MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

MATURITNÍ KALENDÁŘ MZ 2022

Maturitní kalendář

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2021 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 01. 12. 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 25. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022
 • Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.
 • Nejpozději do 20. prosince 2021, resp. 5. července 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

  Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2022 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

 • Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2022. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) zatím nebyl stanoven, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej vydá nejpozději do 15. ledna 2022.

 • Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2022. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

  Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Podzimní zkušební období 2022

 • Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat od 1. 9.  do 6. 9.  2022 na spádové škole!
 • Písemná práce z CJL se budou psát 7. 9. 2022 v budově SUPŠ Bechyně.

 • Ústní část maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací proběhnou 8 a 9. 9. 2022 v budově SUPŠ Bechyně.

 • Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

  Předání výsledků profilových zkoušek žákům se v podzimním zkušebním období řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

Podrobnější informace si můžete přečíst níže po rozkliknutí přílohy v Mtauritním zpravodaji, který je zaměřen na organizaci letošních MZ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maturitni-zpravodaj-terminy-mz.pdf 1295.3 Kb