VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2020/2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V této sekci webových stránek budou zveřejňovány výsledky všech kol talentových zkoušek pro školní rok 2020/2021. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanovuje Školský zákon a Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávánína středních školách.

Podmínky přijetí:

  • úspěšné vykonání talentové zkoušky (jiná zkouška se nekoná);
  • odevzdání přihlášky do 30. 11. 2019 (přihláška je ke stažení na https://www.supsbechyne.cz/ v sekci Soubory ke stažení/PDF);
  • zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje;
  • svůj zájem studovat na škole potvrdí uchazeč až odevzdáním zápisového lístku po úspěšném složení talentové zkoušky;
  • zápisový lístek je možné jednou vyzvednout a uplatnit na jiné škole.


1. kolo talentových zkoušek 6. a 7. 1. 2020

Pozvánka k talentové zkoušce byla doručena poštou. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, omluví se písemně řediteli školy a dostaví se na zkoušku v náhradním termínu, která bude určena ředitelem školy.

Oznámení výsledků talentové zkoušky

  • výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy ve středu 5. 2. 2020 v elektronické podobě na webových stránkách  (pod číselnými kódy ZDE) a písemně (rovněž pod číselnými kódy) ve vestibulu školy;
  • písemné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno pouze nepřijatým uchazečům.

Potvrzení nástupu do školy

  • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, tedy do 18. 2. 2020;
  • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, je vítané, když to oznámí neodkladně řediteli školy (mailem, telefonicky), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
  • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středníchh škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště.

2. kolo talentových zkoušek se koná 2. 3. 2020 (na obory, na nichž jsou po prvním kole volná místa).