce (rozsah a forma prezentace práce, materiál realizace práce, komunikace mezi studenty a vedoucím práce, komunikace mezi vedoucím práce a oponentem, mezi studentem a oponentem). Vedoucí prací zašlou řediteli školy upravené zadání (téma, rozsah, materiál), aby bylo možno připravit nové protokoly.

V termínu 11. - 19. 5. 2020 budou studentům umožněny individuální konzultace s vyučujícími maturitních předmětů. Studenti budou pozváni podle oborů. Studenti ve skupinách do pěti žáků budou obcházet jednotlivé vyučující a probírat s nimi své práce nebo konzultovat maturitní učivo.

Oficiální konzultace a důležité termíny                 

 • pondělí 11. 5. 2020 - grafický design a multimediální tvorba;
 • úterý 12. 5. 2020 - průmyslový design a keramický design;
 • pokud bude třeba více dnů ke konzultacím případně k realizacím, dohodnou se studenti s vyučujícími individuálně, ale tak aby byly zachovány malé skupiny u realizací nebo konzultací; termíny bude navrhovat vyučující po dohodě se žákem;
 • středa 20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací a uzavření klasifikace 4. ročníků;
 • 20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací (z důvodu prací v přízemí školy budou práce instalovány v 1. patře zrekonstruované přístavby (kreslírny, chodby);
 • 21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, tisk vysvědčení za 4. ročník (předání proběhne u maturit); ti, kteří nebudou mít úspěšně uzavřený 4. ročník (neprospívající, neklasifikovaní), budou neprodleně informováni; porady se zúčastní třídní učitelé a vedoucí praktických prací (třídní učitelé si zajistí od ostatních vyučujících klasifikaci jednotlivých předmětů a informace k nim);
 • zkušební maturitní místnost bude připravena z důvodu přestavby v učebně č. 76 nebo 74, ve sborovně bude zázemí pro maturanty;
 • 25. 5. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
 • 1. 6. 2020 budou pravděpodobně probíhat didaktické testy z AJ a MAT;
 • 2. 6. 2020 bude pravděpodobně probíhat didaktický test z ČJ;
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oborů grafický design a keramický design;
 • 15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oborů multimediální tvorba a průmyslový design;
 • předání maturitních vysvědčení proběhne pravděpodobně individuálně ve středu 24. 6. 2020.
   

1. - 3. ROČNÍKY

 • Uzavření 2. pololetí 1. - 3. ročníků proběhne na základě klasifikace z počátku 2. pololetí a nadále na základě dálkového vzdělávání, kde se přihlédne k plnění zadaných úkolů, v individuálním posunu v daném předmětu. Nelze klást důraz na splnění veškerých požadavků plánu probrání učiva určeného pro druhé pololetí. Nebylo možné zajistit úplné vzdělávání ani objektivní posouzení výsledků vzdělávání. Známky budou tedy orientační. U žáků, u nichž vázne komunikace, je třeba vynaložit veškerého úsilí pro navázání komunikace, zjistit důvody, proč distanční vzdělávání neprobíhalo tak jako u ostatních a v případě komplikací (fyzické, psychické, sociální důvody apod.) volit individuální přístup. Studenti mají právo se proti klasifikaci odvolat a požádat o případné přezkoušení v přípravném týdnu (konec srpna 2020, zahraniční studenti začátkem září 2020).
 • Termíny pedagogických rad 1. - 3. ročníků:
  4. - 8. 5. 2020 - elektronická porada učitelů zaměřená na sjednocení způsobu hodnocení, tak aby žáci měli od všech pedagogů stejné normy hodnocení (to znamená navrhnout kritéria rozeslat kolegům a vyhodnotit připomínky a následně je nechat odsouhlasit kolegům);
  v týdnu od 22. 6. 2020 - klasifikační porada pro 1. - 3. ročníky (s vedením školy se sejdou třídní učitelé, kteří budou mít přes elektronickou poštu podklady ke klasifikaci svých žáků z jednotlivých předmětů; elektronická komunikace proběhne v předstihu tak, aby se sporné otázky mohly probrat předem s vedením školy, případně zasvěcenými kolegy; cílem je, aby se na poradě mohla odsouhlasit navrhovaná hodnocení bez průtahů); 22. 6. 2020 do 12.00 je termínem uzavření klasifikace 1. - 3. ročníků, 23.6. 2020 klasifikační porada 1. - 3. ročníků;
 • předání vysvědčení za 1. - 3. ročník:
  vysvědčení budou odeslána elektronicky do 26. 6. 2020, vyzvednout si je žáci mohou na začátku školního roku 2020/2021.
   

SHRNUTÍ TERMÍNŮ (MOHOU BÝT ZMĚNĚNY PO ZVEŘEJNĚNÍ METODIKY MŠMT)

 • 20. 4. 2020 - porada s vedoucími a oponenty maturitních prací;
 • 4. - 8. 5. 2020 - sjednocení kritérií pro hodnocení žáků za druhé pololetí;
 • 11. 5 - 19. 5. 2020 - konzultace a realizace maturitních prací;
 • 20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací;
 • 20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací;
 • 21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, vytištění vysvědčení (předáme u maturit); pokud by někdo neprospěl, bude neprodleně informován;
 • 25. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
 • 1. 6. 2020 - pravděpodobně didaktické testy z ANJ a MAT;
 • 2. 6. 2020 - pravděpodobně didaktický test z ČJ;
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oboru grafický design a keramický design;
 • 15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky pro obory multimediální tvorba a průmyslový design;
 • 22. 6. 2020 -  uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročníky (12.00);
 • 23. 6. 2020 - klasifikační porada pro 1. - 3. ročníky (9.00)
 • 23. 6. 2020 - stanovení termínů náhradních a opravných zkoušek;
 • 24. 6. 2020 - pravděpodobně individuální předání maturitních vysvědčení;
 • 26. 6. 2020 - vydání vysvědčení pro žáky 1. - 3. ročníků, elektronické zaslání vysvědčení žákům, konec školního roku
 • 29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno