PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 vypisuje ředitel školy přijímacího řízení pro tyto obory:

Čtyřleté výtvarné s maturitou (uchazeči konají pouze talentové zkoušky)


PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ČTYŘLETÉ VÝTVARNÉ STUDIJNÍ OBORY

Na všechny výtvarné čtyřleté studijní obory s maturitou konají uchazeči o studium pouze talentové zkoušky. Zkoušky z českého jazyka a matematiky se nedělají. Hodnotí se prospěch žáka v posledních dvou ukončených ročnících za druhé pololetí 7. a za první pololetí 8. ročníku základní školy. Posuzuje se průměrný výpočet známek za dvě pololetí z českého jazyka, průměrný výpočet známek za dvě pololetí z anglického jazyka a průměrný výpočet známek za dvě pololetí z dějepisu. Dále se zadává do systému k vygenerování celkové průměrné prospěchy ze všech předmětů za druhé pololetí sedmé třídy a první pololetí osmé třídy. Výsledné prospěchy jsou vygenerovány v programu Bakaláři a za prospěch jsou uchazeči obodováni vygenerovaným koeficientem od 0 do 15 bodů na dvě desetinná místa.

Přihláška do prvního kola talentových zkoušek se odevzdává do 30. listopadu 2020, talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se budou konat ve dvou, termínech a to 4.1. a 5.1. 2021 od 9.00 do 13.15. Zkoušky probíhají v jednom dni, uchazeč o studium může uvést do přihlášky, který termín mu vyhovuje). Další kola budou vyhlášena podle obsazení jednotlivých oborů. Bližší informace případným zájemcům podá ředitel školy(reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482 nebo zástupkyně ředitele na čísle 381 212 809).

Vážení uchazeči, na základě instrukcí z MŠMT k provozu středních škol, je povoleno realizovat talentové zkoušky v termínu 4. a 5. 1. 2021 podle informací, které jste obdrželi v pozvánkách. Upozorňujeme, že vstup do školy bude umožněn pouze uchazečům v rouškách, ale nebude umožněn jejich rodičům nebo doprovodu. Talentové zkoušky budou končit ve 13. 15 hod. Děkujeme za pochopení.

Citace z informací k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021: "Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky."

Novelu školského zákona o přijímacím řízení, která platí od 1. 1. 2012, naleznete ZDE.

Soubory PDF  Přihlaška ke studiu (talentové zkoušky 2021)

Případným zájemcům o studium jsou určeny přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které škola již několik let pořádá, a dny otevřených dveří (mimo dny otevřených dveří lze školu navštívit kdykoli v pracovních dnech po telefonní domluvě na čísle 381 212 810 nebo 381 212 809 ( po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00). Informace rovněž podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 810, 722 473 482)

Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých výtvarných studijních oborů vychází ředitel školy:
1. z výsledků talentové zkoušky
2. z úrovně prospěchu žáka na základní škole

Stanovení pořadí uchazečů:

 • body za talentovou zkoušku (součet třech úkolů - kresba, malba, kompozice, domácí práce)
 • vygenerované body za prospěch ze dvou klasifikačních obdobích (2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ)
 • vygenerované body za prospěch z českého jazyka
 • vygenerované body za prospěch z anglického jazyka
 • vygenerované body za prospěch z dějepisu

Při shodném bodovém umístění jsou určena následující kritéria:

 • Lepšího umístění dosáhne uchazeč s lepším bodovým ziskem za prospěch.
 • Pokud nastane shodný bodový zisk za prospěch, dosáhne lepšího umístění žák s lepším průměrným prospěchem v českém jazyce.
 • Pokud je ve shodě 1. a 2. kritérium dosáhne lepšího umístění žák s vyšším bodovým ziskem za kresbu.
 • Pokud jsou ve shodě výše zmíněná kritéria, dosáhne lepšího umístění uchazeč s vyšším bodovým ziskem za malbu.
 • Pokud jsou ve shodě výše zmíněná kritéria, dosáhne lepšího umístění uchazeč s vyšším bodovým ziskem za kompozici


TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Zkouška se skládá se ze tří částí:

 1. Kresba zátiší podle skutečnosti - tři materiály. Kreslí se tužkou na formát A2 (cca 40x60 cm). Hodnotí se zachování měřítka (1:1), správné proporce, perspektiva a vyjádření materiálů.
 2. Malba na dané téma podle představy - úkolem je temperovými barvami na formát A3 zpracovat zadané téma. Hodnotí se výtvarná invence, kompozice, barevné cítění a celková úprava práce.
 3. Kompoziční cvičení - úkolem je zpracovat zadané téma libovolnou výtvarnou technikou na formát A3 (techniky je možné kombinovat - např. kresba a akvarel, tuš a akvarel, pastely apod.) zpracovat dané kompoziční cvičení (např. kompozice monogramu do geometrického obrazce apod.). Hodnotí se invence, práce s barvou a nápaditost zpracování.

Hodnocení talentové zkoušky
Na zpracování každého úkolu je 75 minut. Hodnocení prací probíhá anonymně (uchazeči mají přidělený kód) a komisionálně. Každý úkol je hodnocen od 0 do 15 bodů. Cekem je za tyto úkoly možné získat 45 bodů. Během talentových zkoušek posuzuje komise i domácí práce žáků a hodnotí je od 0 do 5 bodů. Domácích prací je předepsáno nejméně 10, z toho alespoň 3 zátiší (domácími pracemi mohou být kresby, malby i jiné výtvarné aktivity - např. modelované či jiné prostorové objekty; tyto práce mohou být dokumentovány fotograficky). Po skončení talentové zkoušky jsou domácí práce žákům vráceny. Za talentovou zkoušku je tedy možné získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení talentové zkoušky je 25.

Prospěch žáka na základní škole
Hodnotí se prospěch žáka v posledních dvou ukončených ročnících (tedy v prvním kole talentové zkoušky za druhé pololetí 7. a první  pololetí 8. ročníku ZŠ. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, anglický jazyk a dějepis. Za prospěch jsou uchazeči hodnoceni koeficientem od 0 do 12 bodů na dvě desetinná místa. Celkem může uchazeč získat maximálně 62 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem.


PŘIHLAŠOVÁNÍ SE KE STUDIU VÝTVARNÝCH OBORŮ

Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy v 1. poschodí (číslo dveří 58, sekretářka Marcela Zifčáková nebo ředitel školy Mgr. Otakar Novák, číslo dveří 57; po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00) do 30. 11. 2020. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatné potvrzení od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka v 2. poletí 7. a  v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí podpisem a razítkem ředitel ZŠ nebo výchovný poradce na ZŠ). Uchazeč o studium může v prvním kole přijímacího řízení podat buď dvě přihlášky na dvě různé školy nebo dvě přihlášky na různé obory téže školy. Zápisový lístek se odevzdává.

TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:
4. 1. 2021, 9.00 - 13.15
5. 1. 2021, 9.00 - 13.15
Uchazeč (případně zákonný zástupce) si vybere jeden z uvedených termínů a uvede jej do přihlášky.

TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:
22. 3. 2021, 9.00 - 13.15 (na obory keramický design nabízíme 10 volných míst a na obor Průmyslový design nabízíme 4 volná místa)


PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zřizovatel školy, Krajský úřad Jihočeského kraje, zveřejňuje na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020. Naleznete je na:

http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20182019.htm


VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Konečné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a ve vestibulu školy na nástěnce 5. 2. 2021. Neúspěšní uchazeči budou informováni o nepřijetí písemně.

Potvrzení nástupu ke studiu
Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek. Termín odevzdání zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je deset pracovních dnů od zveřejnění výsledků.  Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Žáci základních škol obdrží zápisový lístek na své škole, uchazeči, kteří se hlásí ke studiu z jiné střední školy nebo z praxe na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ svého kraje (v JČ kraji OŠMT KÚ JČ kraje, ulice B. Němcové, České Budějovice, 2. patro).