PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ORGANIZACE 2. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obor Keramický design - nabízíme 10 volných míst a Průmyslový design- nabízíme 4 volná místa.

 Přihlášky na druhé kolo TZ jsou přijímány do 11. 3. 2021.

2. kolo TZ proběhne v termínu 22. 3. 2021.

Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí,

kreslírna č. 42 od 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00).

Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny č. 42 kde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce.  Po skončení zkoušek si ve sborovně uchazeči své domácí práce vyzvednou. Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucí zkoušek.  Žádáme rodiče, aby v době konání zkoušek nevstupovali do budovy školy.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 42, 1.poschodí, chodba vlevo)

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení

Členové hodnoticí komise:

 • Mgr. Otakar Novák, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • ak. soch. Miroslav Oliva, PaedDr. Jiří Novotný, uč. Jitka Hrdinková - členové hodnoticí komise

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován  z druhého pololetí sedmé třídy a prvního pololetí osmé třídy. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 12 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Poznámka: Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 12
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 62
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro šk.r. 2020/2021 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení.Oznámení výsledků 2. kola přijímacího řízení
 • Dne 22. 3. 2021 v odpoledních hodinách bude výsledek talentových zkoušek zveřejněn na nástěnce v přízemí školy a také na www.supsbechyne.cz a budou o něm poskytovány i telefonické informace (tel.č. +420 381 212 810, +420 722 473 482). Písemně budou po tomto datu vyrozuměni pouze nepřijatí uchazeči..
   
 • Potvrzení nástupu ke studiu
  Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.
   
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.