SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE


ROLNIČKOVÝ DEN 24. 4. 2017


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017

Soubory PDF  Přihláška k letním kurzům pro veřejnost 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Školní výstava v Klatovech
  Více ZDE
 • Miroslav Konrád a Petr Schel v Galvíně
  Více ZDE
 • Výstava Ryba na suchu v Galerii Záliv v Lázních Bechyně
  Více ZDE

OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY


Více ZDE


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • Aktuální výtvarné a kulturní akce
  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

 • Sektorová dohoda pro keramiku
  Podrobnosti ZDE
 • Od 1. 9. 2013 jsme otevřeli tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky
  Podrobnosti ZDE
 • Upozorňujeme na web:
  www.keramikazije.cz

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI STUDIA

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 (Souhrnné informace)
Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
Organizace 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
Ke zkoušce si uchazeč přinese
Termín talentových zkoušek, rozdělení do skupin v 1. kole TZ pro školní rok 2017/2018
Studium cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018
Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. týkající se přijímacího řízení
Zkrácené studium
Volná studijní místa
 (ve školním roce 2016/2017)
Informace o přijímacím řízení na střední školy v Jihočeském kraji pro školní rok 2017/2018:
http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20152016.htm
http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20172018.htm

 

ORGANIZACE 3. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Organizace 3. kola talentových zkoušek na výtvarné maturitní obory vzdělání na SUPŠ v Bechyni 18. 4. 2017 pro obory keramický design a průmyslový design.

Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí, kreslírna č.37; 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00)


Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny pro zkoušky podle rozpisu. Zde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí všechny práce, které udělají, a zároveň i své domácí práce. Domácí práce vybere vedoucí zkoušek. Po skončení zkoušek si v č. 37 uchazeči své domácí práce vyzvednou. V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucích zkoušek. Ve zkušební místnosti je místo vyhrazené pro odložení tašek a kabátů. Žádáme rodiče, aby se v době konání zkoušek nezdržovali na chodbě před místnostmi, v nichž se zkoušky konají.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 37): vedoucí zkoušek akad. soch. Miroslav Oliva

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení

Členové hodnoticí komise:

 • PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • Mgr. Milan Vágner, Mgr. Otakar Novák, akad.sochař Miroslav Oliva - členové hodnoticí komise

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován ve třech posledních uzavřených klasifikačních obdobích. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 15 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Pozn. Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 15
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 65
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro školnírok 2017/2018 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení. Ke studiu oborů keramický design a průmyslový design je možno přijmout maximálně 15 uchazečů. Při rovnosti oborů je dána přednost uchazečům z devátých tříd. Část žáků výše uvedených oborů pro školní rok 2017/2018 již byla přijata po 1. kole talentových zkoušek, které se konaly 3. - 4. 1. 2017 (tabulka výsledků pro obor keramický design ZDE, tabulka výsledků pro obor průmyslový design ZDE).
 • Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení
  Dne 18. 4. 2017 v odpoledních hodinách bude výsledek talentových zkoušek zveřejněn na nástěnce v přízemí školy a také na www.supsbechyne.cz a budou o něm poskytovány i telefonické informace (tel.č. 381 213 121, 723 165 306). Písemně budou po tomto datu vyrozuměni pouze nepřijatí uchazeči, a to do 23. 4. 2017.
   
 • Potvrzení nástupu ke studiu
  Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu, tj. od 18. 4. 2017. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodezdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.
   
