MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ MZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Maturitní zkoušky 2022:

  • může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl v druhém pololetí školního roku 2021/2022 (prospěl ze všech povinných předmětů);
  • žákovi, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2021/2022, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2021;
  • v případě úspěšného složení této zkoušky může žák po přihlášení k podzimnímu termínu, konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2022 (na tyto opravné zkoušky se vztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
  • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální;
  • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.