AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

JEDNÁNÍ V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY

V pátek 20. 4. 2012 se ve škole uskutečnila schůzka ředitele Laselsberger, a.s. pana Aleše Voráčka, jednatele a personalisty společnosti Laufen.CZ s.r.o. pana Mgr. Miloslava Hambálka,  a ředitele školy Jiřího Novotného. Náplní jednání byl konkrétní obsah spolupráce školy s oběma firmami v rámci sektorové dohody pro keramiku.

Výchozím bodem jednání byl důvod, proč vlastně vznikla Sektorová dohoda pro keramiku. Je jím nedostatek odborně vyškolených pracovníků obecně, konkrétně ve firmách Lasselsberger, a.s. (dále LB) a Laufen.cz, a to na pozici řadových pracovníků i technologů. Zástupci obou firem vyjádřili názor, že v minulých letech nebyla vůle ze strany firem podporovat odborné vzdělávání. Tento stav byl oběma zástupci firem označen z dlouhodobého hlediska za chybný a v současné době se mění. Škola velmi oceňuje iniciativu obou firem a cítí ji jako velkou podporu své vlastní pedagogické i odborné činnosti.

Pan Aleš Voráček (výkonný ředitel LB) je toho názoru, že do podniků v Chlumčanech, Horní Bříze a Rakovníku chodili převážně absolventi z Bechyně (bylo jich na desítky).

Možnosti spolupráce LB – Bechyně:

 1. Firma by byla ochotná oslovit základní školy a rodiče žáků 9. tříd v okolí Chlumčan, případně jinde na Plzeňsku, s doporučením studia keramického oboru v Bechyni. Na-bídla by možnost zaměstnání po absolvování školy a nějakou formu „sponzoringu“ zájemce (např. příspěvek na dopravu do školy, příspěvek na ubytování apod.).
 2. Firma nabízí odborné exkurze současných studentů SUPŠ Bechyně; tyto exkurze může dotovat.
 3. Firma nabízí odborné praxe studentů školy ve svých podnicích.
 4. Firma nabízí stáže odborných učitelů.
 5. Škola má zájem o spolupráci na poli výtvarných návrhů (například obnovení soutěží na návrhy obkladaček a dlažeb, které se dělaly v minulosti), což je jistě realizovatelné.

Pan Miloslav Hambálek (šéf Sektorové rady pro keramiku a sklo a personalista Laufen.cz) zdůraznil blízkost závodu na výrobu sanitární keramiky v Bechyni, což by mělo být oboustranně výhodné. Nevyhýbá se ani nabídce na studium zájemcům ze Znojma a okolí (ve Znojmě je další výrobní podnik Laufenu).

Možnosti spolupráce Laufen.cz – SUPŠ Bechyně:

 1. Firma má zájem o spolupráci při školení svých pracovníků (technologie, pracovní postupy, souvislosti, návaznost jednotlivých operací atd.). Škola nabízí odborné pedagogy (technologie - ing. Pánková, výrobní postupy apod. - Jan Vančura, vedoucí oboru Keramický design). Školení by mohlo probíhat přímo v areálu bechyňského závodu a bylo by hrazeno firmou.
 2. Škola má zájem o spolupráci v oblasti modelářské praxe pro studenty.
 3. Škola má zájem o možnost pálení výrobků v bechyňském závodě.
 4. Pokračuje spolupráce v oblasti dodávání materiálu: Laufen.cz poskytuje škole licí hmotu diturvit.
 5. Škola nabízí možnost uspořádání výstavy současné produkce Laufen.cz v prostorách školy (Galerie Na chodbě) a případné následné konference či přednášky k výrobě sanitní keramiky pro studenty oborů keramický design a průmyslový design.
 6. Škola má zájem o patronát firmy nad zadáním práce pro studentská praktická cvičení, např. návrh klozetu, pisoáru, umyvadla apod. - firma by např. souhlasila s tím, že se v zadání práce objeví její název, že bude moci poskytnout konzultanty prací apod.
 7. Škola jménem Mezinárodního sympozia keramiky, o.p.s. má zájem na pokračování spolupráce na poli umělecké keramiky (to, že Laufen.cz umožňuje výpal výrobků, které vznikají na mezinárodních keramických sympoziích, je velmi významné pro organizování dalších ročníků těchto nejstarších nepřetržitě probíhajících sympozií v Evropě).