 • Odkaz na stránky OŠMT KÚ JČ kraje týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
  http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20172018.htm

ORGANIZACE 2. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Organizace 2. kola talentových zkoušek na výtvarné maturitní obory vzdělání na SUPŠ v Bechyni 22. 2. 2017 pro obory keramický design a průmyslový design


Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí, kreslírna č.37; 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00)


Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny pro zkoušky podle rozpisu. Zde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí všechny práce, které udělají, a zároveň i své domácí práce. Domácí práce vybere vedoucí zkoušek. Po skončení zkoušek si v č. 37 uchazeči své domácí práce vyzvednou. V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucích zkoušek. Ve zkušební místnosti je místo vyhrazené pro odložení tašek a kabátů. Žádáme rodiče, aby se v době konání zkoušek nezdržovali na chodbě před místnostmi, v nichž se zkoušky konají.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 37): vedoucí zkoušek akad. soch. Miroslav Oliva

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení

Členové hodnoticí komise:

 • PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • Mgr. Milan Vágner, Mgr. Otakar Novák, akad.sochař Miroslav Oliva, - členové hodnoticí komise

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován ve třech posledních uzavřených klasifikačních obdobích. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 15 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Pozn. Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 15
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 65
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro školnírok 2017/2018 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení. Ke studiu oborů keramický design a průmyslový design je možno přijmout maximálně 15 uchazečů. Při rovnosti oborů je dána přednost uchazečům z devátých tříd. Část žáků výše uvedených oborů pro školní rok 2017/2018 již byla přijata po 1. kole talentových zkoušek, které se konaly 3. - 4. 1. 2017 (tabulka výsledků pro obor keramický design ZDE, tabulka výsledků pro obor průmyslový design ZDE).
 • Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení
  Dne 23. 1. 2017 v odpoledních hodinách bude výsledek talentových zkoušek zveřejněn na nástěnce v přízemí školy a také na www.supsbechyne.cz a budou o něm poskytovány i telefonické informace (tel.č. 381 213 121, 723 165 306). Písemně budou po tomto datu vyrozuměni pouze nepřijatí uchazeči, a to do 1. 3. 2017.
   
 • Potvrzení nástupu ke studiu
  Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu, tj. od 23. 2. 2017. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodezdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.
   
 • Odkaz na stránky OŠMT KÚ JČ kraje týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
  http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20172018.htm

ORGANIZACE 1. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Organizace 1. kola talentových zkoušek na výtvarné maturitní obory vzdělání na SUPŠ v Bechyni ve dnech 3. a 4. ledna 2017


Místo a doba konání talentových zkoušek: budova SUPŠ v Bechyni, 1. poschodí, kreslírny a učebny č.37, 40, 41 a 42; 9.00 - 13.15 hodin ( přestávka 11.45 - 12.00)


Organizace zkoušek

Všichni uchazeči se dostaví do učebny pro zkoušky podle rozpisu, který je umístěn na tomto papíře i na dveřích jednotlivých zkušebních místností. Zde jim budou přiděleny číselné kódy, jimiž si označí domácí práce. Tyto práce od nich vyberou vedoucí zkoušek a odnesou je do učebny č.37 (1. poschodí, chodba vlevo), kde proběhne jejich komisionální vyhodnocení. Po skončení zkoušek si v č. 37 uchazeči své domácí práce vyzvednou.

Přidělenými číselnými kódy budou uchazeči označovat všechny své práce  V dalším průběhu zkoušek se budou uchazeči řídit pokyny vedoucích zkoušek. Ve všech zkušebních místnostech je místo vyhrazené pro odložení tašek a kabátů. Žádáme rodiče, aby se v době konání zkoušek nezdržovali na chodbě před místnostmi, v nichž se zkoušky konají.


Časový rozvrh zkoušek

Skupina č. 1 (učebna č. 40): Mgr. Otakar Novák

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 40
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 1 - kresba (1.poschodí, chodba vlevo)
 • 10.25 - 10.30 přesun do č. 41
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 2 - malba č. 41
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení č. 41

Skupina č. 2 (učebna č. 41): uč. Jitka Hrdinková

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 41
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 2 - malba (1. poschodí, chodba vlevo)
 • 10.25 - 10.30 přesun do č. 40
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 1 - kresba č. 40
 • 11.45 - 12.00 přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 3 - kompoziční cvičení č. 42

