MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Důležité informace k nové maturitě jsou na www.novamaturita.cz. Další aktuality k maturitní zkoušce v tomto školním roce budou postupně zveřejňovány. Seznam četby pro maturitní zkoušku 2020/2021 je zveřejněn ZDE.

Aktuální úprava a harmonogram maturitních zkoušek 2021
Podmínky pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021
Maturitní kalendář 2021
Profilová část maturitní zkoušky 2021 z CJL a CIJ v jarním termínu
Didaktické testy maturitní zkoušky 2021 z CJL a CIJ v jarním termínu
Určení předmětů maturitní zkoušky 2021 v jarním termínu
Seznam četby k maturitní zkoušce 2021
Orientační kalendář maturitních zkoušek v jarním období školního roku 2020/2021
 

AKTUÁLNÍ ÚPRAVA A HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021

AKTUÁLNÍ ÚPRAVA KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021

Povinné zkoušky

 • Profilová část maturitní zkoušky - DVK, TEC, Praktická maturitní zkouška (GD, PD) nebo obhajoba maturitní práce (KD, MT)
 • Společná část maturitní zkoušky - ČJ a CJ (ANJ, RUJ) - didaktický test

Volitelná zkouška

 • Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z ČJ a CJ
  Vysvětlení ke zkouškám z ČJ a CJ - všichni žáci mají povinnost vykonat z ČJ a CJ pouze didaktický test, k ústní zkoušce se hlásí dobrovolně. Pokud úspěšně vykonají didaktický test a nepřihlásí se k ústní zkoušce zČJ a CJ, mají platnou maturitu. Pokud z ústní části neprospějí a uspějí z didaktického testu, pak také mají platnou maturitu.

Harmonogram

 • 07. 05. 2021 - odevzdávání maturitních prací, uzavření klasifikace 4. ročníků
 • 11. 05. 2021 - klasifikační pedagogickárada 4. ročníků
 • 10. 05. - 13. 5. 2021 - u 4. ročníků konzultace maturitních předmětů, instalace maturitních prací, úklid skříněk, šaten, dílen (zajistí TU, vedoucích maturitních předmětů prací a učitelé maturitních předmětů; vedoucí maturitních prací a oponenti v tomto týdnu vypracují posudky a 14. 5. 2021 je předají žákům)
 • 14. 05. 2021 - ukončení 2. pololetí 4. ročníků, předání vysvědčení žákům 4. ročníků
 • 17. 05. - 21. 05. 2021 - předmaturitní studijní volno
 • 24. 05. - 26. 05. 2021 - didaktické testy
 • 01. 06. - 04. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky GD a PD
 • 07. 06. - 11. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky KD a MT
 • 18. 06. 2021 - předpokládaný termín slavnostního předání maturitního vysvědčení
 • 07. 07. - 09. 07. 2021 - náhradní termín konání společné části maturitní zkoušky, pro ty žáky, kteří byli nemocní nebo v karanténě při řádném termínu (24. 6. 26. 6. 2021).Tyto zkoušky budou probíhat na spádových školách.

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ MZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Maturitní zkoušky 2020/2021:

 • může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 (prospěl ze všech povinných předmětů);
 • žákovi, který neprospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2021;
 • požádá-li o to žák písemně, umožní mu ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021 - v případě úspěšného složení této zkoušky může žák konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021 (na tyto opravné zkoušky se nevztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
 • pokud žák vykoná opravné nebo náhradní zkoušky za první pololetí školního roku 2020/2021 do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 (na tyto opravné zkoušky se nevztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
 • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální;
 • pokud je žák přihlášen ke společné části maturitní zkoušky a omluví se z důvodů onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat zkoušku v mimořádném termínu 14. - 16. června 2021 (omluvu nutno doložit lékařem, nebo nařízením o karanténě);
 • omluvu a přihlášku k mimořádnému termínu podává žák řediteli do 10. 5. 2021;
 • žák, který je v posledním ročníku maturitního oboru ve školním roce 2020/2021, nebo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb. (v jarním nebo podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020), koná v profilové části maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (písemná práce je zrušena), toto platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky těchto žáků;
 • žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl za první pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy;
 • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti, žádost o opakování může dát i žák který prospěl;
 • v případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů;
 • výsledek hodnocení ve druhém pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce;
 • vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku maturitního oboru, výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním období 2021 se ruší a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky.

MATURITNÍ KALENDÁŘ

Na základě aktuálních informací z Cermatu a MŠMT zveřejňujeme Maturitní kalendář. Další změny budou podle vývoje situace aktualizovány.

