VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (obecné informace)
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V této sekci webových stránek budou zveřejňovány výsledky všech kol talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanovuje Školský zákon a Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávánína středních školách.

Podmínky přijetí:

  • úspěšné vykonání talentové zkoušky (jiná zkouška se nekoná);
  • odevzdání přihlášky do 30. 11. 2020 (přihláška je ke stažení na https://www.supsbechyne.cz/ v sekci Soubory ke stažení/PDF);
  • zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje;
  • svůj zájem studovat na škole potvrdí uchazeč až odevzdáním zápisového lístku po úspěšném složení talentové zkoušky a zveřejnění jejího výsledku do 10 pracovních dnů;
  • zápisový lístek je možné jednou vyzvednout a uplatnit na jiné škole.

1. kolo talentových zkoušek 4. a 5. 1. 2021

Pozvánka k talentové zkoušce byla doručena poštou. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, omluví se písemně řediteli školy a dostaví se na zkoušku v náhradním termínu, která bude určena ředitelem školy.

Oznámení výsledků talentové zkoušky

Dne 4. 1. a 5.1. 2021 proběhlo 1. kolo talentových zkoušek. Ředitelství školy děkuje uchazečům i rodičům za klidný průběh v této nestandardní době. Výsledky talentových zkoušek a pořadí uchazečů na jednotlivých oborech budou letos zveřejněny najednou, a to 5. 2. 2021. Maximální počet bodů, který uchazeči mohou dosáhnout, je 62, z toho za talentovou zkoušku je možné získat 50 bodů a za prospěch maximálně 12 bodů. Pokud nebude některý obor naplněn, bude vypisáno druhé kolo přijímacího řízení. Předběžný termín je 2. 3. 2021, přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Hodnocení prací 5. 1. 2021. (Foto: Mgr. Marta Kotková)

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy ve středu 5. 2. 2021 v elektronické podobě na webových stránkách  (pod číselnými kódy) a písemně (rovněž pod číselnými kódy) ve vestibulu školy; písemné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno pouze nepřijatým uchazečům.

Potvrzení nástupu do školy

  • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky;
  • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, je vítané, když to oznámí neodkladně řediteli školy (mailem, telefonicky), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
  • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středníchh škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště.

2. kolo talentových zkoušek se koná 1. 3. 2021 (na obory, na nichž jsou po prvním kole volná místa).