Skupina č. 3 (učebna č. 42): akad.sochař Miroslav Oliva

 • 09.00 - 9.10 organizační pokyny, přidělení kódů č. 42
 • 09.10 - 10.25 úkol č. 2 - malba (1. poschodí, proti schodům)
 • 10.25 - 10.30 přestávka
 • 10.30 - 11.45 úkol č. 3 - kompoziční cvičení č. 42
 • 11.45 - 12.00 přesun do č. 40, přestávka
 • 12.00 - 13.15 úkol č. 1 - kresba č. 40

Členové hodnoticí komise:

 • PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy - předseda hodnoticí komise
 • Mgr. Milan Vágner, Mgr. Otakar Novák, akad.sochař Miroslav Oliva, uč. Jitka Hrdinková (odborní učitelé) – členové hodnoticí komise

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • Prospěch na základní škole
  Prospěch na ZŠ je posuzován ve třech posledních uzavřených klasifikačních obdobích. Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Maximální počet 15 bodů získá uchazeč, který byl hodnocen v posuzovaných položkách stupněm 1. Nulový zisk má uchazeč při průměrném prospěchu 1,8 a horším a při horší klasifikaci z jednotlivých předmětů než je stupeň 2. S takto vypočítaným bodovým ziskem postupuje uchazeč k vykonání talentové zkoušky. (Pozn. Bodové hodnocení za prospěch na základní škole je počítáno na dvě desetinná místa.)
 • Hodnocení talentové zkoušky
  úkol č. 1 (kresba) 0 - 15
  úkol č. 2 (malba) 0 - 15
  úkol č. 3 (kompoziční cvičení) 0 - 15
  domácí výtvarné práce 0 - 5
  Celkový bodový zisk z talentové zkoušky: 0 - 50
  U talentové zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne celkového bodového zisku minimálně 25 bodů.
 • Celkové hodnocení přijímacího řízení
  prospěch na základní škole 0 - 15
  talentová zkouška 0 - 50
  Celkový bodový zisk při přijímacím řízení: 0 - 65
   
 • Podmínky přijetí ke studiu
  Ke studiu 1. ročníku každého z oborů budou pro šk.r. 2017/2018 přijati uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a dosáhli nejvyššího bodového zisku v celkovém hodnocení přijímacího řízení.
  Ke studiu oborů keramický design, průmyslový design a grafický design bude přijato maximálně 15 uchazečů a ke studiu oboru multimediální tvorba maximálně 20 uchazečů. Při rovnosti bodů je dávána přednost uchazečům se změněnou pracovní schopností a žákům z 9. tříd před ostatními uchazeči.
 • Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení
  Vzhledem k tomu, že talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení se konají ve dvou dnech, tj. 3. a 4. 1. 2017, a že jejich výsledky musí souhrnně posoudit hodnoticí komise, nebudou v den konání zkoušek poskytovány o výsledcích žádné informace.
  Dne 5. 1. 2017 v dopoledních hodinách bude výsledek talentových zkoušek zveřejněn na nástěnce v přízemí školy a také na www.supsbechyne.cz a budou o něm poskytovány i telefonické informace (tel.č. 381 213 121, 723 165 306). Rozhodnutí o přijetí bude stejným způsobem zveřejněno 5. 2. 2017. Písemně budou po tomto datu vyrozuměni pouze nepřijatí uchazeči.
   
 • Potvrzení nástupu ke studiu
  Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu, tj. od 5. 2. 2017. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodezdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.
 • Poučení o odvolání
  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele SUPŠ v Bechyni odvolání k odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání za nezletilého žáka podává jeho zákonný zástupce.
   
 • Odkaz na stránky OŠMT KÚ JČ kraje týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
  http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20172018.htm

 

V Bechyni dne 3.12.2016 PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy

KE ZKOUŠCE SI UCHAZEČ PŘINESE

 1. kreslicí (rýsovací) prkno velkosti A2, tj. asi 50 x 70 cm,
 2. připínáčky nebo lepenku,
 3. štětce, temperové barvy (případně další druhy barev), rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník, kružítko), nádobku na vodu, hadřík,
 4. měkkou tužku,
 5. pracovní plášť, případně jiný pracovní oděv, ručník,
 6. domácí práce – alespoň 10 prací, z toho nejméně 3 kresebné studie zátiší – v deskách, nesrolované,
 7. občanský průkaz,
 8. osvědčení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud již nebylo zasláno s přihláškou.

TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY UCHAZEČŮ O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Úterý 3. 1. 2017

1. skupina  (učebna č. 40 - Mgr. Otakar Novák):
Bendová Adéla

Collins Thomas
Cvachová Kristýna
Dohnalová Barbora
Dvořák Martin
Dvořáková Jana Marie
Faktorová Nicole
Herblichová Klára
Hronová Markéta
Hylenová Erika
Janoušková Adéla


2. skupina (učebna č. 41 - uč. Jitka Hrdinková):
Jirušová Štěpánka
Ležáková Adéla
Lišková Lenka
Lišková Tereza
Lžičařová Agáta
Mrkvica Vojtěch
Pechánková Kristýna
Pernická Alžběta
Sekereš Kristian
Sobková Martina

3. skupina (uč. č. 42 - akad. sochař. Miroslav Oliva):

Suchá Andrea
Szücsová Lucie
Šmídová Nikola
Švecová Kateřina
Tichý Ondřej Václav
Trojášek Radek
Trujillo Sofía
Turková Sára
Turková Zuzana

Vilhelmová Miren
 

Středa 4. 1. 2017

1. skupina  (učebna č. 40 - Mgr. Otakar Novák):
Brkalová Eliška
Cabejšek Lukáš
Dobrotková Zuzana
Fleisigová Natálie
Fuková Karolína
Havlová Hana
Horáková Hana
Ivanovová Jana
Jelínková Jolana
Kaucová Sabina

Klváček Kilián

2. skupina (učebna č. 41 - uč. Jitka Hrdinková):
Kopecká Tereza
Kožená Ema
Linhartová Adéla
Loskota Martin
Martinková Anna
Mateová Kristýna
Matějů Nikola
Moravčíková Hana
Perlovskaya Anastasia

Ptáček Václav

3. skupina (uč. č. 42 - akad. sochař. Miroslav Oliva):
Schmidt Alexandr
Schránilová Anna
Skaláková Natálie
Stehlíková Monika
Šimánková Veronika
Škopková Eliška
Škvarčeková Eliška
Štěrbová Sára
Tůmová Jana
Zubryn Alina

Poznámka: pokud se vyskytne potřeba uchazečů změnit datum přijímací zkoušky, oznamte to, prosím, na mail reditel@supsbechyne.cz nebo nov.jirka@seznam.cz nebo na telefonní číslo 723 165 306.

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 472/2011 Sb., která se týká přijímacího řízení. Důležité informace vyplývající z novely školského zákona o přijímacím řízení:

 • Od 1. 1. 2012 lze podat do 1. kola přijímacího řízení pouze dvě přihlášky (novela § 60 odst. 7 školského zákona) na dvě různé školy nebo na dva různé obory jedné školy.

 • Zákon ukládá řediteli školy povinnost zveřejnit seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium do 3 pracovních dnů po ukončení 1. kola přijímacího řízení na dobu minimálně 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkáchškoly) a na veřejně přístupném místě (ve vestibul školy).

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům. Zákon ukládá povinnost rozeslat pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, to do vlastních rukou uchazeče (zákonného zástupce). Přijatí uchazeči obdrží vyrozumění dopručeným dopisem (zákon tuto povinnost neukládá).

 • Zájem o studium potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Lhůta na odevzdání je do 10 dnů od zveřejnění výsledků. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě (tj. 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí) zájem vzdělávat se ve škole, na které konal zkoušky, může ředitel školy posunout pořadí a přijmout uchazeče, který pod čarou.