Analýza stavu keramiky na SUPŠ Bechyně a možností spolupráce s firmami

 1. Keramika v současné podobě, tj. obor 82-41.M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (název školního vzdělávacího oboru Design keramiky) spojuje výtvarnou (návrhovou) a technologickou (výrobní) složku.
 2. Škola v žádném případě nerezignuje na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, naopak: vybavení školy odpovídá manufaktuře, jsou zde stroje na zpracování hlín, zásobní boxy, velké pece a odborní učitelé, z nichž 8 jsou absolventi školy, kteří cítí jednoznačně pozitivní vztah ke škole a ke keramice.
 3. V minulosti škola zaspala v oblasti inovace keramického oboru technologického i výtvarného; je jasné, že nikdy nepomineme obrovskou výtvarnou tradici, ale ta byla vždy napojena na praktické využití v průmyslu; v Bechyni keramický průmysl nebyl, ale díky škole vznikl (Keras - závod na výrobu figurální keramiky založený v roce 1902, dnes zrušený).
 4. Škola bude vždy preferovat výtvarnou stránku; je ale jasné, že keramiku nelze dělat bez technologické stránky (nejen dodržení technologických postupů; nutná je i od-borná a částečně chemická oblast keramické technologie).
 5. Škola v žádném případě nemá zájem obnovovat obor technologie keramiky (je v Karlových Varech) už jenom proto, že je jasné, že nelze každoročně naplnit tento obor minimálně 12 studenty; zřizovatel školy by nebyl ochoten zavádět obor, který skončil pro nezájem potenciálních studentů.
 6. Škola upraví školní vzdělávací program Keramický design (např. zavedením volitelného předmětu Technologická laboratoř od druhého nebo třetího ročníku; studenti, kteří by měli stipendium od LB, by si volili tento předmět automaticky; je jasné, že by se jednalo o jednotlivce, např. 3 – 5 studentů podle potřeb potenciálního zaměstnavatele, a proto by bylo opravdu nutné tento předmět dotovat od zaměstnavatele; na druhou stranu to dává možnost napsat tento předmět přímo na potřeby potenciálního zaměst-navatele); škola vítá pomoc firem při náboru studentů, ale je jasné, že hlavní část práce při náborech musí udělat ona sama.
 7. Spolupráce s firmami LB a Laufen.cz dává příležitost i grafickému oboru, a to návrhy na úpravu grafických materiálů (reklamních brožur atd.); byť by to firmy nevyužily, zaštítí to svým jménem a podporou.
 8. Škola je otevřena spolupráci s firmami, a to celým svým potenciálem (tj. keramikou, designem i grafikou); odmítá výrobu „designu pro design“, tj. výrobků nefunkčních
  a nevyužitelných, ač třeba vizuálně přitažlivých; vítá možnou specializaci na sanitní keramiku a totéž by vítala i jako spolupořadatel Mezinárodního keramického sympo-zia při organizování sympozií v příštích letech.
 9. Při výstavních, propagačních a náborových aktivitách bude škola propagovat oba podniky, tj. Lasselsberger, a.s. a Laufen. cz.; uvítá, když v propagačních materiálech obou firem bude škola uvedena jako spolupracující instituce.
 10. Škola uvede obě firmy na svých webových stránkách jako spolupracující instituce.
 11. Škola má zájem na obnovení činnosti Poradního sboru SUPŠ Bechyně; dříve fungoval tak, že v něm byli zástupci průmyslových podniků (JIKA, LB, Jihočeské cihelny, VŠCHT, UMPRUM Praha, město Bechyně atd.); poradní sbor se scházel jednou až dvakrát ročně v Bechyni a v řadě případů škole pomohl (např. vybavení učeben, příspěvek na propagační materiály a výroční materiály školy apod.); po nástupu nového ředitele v roce 2008 činnost ustala, a to nikoli z nevůle ředitele, ale v důsledku problémů průmyslových podniků; nyní se situace výrobních podniků jeví jako stabilizovaná, a proto je možné činnost poradního sboru obnovit. Je otázkou, zda by o toto byl zájem také druhé strany, tj zaměstnavatelů a institucí. Je pravda, že řada věcí se dá vyřešit operativně dvou či třístranně bez organizování poradního sboru. Také je pravda, že v letech 2008 - 2012 poraddní sbor nefungoval a na činnosti školy se to negativně neprojevilo.