Změna podoby maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) dnes 29. ledna 2021 vydalo Opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Nejdůležitější změny jsou přehledně shrnuty v tiskové zprávě MŠMT.

Podrobnosti ohledně mimořádného červnového termínu didaktických testů (zejm. způsob přihlašování žáků v IS CERTIS) budou součástí metodického pokynu, který od nás obdržíte v dostatečném předstihu. Mimořádný termín bude probíhat ve vybraných spádových školách ve dnech 7. 7. - 9. 7. 2021, je určen pro žáky, kteří byli nemocní nebo v karanténě.

24. 5. - 26. 5. 2021 didaktické testy

1.6. - 4.6. 2021 profilové zkoušky pro obory GD a PD

7. 6. - 11. 6. profilové zkoušky pro obory KD, MT

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka - ve školním roce 2020-21 je zrušena!

 • Žák si zvolí jedno ze 4 nabídnutých zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 120 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu v tištěné podobě.
 • Hodnocení: hodnotí se slohový útvar, téma, rozsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost. Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z českého jazyka

 • Žák si vylosuje jednu z 20 knih svého žákovského seznamu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Ústní zkouška vytvoří známku celkového hodnocení předmětu.
 • Hodnotí se vždy známkou.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - CIZÍ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka (ANJ, RUJ) - ve školním roce 2020-21 je zrušena!

 • Ředitel školy stanoví jedno zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 200 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 75 min.
 • Žák má možnost využít překladový slovník v tištěné podobě.
 • Hodnocení - hodnotí se rozsah, obsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost.
 • Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z cizího jazyka (ANJ, RUJ) a ČJL je ve školním roce 2020/21 dobrovolná- žák se k dobrovolné ústní zkoušce musí přihlásit.

 • Žák losuje jednu ze 20 monotematických otázek zahrnujících odbornou slovní zásobu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Hodnotí se vždy známkou.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška ZŮSTÁVÁ NADÁLE POVINNÁ Z DVK A TEC!

Profilová část maturitní zkoušky - Odborná maturitní práce s obhajobou ( obory MT a KD)

 obhajoba maturitní práce proběhne v termínu 7.6 - 11. 6. 2021

Profilová část maturitní zkoušky - Praktická zkouška ( obory GD a PD)

Praktická zkouška proběhne v termínu 1. 6. - 4. 6. 2021

 

 


Poznámka: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.


Bechyně 5. 2. 2021

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

DIDAKTICKÉ TESTY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) jsou součástí maturitní zkoušky 2021. Konají se v termínu 24. - 26. 5. 2021.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut.

Didaktické testy z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) trvá 110 minut.

Didaktický test z matematiky bude hodnocen známkou a trvá 135 minut.

Soubory PDF  Kritéria hodnocení didaktických testů 2021

 

URČENÍ PŘEDMĚTŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Ředitel školy určuje předměty společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 takto:

GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

KERAMICKÝ DESIGN (VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU 82-41-M/12)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk) / matematika
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

V Bechyni 24. 9. 2020

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 Z ČESKÉHO JAZYKA

Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla)

Světová:
01. Homér - Odyssea (7. stol. př. n. l.)

02. Aisópos - Bajky (6. stol. př. n. l.)
03. Alighieri - Božská komedie (1307 - 1321)
04. Petrarca - Zpěvník (1327 - 1370)
05. Boccaccio - Dekameron (1348 - 1363)
06. Shakespeare - Romeo a Julie (1595)
07. Shakespeare - Hamlet (1600 - 1601)
08. Shakespeare - Král Lear (1605 - 1606)
09. Moliére - Lakomec (1668)
10. Goethe - Utrpení mladého Werthera (1774)
Česká:
11. První staroslověnská legenda o sv. Václavu (pol. 10. stol.)