 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. Zápisové lístky pro uchazeče, kteří nedělají zkoušky ze základní školy, ale např. z víceletého gymnázia nebo jiné střední školy, vydává krajský úřad příslušného kraje . Pro uchazeče z Jihočeského kraje vydává zápislvé lístky paní Tušlová, ulice Boženy Němcové, České Budějovice (2. budova KÚ JČ kraje), telefon 386 720 828, tuslova@kraj-jihocesky.cz.

 • V případě nejasností volejte, prosím, na číslo 723 165 306 (ředitel).

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE - OBSAZENÍ OBORŮ, VOLNÁ MÍSTA

Aktuální informace o obsazení studiních oborů a nabídce volných studijních míst.

Přijatí do prvních ročníků ve školním roce 2016/2017 (stav bude aktualizován ke dni 30. 9. 2016):

 • obor Keramický design - 5 (možnost přijetí)
 • obor Průmyslový design - 13 (možnost přijetí)
 • obor Grafický design - 17 (naplněno)
 • obor Multimediální tvorba - 21 (naplněno)

Informace o možnostech přijetí ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016 a rovněž pro školní rok 2016/2017 podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 432, 723 165 306).

Rovněž trvá možnost přijetí absolventů SOŠ, SOU a gymnázií ke zkrácenému studiu ve školním roce 2016/2017, a to na obory:

 • průmyslový design (2. - 3. ročník)
 • keramický design (2. - 3. ročník)

Informace o možnostech přijetí ke zkrácenému studiu pro školní rok 2015/2016 podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 432, 723 165 306).

ZKRÁCENÉ STUDIUM

Pro absolventy středních odborných učilišť, středních odborných škol s maturitou a gymnázií, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci, nabízíme možnost zkráceného denního studia. Jde o přijetí ke studiu do druhého, případně třetího ročníku a za určitých okolností i čtvrtého ročníku (např. v případě absolventů výtvarných škol podobného zaměření) některého z výtvarných oborů. Ředitel školy může uznat již dosažené vzdělání v předmětech, jejichž obsah se shoduje s obsahem předmětů oboru SUPŠ, o který má uchazeč zájem.

Ve školním roce 2016/2017 jsou volná místa na oborech:

 • Keramický design (2. - 4. ročník)
 • Průmyslový design (2. - 4. ročník)

Podmínky přijetí:

 • podání žádosti o přijetí ke studiu zvoleného oboru řediteli školy (formulář žádosti je ZDE);
 • předložení vysvědčení ze všech ročníků a maturitního vysvědčení (výučního listu) absolvovaného studijního oboru;
 • vykonání rozdílové zkoušky (náhrada za talentovou zkoušku), jejíž obsah určí ředitel školy po konzultaci s uchazečem o studium a s učiteli odborných předmětů;
 • vykonání dalších zkoušek z předmětů, které uchazeč ve svém předchozím studijním oboru neabsolvoval; termíny určí ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 432 nebo +420 723 165 306).

STUDIUM CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. (www.pragueacademy.ru - informace v ruském jazyce; http://czechprestige.cz/isic - další podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Preferujeme přijímání těchto studentů na obory, na nichž jsou volná místa (zejména keramický design a průmyslový design), a to do prvního, výjimečně do druhého ročníku. Ostatní obory (grafický design a multimediální tvorba) mohou cizinci studovat za předpokladu, že jsou na nich volná místa neobsazená domácími uchazeči o studium. Případné dotazy zodpoví ředitel školy (e-mail: reditel@supsbechyne.cz, telefon: 0420 723 165 306).

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

 • podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit) na obory: keramický design, průmyslový design a multimediální tvorba;
 • zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem;
  portfolio musí obsahovat:
  - kresby (studie, např. přírodniny, zátiší, sádrové modely, architekturu, krajinu atd.) v technice tužka (případně rudka, uhel, perokresba aj.) v počtu minimálně 5 kusů;
  - dekorativní návrhové práce (např. kompozice, abstrakce, návrhy ilustrací apod.) v různých technikách (např. tempera, kvaš, akvarel, olej, kombinované techniky apod.);
 • posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky;
 • vystavení potvrzení o přijetí ke studiu a potvrzení o ubytování na domově mládeže (obojí je nutné pro žádost o vízum).

