MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

Důležité informace k nové maturitě jsou na https://maturita.cermat.cz/.

Maturitní zkouška 2023

Seznam četby ústní MZ z ČJ
Podmínky ke konání MZ 2023
Maturitní kalendář 2023
Profilová část MZ 2023
Společná část MZ 2023
Určení předmětů MZ 2023
 

VYHLÁŠKA MŠMT O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020 ZE DNE 27. 4. 2020

V úterý 27. 4. 2020 zveřejnilo MŠMT Vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. ploletí školního roku 2019/2020. Její znění naleznete na: http://www.msmt.cz/file/52751/

V souvislosti s tím, že se šíří různé mýty a nepodložené informace ohledně otevírání škol, odkazujeme na web MŠMT:
http://www.msmt.cz/myty-kolem-maturit-a-otevirani-skol

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Podrobnější popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v sekci Zkoušky společné části.

Profilová část

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných zkoušek v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Podrobnější informace ke zkouškám profilové části naleznete v záložce Zkoušky profilové části.

Jak se přihlásit

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2022 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2022, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 26. června 2023.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Nejpozději do 20. prosince 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2023. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2023 budou moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (pro školní rok 2022/2023 budou vydána do 31. března 2023). Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

Termíny konání

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023.

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2023

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.

Uzpůsobení podmínek po žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb. Podrobné informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v části Úpravy podmínek

 

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2023 Z ČESKÉHO JAZYKA

 

Žák si vybere 20 titulů, z toho min. 2 díla do konce 18.století, min. 3 díla z 19. století, 4 díla ze světové liter. 20. a 21.století a 5 děl z české literatury 20. a 21.století.

 

Sofokles – Král Oidipus

G. Boccaccio – Dekameron

W. Shakespeare – Hamlet, Othello K.J..Erben – Kytice

Moliére – Lakomec, Tartuffe

K.H.Mácha – Máj, Marinka

J. Neruda – Povídky malostranské

J.W. Goethe – Utrpení mladého Werthera J. Vrchlický – Selské balady, Noc na Karlštejně

A.S. Puškin – Evžen Oněgin J. Zeyer – Radúz a Mahulena

N.V. Gogol - Revizor K. Světlá – Frantina

V. Hugo - Bídníci K.H. Borovský – Tyrolské elegie

L.N. Tolstoj – Anna Karenina K.V. Rais – Kalibův zločin

F. M. Dostojevskij – Zločin a trest S. Čech – Hanuman

E. A. Poe – Černý kocour, Havran B. Němcová – Divá Bára, Babička

Ch. Baudelaire – Květy zla A. Jirásek - Psohlavci

H.de Balzac - Otec Goriot A.a V. Mrštíkovi - Maryša

O.Wilde – Obraz Doriana Graye

E. Zola - Zabiják

 

 

20.století – současnost A.de Saint-Exupery – Malý princ

V. Dyk – Krysař G.B. Shaw - Pygmalion F. Kafka - Proměna E. Hemingway – Stařec a moře

E.M. Remarque – Na západní frontě klid

K. Čapek – Matka, Bílá nemoc R. Rolland – Petr a Lucie

V. Vančura – Rozmarné léto J. Steinbeck – O myších a lidech

K. Poláček – Bylo nás pět W. Styron – Sophiina volba

J. Havlíček – Petrolejové lampy A. Moravia -Horalka

J. Seifert – Na vlnách T.S.F. G. Orwell – Farma zvířat, 1984

V. Nezval – Edison, Manon Lescaut P. Coelho - Alchymista

Z. Jirotka – Saturnin G.G. Márquez – Láska za časů cholery

J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma B. Schlink - Předčítač

B. Hrabal – Postřižiny, Ostře sledované vlaky F.S. Fitzgerald – Velký Gatsby

L. Fuks - Spalovač mrtvol H. Murakami – Kafka na pobřeží

O. Pavel – Smrt krásných srnců M. Zusak – Zlodějka knih

A. Lustig – Dita Saxová

M. Kundera – Žert

J. Škvorecký – Prima sezona

M. Viewegh – Báječná léta pod psa

Výchova dívek v Čechách

P. Šabach – Občanský průkaz

H. Andronikova – Zvuk slunečních hodin

J. Topol – Miluju tě k zbláznění

J. Hájíček – Selské baroko

P. Soukupová – Zmizet

V. Havel – Odcházení

K. Tučková – Žítkovské bohyně

A. Mornštajnová - Hana

 

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ MZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Maturitní zkoušky 2023:

 • může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl ze všech povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2022/2023;
 • žákovi, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2022/2023, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2023;
 • v případě úspěšného složení této zkoušky může žák po přihlášení k podzimnímu termínu, konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2023 (na tyto opravné zkoušky se vztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
 • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální;
 • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK

Podrobné informace, hodnocení - zde

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

 • Žák si zvolí jedno ze 4 nabídnutých zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 120 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu v tištěné podobě.
 • Hodnocení: hodnotí se slohový útvar, téma, rozsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost. Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z českého jazyka

 • Žák si vylosuje jednu z 20 knih svého žákovského seznamu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Ústní zkouška vytvoří známku celkového hodnocení předmětu.
 • Hodnotí se vždy známkou.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - CIZÍ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka (ANJ, RUJ)

 • Ředitel školy stanoví jedno zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 200 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 75 min.
 • Žák má možnost využít překladový slovník v tištěné podobě.
 • Hodnocení - hodnotí se rozsah, obsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost.
 • Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky -ústní zkouška z cizího jazyka

 • Žák losuje jednu ze 20 monotematických otázek zahrnujících odbornou slovní zásobu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Hodnotí se vždy známkou.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky - Odborná maturitní práce s obhajobou ( obory MT a KD)

 obhajoba maturitní práce proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2023

Profilová část maturitní zkoušky - Praktická zkouška ( obory GD a PD)

Praktická zkouška proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2023

 

 


Poznámka: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.


Bechyně 30.9 2022

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023 - DIDAKTICKÉ TESTY

 

Podrobné informace, hodnocení- zde

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut.

Didaktické testy z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) trvá 110 minut.

Didaktický test z matematiky bude hodnocen známkou a trvá 135 minut.

Obsah zkoušek a jejich hodnocení

 

 

URČENÍ PŘEDMĚTŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

Ředitel školy určuje předměty společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním termínu 2023 takto:

GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

KERAMICKÝ DESIGN (VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU 82-41-M/12)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk) / matematika
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

V Bechyni 24. 9. 2022

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

MATURITNÍ KALENDÁŘ MZ 2023

Podání přihlášky

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:

 1. 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023;
 2. 26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Nejpozději do 20. prosince 2022, resp. 5. července 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Jarní zkušební období 2023

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2023. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2023. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Podzimní zkušební období 2023

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2023. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví konkrétní termíny zkoušek do 15. ledna 2023.  Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) bude znám do 15. srpna 2023.. 

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2023. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Zkoušky profilové části se budou moci konat 1.–20. září 2023. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2023. Předání výsledků profilových zkoušek žákům v podzimním zkušebním období se řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maturitni-zpravodaj-terminy-mz.pdf 1295.3 Kb