SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


TŘÍDNÍ SCHŮZKY 27. 4. 2019

 • Sobota 27. 4. 2019, 9.00 - 12.00
  Více ZDE

SBÍRKA PRO ROLNIČKU

 • Bechyně 8. 4. 2019
  Vybráno krásných 9.051,- Kč

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
  Galerie Galvína Bechyně, 6. 4. - 31. 5. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019
 • Miroslav Oliva a Dana Malá
  Muzeum berounské keramiky 7. 3. - 28. 4. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ORGANIZACE 1. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Organizace 1. kola talentových zkoušek na výtvarné maturitní obory vzdělání na SUPŠ v Bechyni ve dnech 3. a 4. ledna 2019.


Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí, kreslírny a učebny č.37, 40, 41, 42 (1. patro) a č. 23 (modelovna v přízemí na konci chodby vpravo); 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00)


Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny pro zkoušky podle rozpisu, který je umístěn na tomto papíře i na dveřích jednotlivých zkušebních místností. Zde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce. Tyto práce od nich vyberou vedoucí zkoušek a odnesou je do učebny č.56 (1. poschodí, chodba rovně), kde proběhne jejich komisionální vyhodnocení. Po skončení zkoušek si v č. 56 uchazeči své domácí práce vyzvednou.

Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce.  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucích zkoušek. Ve všech zkušebních místnostech je místo vyhrazené pro odložení tašek a kabátů. Žádáme rodiče, aby se v době konání zkoušek nezdržovali na chodbě před místnostmi, v nichž se zkoušky konají.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina A (učebna č. 40): ak. soch. Miroslav Oliva

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 40
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba (1.poschodí, chodba vlevo)
 • 10.25 - 10.30 přesun do č. 41
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba č. 41
 • 11.45 - 12.00 přestávka - přesun do č. 42
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení č. 42

Skupina B (učebna č. 41): uč. Jitka Hrdinková

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 41
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - malba (1. poschodí, chodba vlevo)
 • 10.25 - 10.30 přesun do č. 37
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - kompoziční cvičení č. 37
 • 11.45 - 12.00 přestávka - přesun do modelovny - přízemí
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kresba modelovna - přízemí

Skupina C (učebna č. 37): Mgr. Marta Kotková

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 37
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 kompoziční cvičení č. 37
 • 10.25 - 10.30 přestávka - přesun do č. 42
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba č. 42
 • 11.45 - 12.00 přesun do č. 40, přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kresba č. 40

Skupina D (učebna č. 42): MgA. Václav Kupský

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 42
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 malba č. 42
 • 10.25 - 10.30 přestávka - přesun do č. 40
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - kresba č. 40
 • 11.45 - 12.00 přesun do č. 41, přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení č. 41

 

Členové hodnoticí komise:

 • Mgr. Otakar Novák, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • PaedDr. Jiří Novotný , Mgr. Marta Kotková, akad. soch. Miroslav Oliva, uč. Jitka Hrdinková (odborní učitelé) - členové hodnoticí komise

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován ve třech posledních uzavřených klasifikačních obdobích. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 15 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 15
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 65
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro šk.r. 2019/2020 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení.
  Ke studiu oborů keramický design, průmyslový design a grafický design bude přijato maximálně 15 uchazečů a ke studiu oboru multimediální tvorba maximálně 20 uchazečů. Při rovnosti bodů je dávána přednost uchazečům se změněnou pracovní schopností a žákům z 9. tříd před ostatními uchazeči.
 • Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení
  Vzhledem k tomu, že talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení se konají ve dvou dnech, tj. 3. a 4. 1. 2019, a že jejich výsledky musí souhrnně posoudit hodnoticí komise, nebudou v den konání zkoušek poskytovány o výsledcích žádné informace. Zda uchazeč úspěšně vykonal nebo nevykonal talentovou zkoušku bude zveřejněno na webových stránkách a ve vestibulu školy na nástěnce nejpozději do 20. 1. 2019. Pozor, pokud uchazeč úspěšně vykonal talentovou zkoušku, neznamená to, že je ke studiu přijat, o tom rozhoduje konečné pořadí. Konečné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a ve vestibulu školy na nástěnce 5. 2. 2019. Neúspěšní uchazeči budou informováni o nepřijetí písemně.
 • Potvrzení nástupu ke studiu
  Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.
   
 • Odkaz na stránky OŠMT KÚ JČ kraje týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
  http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20182019.htm

V Bechyni dne 20..9. 2018 Mgr. Otakar Novák, ředitel školy