Povinné výjezdy z domova mládeže ve školním roce 2017/2018:

 • 24. - 25. 10. 2016  - ředitelské volno; 26. -  28. 10. 2016 - podzimní prázdniny
 • 23. 12.1016 - 2. 1. 2017 - vánoční prázdniny
 • 27. 2. 2017 - 5. 3. 2017 - jarní prázdniny
 • 13. 3. 2017 - 14. 4. 2017 - velikonoční prázdniny
 • 30. 6. 2017 - konec školního roku

Poplatek za stravování a ubytování v domově mládeže

Ředitelství školy si dovoluje informovat o změně ve způsobu platby za ubytování a stravování v Domově mládeže SUPŠ Bechyně.  Vzhledem k množícím se nedoplatkům jsme nuceni změnit způsob platby následujícím způsobem: s platností od školního roku 2015/2016 bude inkasována záloha (ubytovaní 2700,- Kč) za stravu a ubytování po dobu studia.

Poplatek za ubytování v daném měsíci společně se zálohou lze uhradit při nástupu do domova mládeže poštovní složenkou nebo převodem na číslo účtu školy 9993150257/0100. Je proto nutné, aby žáci měli dostatečné množství financí na svém účtu. V případě neuhrazení platby nebude umožněno jejich ubytování v domově mládeže. Záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 vypisuje ředitel školy přijímacího řízení pro tyto obory:

Čtyřleté výtvarné s maturitou:

Čtyřletý technický s maturitou:

 • 28-46-M/01 Technologie keramiky
  Přijímáme 12 žáků. 
  Tento obor lze studovat pouze ve formě dvouletého zkráceného pomaturitního studia, které probíhá dálkovou formou. Je určeno pro absolventy gymnázií a škol převážně technického zaměření, kteří již mají maturitu (maturitní vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky). 

Tříletý:


PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ČTYŘLETÉ VÝTVARNÉ STUDIJNÍ OBORY

Na všechny výtvarné čtyřleté studijní obory s maturitou konají uchazeči o studium pouze talentové zkoušky, zároveň je zohledněn prospěch ze základní školy, a to ze 7. a 8. ročníku. Zkoušky z českého jazyka a matematiky se nedělají. Přihláška do prvního kola talentových zkoušek se odevzdává do 30. listopadu 2016, talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 se budou konat ve dvou termínech, a to 3. a 4. 1. 2017 (zkoušky probíhají v jednom dni, uchazeč o studium může uvést do přihlášky, který termín mu vyhovuje). Další kola budou vyhlášena podle obsazení jednotlivých oborů. Bližší informace případným zájemcům podá ředitel školy(reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 432 nebo +420 723 165 306).

Novelu školského zákona o přijímacím řízení, která platí od 1. 1. 2012, naleznete ZDE.

Případným zájemcům o studium jsou určeny přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které škola již několik let pořádá, a dny otevřených dveří (mimo dny otevřených dveří lze školu navštívit kdykoli v pracovních dnech ( po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00). Informace rovněž podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 212 432 nebo +420 723 165 306).

Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých výtvarných studijních oborů vychází ředitel školy:

1. z výsledků talentové zkoušky
2. z úrovně prospěchu žáka na základní škole


TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Zkouška se skládá se ze tří částí:

 1. Kresba zátiší podle skutečnosti - tři materiály. Kreslí se tužkou na formát A2 (cca 40x60 cm). Hodnotí se zachování měřítka (1:1), správné proporce, perspektiva a vyjádření materiálů.
 2. Malba na dané téma podle představy - úkolem je temperovými barvami na formát A3 zpracovat zadané téma. Hodnotí se výtvarná invence, kompozice, barevné cítění a celková úprava práce.
 3. Kompoziční cvičení - úkolem je libovolnou výtvarnou technikou na formát A3 (techniky je možné kombinovat - např. kresba a akvarel, tuš a akvarel, pastely apod.) zpracovat dané kompoziční cvičení (např. kompozice monogramu do geometrického obrazce apod.). Hodnotí se invence, práce s barvou a nápaditost zpracování.