12. Hus - Knížky o svatokupectví (1413)
13. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (1623)

2. Světová a česká literatura 19. století (minimálně 3 literární díla)
Světová:
14. Puškin - Evževn Oněgin (1823 - 1831)

15. Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (1831)
16. Gogol - Revizor (1836)
17. Poe - Havran (1845)
18. Dumas st.- Hrabě Monte Christo (1845 -1846)
19. Hugo - Bídníci (1862)
20. Balzac - Otec Goriot (1835)
21. Baudelaire - Květy zla (1857)
22. Dostojevskij - Zločin a trest (1866)
23. Tolstoj - Anna Karenina (1878)
24. Wilde - Obraz Doriana Graye (1891)
Česká:
25. Mácha - Máj (1836)
26. Čelakovský - Ohlas písní českých (1839)
27. Tyl - Strakonický dudák (1847)
28. Erben - Kytice z pověstí národních (1853)
29. Erben - Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)
30. Havlíček - Král Lávra (1854)
31. Němcová - Babička (1855)
32. Němcová - Divá Bára (1856)
33. Neruda - Povídky malostranské (1878)
34. Neruda - Balady a romance (1883)
35. Vrchlický - Noc na Karlštejně (1884)
36. Jirásek - F. L. Věk (1888 - 1906)
37. Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1889)
38. Sova - Z mého kraje (1892)
39. Klostermann - V ráji šumavském (1893)
40. Mrštíkové - Maryša (1894)

3. Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 literární díla)
41. London - Volání divočiny (1903)
42. London - Bílý tesák (1906)
43. Kafka - Proměna (1912)
44. Shaw - Pygmalion (1912)
45. London - Tulák po hvězdách (1915)
46. Barbusse - Oheň (1916)
47. Rolland - Petr a Lucie (1920)
48. Remarque - Na západní frontě klid (1928)
49. Remarque - Tři kamarádi (1938)
50. Steinbeck- Hrozny hněvu (1939)
51. Exupéry - Malý princ (1943)
52. Orwell - Farma zvířat (1945)
53. Prévert - Slova (1946)
54. Hemingway - Stařec a moře (1952)
55. Steinbeck - Na východ od ráje (1952)
56. Nabokov - Lolita (1955)
57. Moravia - Horalka (1957)
58. Heller - Hlava XXII (1961)
59. Kesey - Vyhoďme ho z kola ven (1962)
60. Styron - Sophiina volba (1979)
61. Eco - Jméno růže (1980)

4. Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 literárních děl)
62. Bezruč - Slezské písně (1909)
63. Dyk - Krysař (1915)
64. Čapek - R.U.R. (1920)
65. Šrámek - Měsíc nad řekou (1922)
66. Wolker - Těžká hodina (1922)
67. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)
68. Vančura - Rozmarné léto (1926)
69. Nezval - Edison (1928)
70. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník (1933)
71. Havlíček - Petrolejové lampy (1935)
72. Čapek - Bílá nemoc (1937)
73. Čapek - Matka (1938)
74. Bass - Cirkus Humberto (1941)
75. Kainar - Nové mýty (1946)
76. Poláček - Bylo nás pět (posmrtně 1946)
77. Otčenášek - Romeo, Julie a tma (1958)
78. Škvorecký - Zbabělci (1958)

79. Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965)
80. Skácel - Smuténka (1965)
81. Kundera - Žert (1967)
82. Páral - Milenci a vrazi (1969)
83. Hrabal - Postřižiny (1970)
84. Pavel - Smrt krásných srnců (1971)
85. Škvorecký - Tankový prapor (1971)
86. Kryl - Kníška Karla Kryla (1972)
87. Hrabal - Slavnosti sněženek (1978)
88. Pavel - Zlatí úhoři (1991)
89. Viewegh - Báječná léta pod psa (1992)
90. Šabach - Hovno hoří (1994)
91. Viewegh - Účastníci zájezdu (1996)

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MZ 2021 V JARNÍM OBDOBÍ MZ ŠR 2020/2021

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2020 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 01. 12. 2020 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 15. 12. 2020 - nejzazší datum, dokdy žák potvrdí správnost údajů ve výpisu z přihlášky k MZ- jaro 2021;
 • 01. 02. 2021 - termín ukončení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odeslání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období); Při registraci použijte kód uvedený na výpisu z přihlášky.
 • 02 - 15. 01. 2021 - období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika;
 • 31. 01. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS)  SČ MZ pro jarní zkušební období;
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • 01. 04. - 10. 06. 2021 - období, kdy se mohou konat praktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny určí ŘŠ) - zrušeno
 • 24. - 26. 05. 2021 - období, kdy se budou konat didaktické testy SČ MZ - upřesnění harmonogramu vyjde 15. 1. 2021;
 • 30. 06. 2021- termín uvolnění výsledků didaktických testů;
 • 1. 06 - 11. 06. 2021 - období konání ústních maturitních zkoušek SČ a profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou.
 • ? 06. 2021 - uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebo od ŘŠ bez zbytečného odkladu;
 • ?. 06. 2021 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konané formou didaktického testu
 • 31. 08. 2021 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.