Hodnocení talentové zkoušky

Na zpracování každého úkolu je 75 minut. Hodnocení prací probíhá anonymně (uchazeči mají přidělený kód) a komisionálně. Každý úkol je hodnocen od 0 do 15 bodů. Cekem je za tyto úkoly možné získat 45 bodů. Během talentových zkoušek posuzuje komise i domácí práce žáků a hodnotí je od 0 do 5 bodů. Domácích prací je předepsáno nejméně 10, z toho alespoň 3 zátiší (domácími pracemi mohou být kresby, malby i jiné výtvarné activity - např. modelované či jiné prostorové objekty; tyto práce mohou být dokumentovány fotograficky). Po skončení talentové zkoušky jsou domácí práce žákům vráceny. Za talentovou zkoušku je tedy možné získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení talentové zkoušky je 25.


Prospěch žáka na základní škole

Hodnotí se prospěch žáka v posledních dvou ukončených ročnících (tedy v prvním kole talentové zkoušky za obě pololetí 7. a 8. ročníku ZŠ; na přihlášce do 2. kola talentových zkoušek vysvědčení z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Posuzuje se průměrný prospěch a prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a dějepis. Za prospěch jsou uchazeči hodnoceni koeficientem od 0 do 15 bodů na dvě desetinná místa.

Celkem může uchazeč získat maximálně 65 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem.


PŘIHLAŠOVÁNÍ SE KE STUDIU VÝTVARNÝCH OBORŮ

Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy v 1. poschodí (číslo dveří 58, sekretářka Marcela Zifčáková nebo ředitel školy; po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00) do 30. 11. 2016. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatný papír od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka v 7. a 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí podpisem a razítkem ředitel ZŠ nebo výchovný poradce na ZŠ). Zápisový lístek se odevzdává.

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Přihláška ke studiuPODMÍNKY PŘIJETÍ NA OBOR TECHNOLOGIE KERAMIKY

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky, podmínkou přijetí je předložení maturitního vysvědčení z dříve absolvované školy. Lékařské potvrzení se vyžaduje pouze v případě, že uchazeč o studium nepřichází ze zaměstnání (tam má lékařskou prohlídku platnou). Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 přijímáme do 20. 3. 2017. Přijímací zkoušky se nedělají, zápisový lístek se neodevzdává.

Soubory PDF  Přihláška ke studiu Technologie silikátůPODMÍNKY PŘIJETÍ NA TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY

Na tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky jsou studenti přijímáni na základě závěrečného vysvědčení z 8. a z prvního pololetí 9. ročníku základní školy, talentové ani jiné zkoušky se nekonají. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení se přijímají do 1. 3. 2017. Zápisový lístek se odevzdává.

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Přihláška ke studiuPODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zřizovatel školy, Krajský úřad Jihočeského kraje, zveřejňuje na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018. Naleznete je na:
http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20152016.htm


VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Dne 5. 1. 2017 v dopoledních hodinách bude výsledek talentových zkoušek zveřejněn na nástěnce v přízemí školy a také na www.supsbechyne.cz a budou o něm poskytovány i telefonické informace (tel.č. 381213121). Rozhodnutí o přijetí bude stejným způsobem zveřejněno 5. 2. 2017. Písemně budou po tomto datu vyrozuměni pouze nepřijatí uchazeči.

Potvrzení nástupu ke studiu

Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se rozhodnou ke studiu na SUPŠ v Bechyni nastoupit, jsou povinni řediteli školy odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu, tj. od 5. 2. 2017. Pokud uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole neodezdá, vzdává se tím práva být přijat za žáka SUPŠ v Bechyni. Za nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce.